Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelete

A Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben fizetendő díjakról

Hatályos: 2012. 12. 01- 2999. 12. 31

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelete

A Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben fizetendő díjakról

2012.12.01.

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 83. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény művészeti szolgáltatását igénybevevőkre.

2. § A fizetendő térítési díjak, tandíjak, valamint használati díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1) A több tanszakos tanuló az 1. számú melléklet szerint, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34-36. §-a alapján megállapított tandíjat fizet.

(2) Amennyiben a tanuló az előképző osztály mellett már főtárgyi oktatásban is részesül, akkor a térítési díjat a főtárgyi eredménye szerint kell figyelembe venni.

4. § A fizetendő díjak a hatályos Költségvetési tv., valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34-36. §-a alapján kerülnek megállapításra.

5. § (1) A hangszer, illetve néptáncöltözet használati díja csak rendeltetésszerű használat során keletkezett amortizációs hibák javítási költségeit fedezi.

(2) A tanuló hibájából bekövetkezett károkat a szülőnek kell megtéríteni.

(3) A hangszer, illetve néptáncöltözet elvesztése esetén a szülőket terheli a pótlás kötelezettsége.

6. § (1) Az iskola igazgatója által adható térítési díjkedvezmény maximális összege a térítési díj iskolai szintű tömegének 10 %-a.

(2) Az iskola igazgatója által adható tandíjkedvezmény maximális összege a tandíj iskolai szintű tömegének 90 %-a.

7. § Az iskola igazgatója a fizetendő díjak vonatkozásában évente a költségvetés elfogadásakor teszi meg javaslatát az önkormányzat felé.

8. § (1) Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló művészetoktatási tanulói jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.