Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

Hatályos: 2013. 08. 26- 2014. 02. 04

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

2013.08.26.

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésben, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a közterületek használatáról jelen rendeletet alkotja.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelt hatálya kiterjed Szőlősgyörök község közigazgatási területén belül az Étv. fogalom meghatározása szerint közterületként nyilvántartott földterületre.

(2) Rendelkezéseit minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

Fogalom-meghatározások

2. § E rendeletben a magasabb szintű, különösen az 1. sz. függelékben felsorolt jogszabályokban megállapított fogalmakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A közterület használat engedélyezése

3. § (1) A közterületeknek a rendeletetéstől eltérő használata közterület-használati engedély birtokában folytatható.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen:

a. a közterületbe 1 m-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, hirdető berendezés, cég-és címtábla elhelyezéséhez,
b. köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, kivéve:
- a települési szilárd hulladék elszállításának napján a hulladéktároló edények, valamint
- a közterület takarítására szolgáló eszközök ideiglenes (24 órát nem meghaladó) elhelyezése,
c. hirdető-berendezés, reklámhordozó, reklámzászló elhelyezéséhez, továbbá köztárgyak /pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok stb./, valamint a közterületre jogszerűen kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez (pl. pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra, vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra),
d. építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött – létesítmények (pl. állvány, konténer és tartozékai, ideiglenes útcsatlakozás kialakítására), valamint építőanyag és törmelék 24 órán túli elhelyezésre,
e. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhelyek létesítéséhez, mozgóárusításhoz, asztalról és árusító sátorból történő alkalmi árusításhoz,
f. kiállításhoz, sport- és kulturális rendezvényekhez,
g. alkalmi vásár céljára, szolgáltató és mutatványos tevékenység végzéséhez,
h. vendéglátóipari előkert, terasz, kitelepülés céljára,
i. parkolóhelyek kialakítására,
j. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen, [a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bek.] illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,
k. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
l. választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez,
m. közúti közlekedési, vagy nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek közúton, illetve más közterületen történő 4 órát meghaladó elhelyezése.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a. a közút /járda/ építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút, járdaterületének lefoglalásához, illetve az építkezéshez szükséges építőanyag tárolásához szükséges területre,
b. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c. a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához feltéve, hogy a közlekedést nem akadályozza,
d. a helyi mezőgazdasági kistermelők részére árusításra kijelölt helyen.
(4) A (3) bekezdés d) pont szerinti árusításra kijelölt helyen viszonteladói tevékenység, más termékek árusítása nem folytatható.
(5) A (3) bekezdés d) pont szerint árusított termékekre vonatkozóan az eladóknak rendelkezniük kell a biztonságos élelmiszerláncra vonatkozó előírások szerinti állat- és növényegészségügyi igazolásokkal, dokumentumokkal az élelmiszerek árusítására vonatkozó szabályokat be kell tartani.
(6) Az árusító köteles a helyszínt tisztán tartani.
(7) A helyszínt a község-gondnokság dolgozói felügyelik.

Közterület filmforgatási célú használata

3/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(4) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

(6) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

Az engedélyezési eljárás

4. § (1) A közterület használatra vonatkozó engedélyt, a képviselő-testület által átruházott elsőfokú önkormányzati hatósági hatáskörben, a polgármester (a továbbiakban: engedélyező) adja ki.

(2) A közterület-használat iránti kérelmet, a közterület használatának megkezdése előtt, annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (a továbbiakban: engedélyes).

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) az engedély kérő nevét vagy cégnevét, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét, természetes személy esetén személyi igazolványának számát,
b.) a közterület használat célját és időtartamát,
c.) a közterület használatának helyét, módját és mértékét,
d.) az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása /anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb./
(4) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, az országos településrendezési és építési követelményeket, a település-rendezési tervet, a községképi, műemlékvédelmi és helyi értékvédelmi, a köztisztasági, közbiztonsági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. súlykorlátozás) fennállását is.
(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzését.
(6) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama a mellékletben foglalt egység, leghosszabb időtartama l év, mely kérelemre többször meghosszabbítható.
(7) A közterület-használati engedélyt tartalmazó határozatnak, a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) vonatkozó rendelkezésein felül, tartalmaznia kell különösen:
a.) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b.) a közterület-használat célját és időtartamát,
c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,
d.) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
e.) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségére figyelmeztetést,
f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, határidejét,
g.) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi, követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka-, egészségvédelmi és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
h.) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját,
i.) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
j.) a 7. § (9) bekezdésében foglalt figyelmeztetést.

A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja

5. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért közterület használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, valamint a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni.

(4) Cég- ,cím- és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens, zászló elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni.

(5) A díjszámítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(6) A közterület-használati díjak napi, havi vagy éves időszakra kell megállapítani, de egyes díjtételeknél a tényleges használati idő szerint töredékdíj is megállapítható. Minden megkezdett naptári időegység (nap, hónap, év) egész időegységnek számít.

(7) A közterület használati díjat a Szőlősgyörök Községi Önkormányzata számlájára csekken, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni, a közterület használat megkezdése előtt, illetve a közterület használati engedélyben meghatározott rendszerességgel.

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól

6. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a.) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,
b.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,
c.) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen,
d.) közműveknek, köztisztasági szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeiknek elhelyezéséhez,
e.) postai, távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezéséhez,
f.) műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatért,
g.) a hulladékhasznosítási célból elhelyezett hulladékgyűjtő létesítményekért,
h.) az önkormányzat, illetve intézménye által szervezett lomtalanítás ideje alatt a kihelyezett lomok után,
i.) kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari egységek elé kihelyezett hulladékgyűjtő edények esetében, ha azok reklámozási célokat nem szolgálnak,
j.) az önkormányzat saját szervezetei (pl. intézményei) által szervezett rendezvényekért,
k.) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokért,
l.) humanitárius, karitatív és helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetében.
(2) A megállapított közterület-használati díj fizetése alól mentesül akinek a közterület-használatát elháríthatatlan külső ok (pl. természeti csapás) huzamosabb időn át akadályozza az akadály elhárításának napjáig.

A közterület használat megszűnése és megszűntetése

7. § (1) A közterület-használati engedély érvénye a határozatban foglalt időpontban szűnik meg.

(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye továbbá, ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy.

(5) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát - az engedély egyidejű visszaadása mellett - az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(6) Az engedély megszűnésekor, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(7) A közterület használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(8) Ha a közterület használat a (1) - (4), és (7) bekezdésekben említett módokon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(9) Az engedélyt meg kell szüntetni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőre. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

A közterület-használati engedély meghosszabbítása

8. § (1) A közterület-használati engedély érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti engedély megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Nem hosszabbítható meg az engedély érvényessége az üzemképtelen járművek, és gépek tárolása céljából.

A közterület-használat ellenőrzése és a közterület jogellenes használatának jogkövetkezményei

9. § (1) A közterület-használati engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló okirattal együtt felmutatni.

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítás igény nélkül - helyreállítani.

(3) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos.

(4) Az (3) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére és az önkormányzat által szervezett rendezvényeken,
b) vendéglátó ipari előkertekre.

(5) Hatályon kívül helyezve 2012. június 1-től (9/2012.(VI.01.) sz. önk.r.).

(6) Az elkövető az engedély nélküli, illetve eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére is köteles.

(7) Ha a közterületet engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel, kérelmére, a polgármester a közterület használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) - (5) bekezdésben említett jogkövetkezmények alól.

(8) A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

III. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező, a polgármesteri hivatal helyszíni bírságolási joggal felruházott ügyintézője és a rendőrség jogosult.

(2) Ez az önkormányzati rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/1991.(V.29.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályon kívül helyezve 2012. június 1-től (9/2012.(VI.01.) sz. önk.r.).

(4) A rendelet a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A közterületek használati díja Szőlősgyörök Községi Önkormányzat illetékességi területén

R. 4. § .

Tevékenység

Díjtétel

a./

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla150 Ft/m2/hó

b./

Árusítópavilon (postai hírlapárus) és egyéb fülke elhelyezése

225 Ft/m2/hó

c./

Önálló hirdető-berendezések elhelyezése

2.250 Ft/m2/év

d./

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelő és egyéb dolog, tárgy elhelyezése

45 Ft/m2/hó

e./

Idényjellegű árusítás
Alkalmi és mozgóárusítás
Javító és szolgáltató tevékenység

1.050 Ft/nap
1.200 Ft/nap
1.050 Ft/nap

f./

Vendéglátó-ipari előkert
Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

75 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/nap

g./

Kiállítás és vásár
Alkalmi vásár
Mutatványos tevékenység

75 Ft/m2/nap
75 Ft/m2/nap
120 Ft/m2/nap

h./

Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolása

7.500 Ft/hó/gépkocsi

i./

Egyéb esetek

Eseti megállapítás

1. függelék az 1. melléklethez

KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
Törvények:
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény,
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény,
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,
- A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,
- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény,
- Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény,
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény.
Kormányrendeletek:
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
- A szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet,
- A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet,
- Az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet,
- A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet,
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.
Miniszteri rendeletek:
- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet,
- A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet,
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet.