Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető - fenntartás, és - működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási-, üzemeltetési-, egyéb szolgáltatások

5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

7. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

9. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

10. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

11. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

13. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

14. 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

15. 042220 Erdőgazdálkodás

16. 045120 Út, autópálya építése

17. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

18. 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

19. 064010 Közvilágítás

20. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

21. 072111 Háziorvosi alapellátás

22. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

23. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

24. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

25. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

26. 084031 Civil szervezetek működési támogatása

27. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

28. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

29. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

30. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

31. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

32. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

33. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

34. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

35. 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

36. 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

37. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

38. 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

39. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

40. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

41. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

42. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

43. 107051 Szociális étkeztetés

44. 107052 Házi segítségnyújtás

45. 107054 Családsegítés

46. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

47. 900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartás

48. 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

49. 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolás

50. 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei”