Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 06. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

2022.12.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:

1. § A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig.

2. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

3. § (1) Vissza nem térítendő szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a személy, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, és lakása fával fűthető.

b) az elbírálás során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család és lakása fával fűthető.

(2) A fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a 400 %-át és lakása fával fűthető.

b) aki egyedül neveli gyermekét(keit) és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-a és lakása fával fűthető.

4. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége minimum 1 m³ háztartásonként, egyedi elbírálás alapján maximum 4 m3 is lehet.

(2) A szociális célú tűzifában részesülőtől, beleértve a házhoz szállítást is, az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

5. § (1) A tűzifa iránti kérelmeket formanyomtatványon legkésőbb 2022. december 15. napjáig lehet benyújtani a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltsége (8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.) szociális ügyintézőjéhez. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők kérelmet megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgy évet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.

(2) A kérelmek elbírálása folyamatosan történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig, de legkésőbb 2023. január 15-ig.

(3) A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A szociális célú tűzifajuttatásra vonatkozó kérelmek elbírálást a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(5) A támogatás közös háztartásban élők vonatkozásában csak egy jogosultnak állapítható meg.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával a kiszállításkor igazolja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM

1. Alulírott kérem, hogy részemre Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 19/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

1.1. Kérelmező neve: ……………………………..………..………………..........................................................................................................................................................................................................

1.2. TAJ sz.: .………....……..…..................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. Születési hely, idő: ………………………………………........................................................................................................................................................................…………………………………….…...…

1.4. Anyja neve: …………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................

1.5. Családi állapota: ………........................................................................................................................................................................................................................................................................….…

1.6. Lakcíme: 8692 Szőlősgyörök, .………………………………………………………………......................................................................................................................................................................………….

2. A lakásban együtt élők adatai (név, szül. hely és idő, anyja neve, TAJ szám): ..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................……..........................................………………

3. A támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt (megfelelő választ szíveskedjen aláhúzni):

3.1. Jogosult vagyok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási célú települési támogatásra (villanyáram).

3.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek.

3.3. Háztartásomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a 400%-át (114.000.- Ft) nem haladja meg.

3.4. Egyedül nevelem gyermeke(i)m, és az 1 főre jutó havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750.- Ft) nem haladja meg.

4. Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizze. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

7. Kijelentem, hogy szociális tűzifa támogatás iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok.

Szőlősgyörök, 2022. év .......... hó ........ nap. ………………………………………. aláírás

8. Csatolandó dokumentumok: a jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, amennyiben az nem áll a hivatal rendelkezésére.

Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs (élettárs)
jövedelme

Gyermekek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)7. A család összes nettó jövedelme8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)9. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó.