Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatásként, közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott személyeknek, eseti és/vagy rendszeres jelleggel természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható az alábbi együttes feltételeknek megfelelően:

a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,

b) Szőlősgyörök községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és ott életvitelszerűen élnek,

c) Szőlősgyörök Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Étkezési formák

Étkezési formák

Térítési díj

óvodai gyermek 3x

563

iskola ebéd

429

iskola napközis gyermek 3x

677

2. Engedélyezett étkezések

Engedélyezett étkezések

Térítési díj

szünidei gyermekétkezés

630

dolgozói ebéd

819

ebéd (vendégebéd)

945

Tábori étkeztetés ebéd

1000

Tábori étkeztetés ebéd 3X

1500

Az árak az áfát nem tartalmazzák.