Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15 - 2022. 07. 23

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 241 173 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 241 173 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 153 800 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 153 800 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 83 302 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 33 350 e Ft.

ac) működési bevételek 16 323 e Ft.

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.

af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft.

ag) előző évi pénzmaradványt 20 825 e Ft.

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 153 800 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 153 800 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 54 726 e Ft. ab) munkaadót terhelő járulékokat 8 265 e Ft.

ab) dologi kiadásokat 59 748 e Ft.

ac) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 e Ft.

ad) egyéb működési célú kiadásokat 17 576 e Ft. af) általános tartalékot 4 893 e Ft.

ae) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 042 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételt 8 435 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 8 435 e Ft, ezen belül:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.

ab) előző évi pénzmaradványt 8 435 e Ft.

ac) felhalmozási célú támogatás 78 938 e Ft.

ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.

ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban

af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban

b) önként vállalt feladat - e Ft-ban

c) állami feladat - e Ft-ban

(5) A felhalmozási célú kiadást 87 373 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 87 373 e Ft, ezen belül:

aa) intézményi beruházások összegét 87 373 e Ft.

ab) felújítások összegét - e Ft.

ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 4 893 ezer Ft összegben

b) céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2022.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre vonatkozóan 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(2) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

24. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

25. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

20 825

0

0

20 825

0

0

0

0

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

20 050

20 050

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

775

775

0

0

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8435

0

0

8435

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

29 260

0

0

29 260

0

0

0

0

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

0

0

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

32 786

32 786

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

83 302

0

0

83 302

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

78 938

0

0

78 938

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

0

0

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

0

0

Működési bevételek

B4

16 323

0

0

16 323

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 913

0

0

211 913

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

29 260

29 260

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

0

0

29 260

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

29 260

0

0

29 260

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

29 260

29 260

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

0

0

241 173

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 726

54 726

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 265

8 265

Dologi kiadások

K3

59 748

59 748

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 000

2 000

Elvonások és befizetések

K502

3 180

3 180

Tartalékok

K513

4 893

4 893

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

22 469

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

18 575

18 575

Beruházások

K6

87 373

0

87 373

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

238 131

238 131

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

3 042

0

0

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

0

241 173

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
ezer Ft

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2022. évi előirányzat

2022. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac)

87 373

0

0

0

0

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

87 373

0

0

0

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
ezer Ft

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2022. évi előirányzat

2022. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

0

0

0

0

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

32 786

32 786

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

83 302

0

0

83 302

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

0

0

78 938

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

16 205

0

0

16 205

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211795

0

0

211795

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 485

28 485

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

28 485

0

0

28 485

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

B814

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 485

0

0

28 485

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

28 485

28 485

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

30 292

0

0

30 292

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 665

0

0

4 665

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

53 047

0

0

53 047

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

Elvonások és befizetések

K502

2 000

2 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

Tartalékok

K513

4 893

4 893

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

0

22 469

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

18 575

18 575

Beruházások

K6

87 373

0

0

87 373

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

0

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

203396

0

0

203396

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

0

0

0

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

33 842

33 842

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

36 884

0

0

36 884

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

36 884

0

0

36 884

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

0

0

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

775

775

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

775

0

0

775

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

33 842

33 842

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

34 617

0

0

34 617

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

34 617

34 617

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

24 434

0

0

24 434

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 600

0

0

3 600

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

6 701

0

0

6 701

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

34 735

0

0

34 735

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

1 915

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

16 323

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 913

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

20 825

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

8 435

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

241 173

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

153 800

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

87 373

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

241 173

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

54 726

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 265

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

59 748

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

87 373

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

0

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

238 131

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

241 173

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

153 800

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

87 373

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

241 173

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
ezer Ft

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0

0

Összesen

0

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2024.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

Karbantartó

2

Hivatalsegéd

1

Rendezvény szervező

1

Önkormányzat összesen

5

0

0

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

Óvodapedagógus

2

Óvónő

1

Dajka

2

Lurkó Óvoda összesen

6

0

0

Önkormányzat összesen

11

0

0

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

0

0

Önkormányzat mindösszesen

23

0

0

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
ezer Ft

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2026

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

tény

eredeti

mód

tény

Pénzforgalmi bevételek

211 913

0

0

Pénzforgalmi kiadások

236 280

0

Működési célú

132 975

0

0

Működési célú

148 907

0

0

Működési c.támogatás B1

83 302

Személyi jellegű kiadások

K1

54 726

Működési célú bevétel B4

16 323

Szoc.hozzájárulási adó

K2

8 265

Közhatalmi bevételek B3

33 350

Dologi kiadások

K3

59 748

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

Működési célú tám.

K5

17 576

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 042

Felhalmozási célú

78 938

0

0

Felhalmozási célú

87 373

0

0

Intézményi beruházások

K6

87 373

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

0

Felújítások

K7

0

Felhalmozási célú támogatások B2

78 938

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

Hitel

0

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

29 260

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 893

0

0

Működési célú pénzmaradvány B813

20 825

Működési célú tartalékok

4 893

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

8 435

Általános és céltartalék

K513

4 893

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

241 173

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

241 173

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

0

0

Működési célú bevételek összesen

153 800

0

0

Működési célú kiadások összesen

153 800

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

87 373

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

87 373

0

0

241 173

0

0

241 173

0

0

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
ezer Ft

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

4893

4893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

4893

4893

0

0

0

0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft

2022

2023

2024

2025

2026

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

28

1 436

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

29

1 444

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2022.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 28 fő részesül kedvezményben 1.436/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6940

83302

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

39469

0

0

0

0

0

39469

0

0

78938

Közhatalmi bevételek

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2781

33350

Működési bevételek

500

1500

1200

1000

1500

1500

1480

1793

850

1700

1800

1500

16323

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

29260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29260

Bevételek összesen:

10221

11221

40181

50190

11221

11221

11201

11514

10571

50890

11521

11221

241173

4561

Személyi juttatások

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4555

54726

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

686

8265

Dologi kiadások

4979

5180

5200

4979

5650

4979

5050

4320

4250

4979

4979

5203

59748

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

460

460

5550

Egyéb műk. célú kiad.

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1461

17576

Beruházások

0

0

0

0

20000

25000

0

24000

15000

3373

0

0

87373

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék

4893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4893

Áht.belüli megelőlegezés

3042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3042

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20092

12358

12378

12157

32828

37157

12228

35498

26428

15530

12154

12365

241173