Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 06 - 2022. 05. 07

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.06.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el.

1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget jelöl, ott azt a használatbavételi engedélyig meg kell valósítani.”

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Gksz – 4 jelű övezetben oldalhatáron álló beépítés megengedett, amennyiben a telek szélessége lehetővé teszi a szabadon álló beépítés is megengedett, de a szomszédos ingatlanok beépíthetőségét nem korlátozhatja.

a) legnagyobb beépítettsége: 30 %

b) építmények legnagyobb építménymagassága: 4,5 m

c) legkisebb telek terület: 1000 m2

d) maximális szintterület mutató: 0,6

e) minimális zöldfelületi arány: 50 %

(7) A Gksz-4 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen az üzemi létesítmény tervezésnél és megvalósításánál különös figyelmet kell fordítani a zaj- és rezgésvédelmi követelmények teljesülésének biztosítására. Zajhatárérték túllépése esetén zajvédő kerítés építése elrendelhető.”

3. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A déli homokbánya melletti (Z-2) zöldterületen kereskedelmi, vendéglátó épület, sport, szabadidő, létesítmények, a terület fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el max. 2%-os beépítettséggel és 4,0 m építménymagassággal, szabadon álló beépítéssel. Járműforgalmat szolgáló felületek a szükséges mennyiségben kialakíthatók. A minimális telekméret 25 000 m2. A legkisebb zöldfelületi arány 80 %. A Z-2 övezet területe naperőmű létesítése céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete, ezért kizárólag csak háztartási méretű kiserőmű elhelyezése lehetséges.”

4. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelet SZT-2je helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.

1. melléklet

SZT-2
Belterületi szabályozási terv