Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.28.

A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára, a képviselő-testületre és bizottságára.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2021.évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 14. számú mellékletnek megfelelően

a) 193.426/ e Ft összegű teljesített bevétellel

b) 164.167/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

3. § (1) /A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2021. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7-8. mellékletben rögzíti.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2021. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 15. mellékletben mutatja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18.számú mellékletben mutatja be.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 646.729/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 3.194/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye 849/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 2.345/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradványát a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 29.260/ e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A 29.260/e Ft pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 28.485/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 775/e Ft.

(3) A Képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 775/e Ft összegben.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23.számú melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát és a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetői nyilatkozatát (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1.számú melléklete szerint) a 24. számú melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

CÍMREND

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

8 511

0

0

8 511

7 703

7 703

7 703

7 703

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8 500

8 500

7 680

7 680

7 680

7 680

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

11

11

23

23

23

23

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

15449

0

0

15449

14449

0

0

14449

14449

0

0

14449

összesen:

23 960

0

0

23 960

22 152

22 152

22 152

22 152

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

2874

2874

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

9902

9902

9902

9902

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

42

42

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

21653

21653

21934

21934

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

87 304

0

0

87 304

107661

0

0

107661

107942

0

0

107942

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

20149

20149

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

10780

10780

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

3538

3538

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

34467

0

0

34467

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

2413

2413

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

3406

3406

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

920

920

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

503

503

340

340

Működési bevételek

B4

17 923

0

0

17 923

7994

0

0

7994

7079

0

0

7079

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

2124

2124

2123

2123

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

2123

0

0

2123

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

1000

1000

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

136 527

0

0

136 527

169527

0

0

169527

168231

0

0

168231

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 960

23 960

22153

22153

22152

22152

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

22152

0

0

22152

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3043

3043

3043

3043

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 960

0

0

23 960

25196

0

0

25196

25195

0

0

22152

Finanszírozási bevételek

B8

23 960

23 960

25196

25196

25195

22152

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

0

0

160 487

194 723

0

0

194 723

193 426

0

0

193 426

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 470

54 470

67300

67300

62099

62099

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 835

9 835

10273

10273

9301

9301

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

56341

56341

46768

46768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

3927

3927

2501

2501

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

10551

10551

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

8778

8778

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3 449

3449

1299

1299

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

15 580

22809

22809

20628

20628

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

1059

1059

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

316

316

Beruházások

K6

10 369

0

10 369

10369

10369

1489

1489

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

14470

14470

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 080

1 080

4401

4401

3907

3907

Felújítások

K7

5 080

0

5 080

20700

20700

18377

18377

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

157 482

157 482

191719

191719

161163

161163

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

3004

3004

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3004

3004

3004

3004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

0

160 487

194 723

0

194 723

164 167

0

164 167

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
ezer Ft

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eszközbeszerzés

1 935

1 380

269

0

0

0

DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)

8 434

8 001

232

0

0

0

Rendezvénysátor

0

260

260

0

0

0

Tűzcsap 2 db

0

728

728

0

0

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 369

10 369

1489

0

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
ezer Ft

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2021

0

0

0

Hegyközségi iroda felújítása

635

635

0

0

0

0

Régi orvosi rendelő felújítása

635

635

0

0

0

0

Régi könyvtár épületének felújítása

1 270

1 053

0

0

Belterületi utak felújítása teljes költség

2 540

18 377

18377

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 080

20 700

18377

0

0

0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális c. támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

2874

2874

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

0

9902

9902

9902

9902

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

42

42

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési c. támogatások áht.belülről

B16

12 199

12 199

19607

19607

19607

19607

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

87 304

0

0

87 304

105615

0

0

105615

105615

0

0

105615

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

20149

20149

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

10780

10780

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

3538

3538

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

34467

0

0

34467

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

2413

2413

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

3406

3406

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

1 107

1 107

1107

1107

920

920

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

410

410

323

323

Működési bevételek

B4

17 805

0

0

17 805

7888

0

0

7888

7062

0

0

7062

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

2124

2124

2123

2123

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

2123

0

0

2123

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136409

0

0

136409

166375

0

0

166375

164887

0

0

164887

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 949

23 949

22130

22130

22129

22129

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

22129

0

0

22129

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3043

3043

3043

3043

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 949

0

0

23 949

25173

0

0

25173

25172

0

0

25172

Finanszírozási bevételek

B8

23 949

23 949

25173

25173

25172

25172

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548

190059

0

0

190059

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 384

0

0

31 384

41845

0

0

41845

38542

0

0

38542

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 718

0

0

5 718

5776

0

0

5776

5673

0

0

5673

Dologi kiadások

K3

52 516

0

0

52 516

51259

0

0

51259

42746

0

0

42746

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

3927

0

0

3927

2501

0

0

2501

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

10551

10551

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3449

3449

1299

1299

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

8778

8778

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

0

15 580

22809

0

0

22809

20628

0

0

20628

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

1059

1059

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

316

316

Beruházások

K6

10 369

0

0

10 369

10369

0

0

10369

1489

0

0

1489

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

14470

14470

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

1 080

1 080

4401

4401

3907

3907

K7

5 080

0

0

5 080

20700

0

0

20700

18377

0

0

18377

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

126197

0

0

126197

156685

0

0

156685

129956

0

0

129956

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

3004

3004

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

31 156

31 156

31859

31859

28613

28613

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

31617

0

0

31617

Finanszírozási kiadások

K9

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

31617

0

0

31617

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548

161573

0

0

161573

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok köznevelési támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatás áht. belülről

B16

0

2046

2046

2327

2327

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

2046

0

0

2046

2327

0

0

2327

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht. belülről

B23

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

0

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

93

93

17

17

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

106

0

0

106

17

0

0

17

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb t.eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. áht kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

1000

1000

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

3152

0

0

3152

3344

0

0

3344

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

11

11

23

23

23

23

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11

0

0

11

23

0

0

23

23

0

0

23

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 156

31 156

31859

31859

28613

28613

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 167

0

0

31 167

31882

0

0

31882

28636

0

0

28636

Finanszírozási bevételek

B8

31 167

31 167

31882

31882

28636

28636

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

31980

0

0

31980

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

86 008

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

21 653

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15 620

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 128

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

7 994

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 124

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 000

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

169 527

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

7 704

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

14 449

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

22 153

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3 043

Bevételek összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

163 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

31 069

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

67 300

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 273

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

56 341

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 927

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 809

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

10 369

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

20 700

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

191 719

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 004

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

163 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

31 069

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
ezer Ft

2021.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0

0

Összesen

0

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

1

Karbantartó

2

2

2

Hivatalsegéd

1

1

1

Rendezvény szervező

1

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

5

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

1

Óvodapedagógus

2

2

2

Óvónő

1

1

1

Dajka

2

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

5

5

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

6

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

11

11

Önkormányzat mindösszesen

23

22

22

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

eredeti

mód

Pénzforgalmi bevételek

136 527

172 570

171 274

Pénzforgalmi kiadások

156 987

194 723

Működési célú

136 527

155 950

154 654

Működési célú

141 538

163 654

144 301

Működési c.támogatás B1

87 304

107 661

107 942

Személyi jellegű kiadások

K1

54 470

67 300

62099

Működési célú bevétel B4

17 923

7 994

7 079

Szoc.hozzájárulási adó

K2

9 835

10 273

9301

Közhatalmi bevételek B3

31 300

35 128

34 467

Dologi kiadások

K3

56 598

56 341

46768

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

2 124

2 123

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

3 927

2501

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

3 043

3 043

Működési célú tám.

K5

12 080

22 809

20628

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 005

3 004

3004

Felhalmozási célú

0

16 620

16 620

Felhalmozási célú

15 449

31 069

19 866

Intézményi beruházások

K6

10 369

10 369

1489

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

1 000

1 000

Felújítások

K7

5 080

20 700

18377

Felhalmozási célú támogatások B2

0

15 620

15 620

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

0

Hitel

0

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 960

22 153

22 152

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 500

0

0

Működési célú pénzmaradvány B813

8 511

7 704

7 703

Működési célú tartalékok

3 500

0

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

15 449

14 449

14 449

Általános és céltartalék

K513

3 500

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 487

194 723

193 426

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160 487

194 723

164 167

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

193 426

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

164 167

Működési célú bevételek összesen

145 038

163 654

162 357

Működési célú kiadások összesen

145 038

163 654

144 301

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 449

31 069

31 069

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 449

31 069

19 866

160 487

194 723

193 426

160 487

194 723

164 167

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
ezer Ft

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

3500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

3500

3500

0

0

0

0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft

2021

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

28

1 436

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

29

1 444

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 28 fő részesül kedvezményben 1.436/e.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

Teljesített

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7279

87 304

107 661

107 942

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 620

15 620

Közhatalmi bevételek

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3300

3000

31 300

35 128

34 467

Működési bevételek

1200

1500

1200

1700

1200

1500

1500

1500

1700

1700

1700

1523

17 923

7 994

7 079

Felhalmozási c.átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 124

2 123

Áht.belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 043

3 043

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

23960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 960

22 153

22 152

Bevételek összesen:

10975

11275

34935

11475

10975

11275

11275

11275

11475

11475

12275

11802

160 487

194 723

193 426

KIADÁSOK

Személyi juttatások

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4541

54 470

67 300

62 099

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

835

800

9 835

10 273

9 301

Dologi kiadások

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4722

56 598

56 341

46 768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450

450

450

450

450

450

450

450

450

500

500

500

5 550

3 927

2 501

Egyéb műk. célú kiad.

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

680

12 080

22 809

20 628

Beruházások

0

1000

935

0

0

0

0

0

0

8434

0

0

10 369

10 369

1 489

Felújítások

0

0

2540

0

0

2540

0

0

0

0

0

0

5 080

20 700

18 377

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3500

3 500

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

3005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005

3 004

3 004

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14730

12725

15000

11525

11525

14065

11525

11525

11525

20009

11590

14743

160 487

194 723

164 167

19. melléklet

Önkormányzat és intézmény összevont mérlege

Önkormányzat és intézmény összevont mérlege összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása

Megnevezés

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Eszközök

0

0

Vagyoni értékű jogok

0

0

Szellemi termékek

0

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak

0

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

563 564

566 875

- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

368 429

372 816

- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon

22 211

21 724

- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon

125 968

125 892

- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon

46 956

46 443

Gépek,berendezések,felszerelések,járművek

15 577

12 622

Tenyészállatok

0

0

Beruházások,felújítások

2 824

2 824

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök

581 965

582 321

Tartós részesedések

3 010

3 010

-ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban

3 010

3 010

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

-ebből államkötvények

0

0

-ebből helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett Pénzügyi eszközök

3 010

3 010

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 496

19 107

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 496

19 107

A.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

604 471

604 438

Vásárolt készletek

0

0

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

Egyéb készletek

0

0

Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek

0

0

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

Készletek

0

0

Értékpapírok

0

0

B.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

C.)

PÉNZESZKÖZÖK

23 960

31 615

Költségvetési évben esedékes követelések

13 887

9 622

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

Követelés jellegű sajátos elszámolások

92

56

Ebből: Forgótőke elszámolás

92

56

D.)

KÖVETELÉSEK

13 979

9 678

E.)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 415

998

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

Halasztott ráfordítások

0

0

F.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

643 825

646 729

FORRÁSOK

Nemzeti vagyon induláskori értéke

624 829

624 829

Nemzeti vagyon változásai

164 751

164 751

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 656

7 656

Felhatalmazott eredmény

-167 337

-173 570

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

Mérleg szerinti eredmény

-6 233

3 194

G.)

SAJÁT TŐKE

623 666

626 860

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 004

3 043

Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások

1 937

2 454

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

4 941

5 497

I.)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 720

5 814

Halasztott eredményszemléletű bevételek

9 498

8 559

J.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15 218

14 373

FORRÁSOK ÖSSZESEN

643 825

646 730

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Immateriális javak

3194

3 080

0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok

2498

4 065

0-ra leírt gépek, berendezések, járművek

11308

22 655

0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

195

0

20. melléklet

Önkormányzat és intézmény EREDMÉNYKIMUTATÁSA
ezer Ft

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Önkományzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.

34 987

0

34 987

2

2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.

2 413

0

2 413

3

3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 406

0

3 657

4

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)

40 806

0

41 057

5

4. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

6

5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

7

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)

0

0

0

8

6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.

86 008

28 613

114 621

9

7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.

21 730

2 327

24 057

9

8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev.

16 558

1 000

17 558

11

9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.

283

17

300

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)

124 579

31 957

156 536

13

10. Anyagköltség

11 111

1 716

12 827

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 526

1 496

28 712

15

12. Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)

35 637

3 212

41 539

18

14. Bérköltség

26 601

22 272

48 873

19

15. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 135

1 172

13 307

20

16. Bérjárulékok

5 671

3 642

9 313

21

V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

44 407

27 086

71 493

22

VI. Értékcsökkenési leírás

15 635

0

15 635

23

VII. Egyéb ráfordítások

67 361

810

68 171

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 345

849

3 194

25

17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.

0

0

0

27

19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

28

18a. - ebből árfolyamnyereség

0

0

0

29

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)

0

0

0

30

19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.

0

0

0

31

20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.

0

0

0

32

21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai

0

0

0

33

21a. - ebből árfolyamveszteség

0

0

0

34

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)

0

0

0

35

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX)

0

0

0

36

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)

2 345

849

3 194

21. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházá-sok felújítások

Koncesszióba vagyonkeze-lésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyító állomány

3 194

837 579

42 040

0

2824

28 945

914 582

Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1058

0

1 058

Nem aktivált felújítás

0

0

0

0

14470

0

14 470

Beruházásból, felújításból aktivált érték

114

0

331

0

0

0

445

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

0

14470

903

0

0

573

15 946

Összes növekedés

114

14 470

1 234

0

15528

573

31 919

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

40

40

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

0

748

0

15528

0

16 276

Összes csökkenés

0

0

748

0

15528

40

16 316

Bruttó érték összesen

3 308

852 049

42 526

0

2 824

29 478

930 185

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.

3 194

274 016

26 463

0

0

9 449

313 122

Terv szerinti értékcs.áll.növekedése

114

11 158

3 442

0

0

922

15 636

Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti écs.záró állománya

3 308

285 174

29 905

0

0

10 371

328 758

Terven felüli écs.nyító állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.áll. növekedése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs. áll. csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

3 308

285 174

29 905

0

0

10 371

328 758

Eszközök nettó értéke

0

566 875

12 621

0

2 824

19 107

601 427

Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke

3 194

4 065

22 655

0

0

194

30 108

Kisértékű t.eszközök br.értéke

114

0

4 959

0

0

0

5 073

22. melléklet

PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS
ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

164 886

3 344

168 230

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

129 956

31 205

161 161

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

34 930

-27 861

329 391

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 172

28 636

53 808

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

31 617

0

31 617

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-6 445

28 636

85 425

A.)

Alaptevékenység maradványa

28 485

775

29 260

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B.)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C.)

Összes maradvány

28 485

775

29 260

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa

28 485

775

29 260

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

F.)

Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség

0

0

0

G.)

Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

23. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkorm. Kezesség-vállás összege

Megjegyzés

2021. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

3 000

100%

0

-

1 440

összesen:

3 000

100%

0

-

1 440

Részvény-átruházás

Névértéke

sorszáma

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

10000.- Ft

A 000000822570

24. melléklet

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ( a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)
ÉRTÉKELÉSÉRŐL ( a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)

1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

5. Alulírott Szabó Szilvia, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

5.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

5.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

5.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

5.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

5.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

5.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

5.8. az intézményi számviteli rendről,

5.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

5.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

6. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

6.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
6.2. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
6.3. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5.Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

7. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

8. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem