Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja Szőlősgyörök Község közigazgatási területén - 2022. július 1. napjától

Közszolgáltatás számított díja*

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén

12 710 Ft/forduló + Áfa

389 Ft/m3 + Áfa

Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén

27 583 Ft/forduló + Áfa

3 535 Ft/m3 + Áfa

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. alapján meghatározott, mindenkor érvényes vízterhelési díj.”