Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2999. 12. 31

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2023.01.27.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásának meghatározásáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságára, a Polgármesterre.

2. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit (saját bevétel, átvett pénzeszközök) a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzata alapulvételével folytatólagosan beszedjék és a működési kiadásaikat teljesítsék.

(2) A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti.

(3) A 2023. évi felhalmozási jellegű kiadásokra - a folyamatban lévő beruházásokon kívül -, új feladatra kötelezettséget vállalni nem lehet a 2023. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig.

3. § Az e rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.