Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 04

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.04.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint egyetlen címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 386 973 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 386 973 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)2 A működési célú bevételt 216 158 e Ft- ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 216 158 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 101 395 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 54 601 e Ft.

ac) működési bevételek 14 962 e Ft.

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.

af) működési célú átvett pénzeszközök 456 e Ft.

ag) előző évi pénzmaradványt 42 764 e Ft.

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1 980 e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(3)3 A működési célú kiadásokat 216 158 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 216 158 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 40 580 e Ft.

ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 809 e Ft.

ac) dologi kiadásokat 93 912 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadásokat 65 788 e Ft.

af) általános tartalékot 2 066 e Ft.

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 203 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(4)4 A felhalmozási célú bevételt 170 815 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 170 815 e Ft, ezen belül:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.

ab) előző évi pénzmaradványt 52 840 e Ft.

ac) felhalmozási célú támogatás 117 975 e Ft.

ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.

ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban

af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban

b) önként vállalt feladat - e Ft-ban

c) állami feladat - e Ft-ban

(5)5 A felhalmozási célú kiadást 170 815 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 170 815 e Ft, ezen belül:

aa) intézményi beruházások összegét 150 815 e Ft.

ab) felújítások összegét 20 000 e Ft.

ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a)6 általános tartalékát 2 066 ezer Ft összegben

b) cél tartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2023.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. évre vonatkozóan 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Szolgáltatási szerződés

18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(2) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

21. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

58 104

0

0

58 104

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

58 104

58 104

0

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

37 500

37 500

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

37 500

0

0

37 500

összesen:

95 604

0

0

95 604

3. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

36 626

36 626

37056

37056

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 530

9 530

9526

9526

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 007

3 007

3631

3631

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

12896

12896

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

3239

3239

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 163

0

0

49 163

66348

0

0

66348

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 860

1 860

35047

35047

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

51 023

0

0

51 023

101395

0

0

101395

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

117 975

117 975

117975

117975

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

117 975

0

0

117 975

117975

0

0

117975

Vagyoni tipusú adók

B34

22 000

22 000

22000

22000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

29871

29871

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000

3 000

2730

2730

Közhatalmi bevételek

B3

35 000

0

0

35 000

54601

0

0

54601

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

848

848

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950

1 950

3978

3978

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

8

8

Tulajdonosi bevételek

B404

9 078

9 078

8915

8915

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

1063

1063

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

23

23

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

127

127

Működési bevételek

B4

11 178

0

0

11 178

14962

0

0

14962

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

456

456

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

456

0

0

456

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

215 176

0

0

215 176

289389

0

0

289389

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95 604

95 604

95604

95604

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1980

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

95 604

0

0

95 604

97584

0

0

95604

Finanszírozási bevételek

B8

95 604

95 604

97584

95604

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310 780

0

0

310 780

386 973

0

0

386 973

4. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

29 185

29 185

40580

40580

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 582

4 582

5809

5809

Dologi kiadások

K3

70 293

70 293

93912

93912

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

5800

5800

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 645

12 645

50893

50893

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 780

3 780

12395

12395

Elvonások és befizetések

K502

2 500

2 500

2 500

2500

Tartalékok

K513

4 200

4 200

2 066

2066

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 125

0

23 125

67854

67854

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

67 757

67 757

120930

120930

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

2000

2000

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

18 251

18 251

27885

27885

Beruházások

K6

86 008

0

86 008

150815

150815

Ingatlanok felújítása

K71

70 921

70 921

15748

15748

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

19 149

19 149

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

4252

4252

Felújítások

K7

90 070

0

90 070

20000

20000

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

308 813

308 813

384770

384770

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 967

1 967

2203

2203

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

2203

2203

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310 780

0

310 780

386 973

0

386 973

5. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

Szőlősgyörök Község Önkormányzata nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
ezer Ft

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2023. évi előirányzat

2023. évet követő kiadás

K6

2023

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac)

85 580

80 317

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

428

428

0

0

0

0

VP6-7.2.1.1-21 Pályázat Külterületi utak

0

70 070

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

86 008

150 815

0

0

6. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10

Szőlősgyörök Község Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai célonként
ezer Ft

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2023. évi előirányzat

2023. évet követő kiadás

K7

2023

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

Arany János utca felújítása (Magyar Falu program)

20 000

20 000

0

0

0

Külterületi utak felújítása

70 070

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

90 070

20 000

0

0

7. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

36 626

36 626

37056

37056

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 530

9 530

9526

9526

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 007

3 007

3631

3631

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

12896

12896

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

3239

3239

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 163

0

0

49 163

66348

0

0

66348

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 860

1 860

35047

35047

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51 023

0

0

51 023

101395

0

0

101395

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

117 975

117 975

117975

117975

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

117 975

0

0

117 975

117975

0

0

117975

Vagyoni tipusú adók

B34

22 000

22 000

22000

22000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

29871

29871

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000

3 000

2730

2730

Közhatalmi bevételek

B3

35 000

0

0

35 000

54601

0

0

54601

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

848

848

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950

1 950

3978

3978

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

8

8

Tulajdonosi bevételek

B404

9 078

9 078

8915

8915

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

1063

1063

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

23

23

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

127

127

Működési bevételek

B4

11 178

0

0

11 178

14962

0

0

14962

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

456

456

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

456

0

0

456

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

215176

0

0

215176

289389

0

0

289389

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95 604

95 604

95604

95604

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

0

0

95 604

95604

0

0

95604

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1980

1980

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

95 604

0

0

95 604

97584

0

0

97584

Finanszírozási bevételek

B8

95 604

95 604

97584

97584

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310780

0

0

310780

386973

0

0

386973

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

29 185

0

0

29 185

36492

0

0

36492

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 582

0

0

4 582

5497

0

0

5497

Dologi kiadások

K3

70 293

0

0

70 293

80681

0

0

80681

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

5550

0

0

5550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 645

12 645

8433

8433

Elvonások és befizetések

K502

2 500

2 500

2500

2500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 780

3 780

15395

15395

Tartalékok

K513

4 200

4 200

2 066

2066

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 125

0

0

23 125

28394

0

0

28394

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

67 757

67 757

120930

120930

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

0

0

2000

2000

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

18 251

18 251

27885

27885

Beruházások

K6

86 008

0

0

86 008

150815

0

0

150815

Ingatlanok felújítása

K71

70 921

70 921

15748

15748

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

19 149

19 149

4252

4252

K7

90 070

0

0

90 070

20000

0

0

20000

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

308813

0

0

308813

327429

0

0

327429

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 967

0

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 967

0

0

1 967

1967

0

0

1967

Finanszírozási kiadások

K9

1 967

0

0

1 967

1967

0

0

1967

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310780

0

0

310780

329396

0

0

329396

8. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

66 348

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

35 047

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

117 975

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

54 601

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

14 962

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

456

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

289 389

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

42 764

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

52 840

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

95 604

10 000

7 700

7 500

14.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1 980

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

386 973

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

216 158

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

170 815

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

386 973

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

40 580

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 809

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

93 912

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 800

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

67 854

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

150 815

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

20 000

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

384 770

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

2 203

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

386 973

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

216 158

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

170 815

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

386 973

148 800

142 000

143 500

9. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
ezer Ft

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

Összesen

2024.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2025.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

10. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

Karbantartó

2

Hivatalsegéd

1

Rendezvény szervező

1

Önkormányzati képviselők

6

Önkormányzat összesen

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

5

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

1

Közfoglalkoztatottak összesen

6

Önkormányzat mindösszesen

17

11. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

12. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
ezer Ft

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2026

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

13. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Pénzforgalmi bevételek

215 176

291 369

Pénzforgalmi kiadások

306 580

384 907

Működési célú

97 201

173 394

Működési célú

130 502

214 092

Működési c.támogatás B1

51 023

101 395

Személyi jellegű kiadások

K1

29 185

40 580

Működési célú bevétel B4

11 178

14 962

Szoc.hozzájárulási adó

K2

4 582

5 809

Közhatalmi bevételek B3

35 000

54 601

Dologi kiadások

K3

70 293

93 912

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

456

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 800

Működési célú tám.

K5

18 925

65 788

Áht.belüli megelőlegezés

K9

1 967

2 203

Felhalmozási célú

117 975

117 975

Felhalmozási célú

176 078

170 815

Intézményi beruházások

K6

86 008

150 815

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

Felújítások

K7

90 070

20 000

Felhalmozási célú támogatások B2

117 975

117 975

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

1 980

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

95 604

95 604

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 200

2 066

Működési célú pénzmaradvány B813

37 500

42 764

Működési célú tartalékok

4 200

2 066

Felhalmozási célú pénzm. B813

58 104

52 840

Általános és céltartalék

K513

4 200

2 066

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

310 780

386 973

KIADÁSOK ÖSSZESEN

310 780

386 973

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

310 780

386 973

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310 780

386 973

Működési célú bevételek összesen

134 702

216 158

Működési célú kiadások összesen

134 702

216 158

Felhalmozási célú bevételek összesen

176 078

170 815

Felhalmozási célú kiadások összesen

176 078

170 815

310 780

386 973

310 780

386 973

14. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának tartalékok előirányzata
ezer Ft

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

4200

4200

2066

2066

0

0

0

összesen

4200

4200

2066

2066

15. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat - többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft

2023

2024

2025

2026

2027

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

16. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások
ezer Ft

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

29

1 483

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

30

1 491

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2022.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 29 fő részesül kedvezményben 1.483/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

17. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4251

4262

51023

101395

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

51240

0

66735

0

0

117975

117975

Közhatalmi bevételek

2779

2779

3500

3500

2779

2779

2779

2779

2987

2779

2779

2781

35000

54601

Működési bevételek

500

1500

1200

1178

850

850

850

850

850

850

850

850

11178

14962

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456

Áht.belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1980

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

95604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95604

95604

Bevételek összesen:

7530

8530

104555

8929

7880

7880

7880

59120

8088

74615

7880

7893

310780

386973

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2432

2433

29185

40580

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

391

4582

5809

Dologi kiadások

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5857

5866

70293

93912

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

460

460

5550

5800

Egyéb műk. célú kiad.

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1578

18925

65788

Beruházások

0

0

0

0

20000

45000

0

20200

0

808

0

0

86008

150815

Felújítások

0

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

70070

0

90070

20000

Tartalék

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

2066

Áht.belüli megelőlegezés

1967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1967

2203

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

16877

10710

10710

10710

50710

55710

10710

30910

10710

11518

80777

10728

310780

386973

1

A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.