Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési célú kiadásokat 191 652 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

kötelező feladat 191 652 e Ft, ezen belül:)

„ac) dologi kiadásokat 69 191 e Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési célú kiadásokat 191 652 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

kötelező feladat 191 652 e Ft, ezen belül:)

„ae) egyéb működési célú kiadásokat 25 760 e Ft. ”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

33660

33660

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

32 786

32 786

22948

22948

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

11845

11845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

2928

2928

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

16811

16811

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

59

59

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

88251

0

0

88251

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

31761

31761

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

83 302

0

0

83 302

120012

0

0

120012

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

78938

78938

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

78 938

0

0

78 938

78938

0

0

78938

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

20400

20400

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

12000

12000

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

2950

2950

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

35350

0

0

35350

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

330

330

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

3256

3256

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

8377

8377

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

607

607

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

743

743

Működési bevételek

B4

16 323

0

0

16 323

13366

0

0

13366

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

132

132

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

132

0

0

132

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 913

0

0

211 913

247798

0

0

336049

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

29 260

29 260

29260

29260

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

0

0

29 260

29260

0

0

29260

Áht.belüli megelőlegezés

B816

1967

1967

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

29 260

0

0

29 260

31227

0

0

29260

Finanszírozási bevételek

B8

29 260

29 260

31227

29260

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

0

0

241 173

279 025

0

0

279 025

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 726

54 726

72461

72461

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 265

8 265

9754

9754

Dologi kiadások

K3

59 748

59 748

69191

69191

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

6550

6550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

13296

13296

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 000

2 000

3178

3178

Elvonások és befizetések

K502

3 180

3 180

9 286

9286

Tartalékok

K513

4 893

4 893

4 893

4893

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

22 469

30653

30653

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

65000

65000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

3798

3798

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

18 575

18 575

18575

18575

Beruházások

K6

87 373

0

87 373

87373

87373

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

238 131

238 131

275982

275982

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

3 042

3043

3043

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3043

3043

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

0

241 173

279 025

0

279 025

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

33660

33660

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

32 786

32 786

22948

22948

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

11845

11845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

2928

2928

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

16811

16811

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

59

59

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

88251

0

0

88251

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

31496

31496

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

83 302

0

0

83 302

119747

0

0

119747

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

78938

78938

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

0

0

78 938

78938

0

0

78938

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

20400

20400

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

12000

12000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

2950

2950

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

35350

0

0

35350

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

330

330

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

3256

3256

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

8377

8377

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

607

607

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

638

638

Működési bevételek

B4

16 205

0

0

16 205

13248

0

0

13248

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

132

132

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

132

0

0

132

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211795

0

0

211795

247415

0

0

247415

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 485

28 485

28485

28485

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

28 485

0

0

28 485

28485

0

0

28485

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1967

1967

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 485

0

0

28 485

30452

0

0

30452

Finanszírozási bevételek

B8

28 485

28 485

30452

30452

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

277867

0

0

277867

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

30 292

0

0

30 292

47762

0

0

47762

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 665

0

0

4 665

6154

0

0

6154

Dologi kiadások

K3

53 047

0

0

53 047

62490

0

0

62490

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

6550

0

0

6550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

13296

13296

Elvonások és befizetések

K502

2 000

2 000

3178

3178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

9286

9286

Tartalékok

K513

4 893

4 893

4 893

4893

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

0

22 469

30653

0

0

30653

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

65000

65000

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

0

0

3798

3798

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

18 575

18 575

18575

18575

Beruházások

K6

87 373

0

0

87 373

87373

0

0

87373

Ingatlanok felújítása

K71

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

0

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

203396

0

0

203396

240982

0

0

240982

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

3043

3043

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

33 842

33 842

33842

33842

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

36 884

0

0

36 884

36885

0

0

36885

Finanszírozási kiadások

K9

36 884

0

0

36 884

36885

0

0

36885

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

277867

0

0

277867

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

265

265

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

265

0

0

265

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

105

105

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

118

0

0

118

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

383

0

0

383

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

775

775

775

775

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

775

0

0

775

775

0

0

775

Központi, irányító szervi támogatás

B816

33 842

33 842

33842

33842

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

34 617

0

0

34 617

34617

0

0

34617

Finanszírozási bevételek

B8

34 617

34 617

34617

34617

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

24 434

0

0

24 434

24699

0

0

24699

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 600

0

0

3 600

3600

0

0

3600

Dologi kiadások

K3

6 701

0

0

6 701

6701

0

0

6701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

88 251

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

31 761

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 350

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

13 366

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

132

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

247 798

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

20 825

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

8 435

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

10 000

7 700

7 500

14.

Áht.belüli megelőlegezés

B816

1 967

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

191 652

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

87 373

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

72 461

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 754

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

69 191

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 653

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

87 373

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

0

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

275 982

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 043

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

191 652

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

87 373

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

eredeti

mód

Pénzforgalmi bevételek

211 913

249 765

Pénzforgalmi kiadások

236 280

274 132

Működési célú

132 975

170 827

Működési célú

148 907

186 759

Működési c.támogatás B1

83 302

120 012

Személyi jellegű kiadások

K1

54 726

72 461

Működési célú bevétel B4

16 323

13 366

Szoc.hozzájárulási adó

K2

8 265

9 754

Közhatalmi bevételek B3

33 350

35 350

Dologi kiadások

K3

59 748

69 191

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

132

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

6 550

Működési célú tám.

K5

17 576

25 760

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 042

3 043

Felhalmozási célú

78 938

78 938

Felhalmozási célú

87 373

87 373

Intézményi beruházások

K6

87 373

87 373

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú támogatások B2

78 938

78 938

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

1 967

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

29 260

29 260

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 893

4 893

Működési célú pénzmaradvány B813

20 825

20 825

Működési célú tartalékok

4 893

4 893

Felhalmozási célú pénzm. B813

8 435

8 435

Általános és céltartalék

K513

4 893

4 893

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

241 173

279 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

241 173

279 025

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

279 025

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

279 025

Működési célú bevételek összesen

153 800

191 652

Működési célú kiadások összesen

153 800

191 652

Felhalmozási célú bevételek összesen

87 373

87 373

Felhalmozási célú kiadások összesen

87 373

87 373

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6940

83302

120012

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

39469

0

0

0

0

0

39469

0

0

78938

78938

Közhatalmi bevételek

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2781

33350

35350

Működési bevételek

500

1500

1200

1000

1500

1500

1480

1793

850

1700

0

0

13023

13366

Áht.bel.megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1967

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

29260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29260

29260

Bevételek összesen:

10221

11221

40181

50190

11221

11221

11201

11514

10571

50890

9721

9721

237873

279025

KIADÁSOK

Személyi juttatások

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4555

54726

72461

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

686

8265

9754

Dologi kiadások

4979

5180

5200

4979

5650

4979

5050

4320

4250

4979

4979

5203

59748

69191

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

460

460

5550

6550

Egyéb műk. célú kiad.

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1461

17576

25760

Beruházások

0

0

0

0

20000

25000

0

24000

15000

3373

0

0

87373

87373

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék

4893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4893

4893

Áht.belüli megelőlegezés

3042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3042

3043

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20092

12358

12378

12157

32828

37157

12228

35498

26428

15530

12154

12365

241173

279025