Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.24.

A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára, a képviselő-testületre és bizottságára.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 14. számú mellékletnek megfelelően 256 339/ e Ft összegű teljesített bevétellel és 160 736/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2022. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7-8. mellékletben rögzíti.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 15. mellékletben mutatja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. számú mellékletben mutatja be.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 707 386/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 65 450/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye 1 209/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 64 238/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi pénzmaradványát a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 95 604/ e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A 95 604/e Ft pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 95 604/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 0/e Ft.

(3) A Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2022. augusztus 31-ig működött az önkormányzat intézményeként. 2022. szeptember 1-től a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség fenntartása alá került.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát a 24. számú melléklet tartalmazza és a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetői nyilatkozatát a 25. számú melléklet tartalmazza (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint).

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

20 825

0

0

20 825

20 825

20 825

775

20 825

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

20 050

20 050

20 050

20 050

20 050

20 050

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

775

775

775

775

775

775

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8435

0

0

8435

8435

0

0

8435

8435

0

0

8435

összesen:

29 260

0

0

29 260

29 260

29 260

29 260

29 260

3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

33660

33660

33660

33660

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

32 786

32 786

22948

22948

22948

22948

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

11845

11845

11845

11845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

2928

2928

2928

2928

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

16811

16811

16810

16810

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

59

59

59

59

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

88251

0

0

88251

88250

0

0

88250

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

31761

31761

30755

30755

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

83 302

0

0

83 302

120012

0

0

120012

119005

0

0

119005

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

78938

78938

59479

59479

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

78 938

0

0

78 938

78938

0

0

78938

59479

0

0

59479

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

20400

20400

20359

20359

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

12000

12000

12092

12092

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

2950

2950

2732

2732

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

35350

0

0

35350

35183

0

0

35183

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

330

330

330

330

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

3256

3256

2902

2902

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

8377

8377

7347

7347

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

607

607

187

187

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

743

743

548

548

Működési bevételek

B4

16 323

0

0

16 323

13366

0

0

13366

11314

0

0

11314

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

132

132

132

132

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

132

0

0

132

132

0

0

132

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 913

0

0

211 913

247798

0

0

336049

225113

0

0

225113

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

29 260

29 260

29260

29260

29260

29260

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

0

0

29 260

29260

0

0

29260

29260

0

0

29260

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1967

1967

1966

1966

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

29 260

0

0

29 260

31227

0

0

29260

31226

0

0

31226

Finanszírozási bevételek

B8

29 260

29 260

31227

29260

31226

31226

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

0

0

241 173

279 025

0

0

279 025

256 339

0

0

256 339

4. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 726

54 726

72461

72461

61378

61378

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 265

8 265

9754

9754

8143

8143

Dologi kiadások

K3

59 748

59 748

69191

69191

47861

47861

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

6550

6550

5228

5228

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

13296

13296

13281

13281

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 000

2 000

3178

3178

3177

3177

Elvonások és befizetések

K502

3 180

3 180

9 286

9286

9286

9286

Tartalékok

K513

4 893

4 893

4 893

4893

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

22 469

30653

30653

25744

25744

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

65000

65000

5887

5887

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

3798

3798

1881

1881

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

18 575

18 575

18575

18575

1571

1571

Beruházások

K6

87 373

0

87 373

87373

87373

9339

9339

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

238 131

238 131

275982

275982

157693

157693

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

3 042

3043

3043

3043

3043

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3043

3043

3043

3043

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

0

241 173

279 025

0

279 025

160 736

0

160 736

5. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
ezer Ft

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2022. évi előirányzat

2022. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac)

87 373

86 426

8392

0

0

0

Óvoda udvari homokozó

756

756

Közmunkaprogram (hűtőszekrény)

191

191

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

87 373

87 373

9339

0

0

0

6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
ezer Ft

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2022. évi előirányzat

2022. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

K7

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

33 815

33 815

33660

33660

33660

33660

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

32 786

32 786

22948

22948

22948

22948

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 858

11 858

11845

11845

11845

11845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 928

2 928

2928

2928

2928

2928

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

16811

16811

16810

16810

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

59

59

59

59

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

81 387

0

0

81 387

88251

0

0

88251

88250

0

0

88250

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 915

1 915

31496

31496

30490

30490

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

83 302

0

0

83 302

119747

0

0

119747

118740

0

0

118740

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

78 938

78 938

78938

78938

59479

59479

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

0

0

78 938

78938

0

0

78938

59479

0

0

59479

Vagyoni tipusú adók

B34

20 400

20 400

20400

20400

20359

20359

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

12000

12000

12092

12092

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

2 950

2950

2950

2732

2732

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

0

0

33 350

35350

0

0

35350

35183

0

0

35183

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

330

330

330

330

Szolgáltatások ellenértéke

B402

950

950

3256

3256

2902

2902

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

13 998

13 998

8377

8377

7347

7347

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

607

607

187

187

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

638

638

521

521

Működési bevételek

B4

16 205

0

0

16 205

13248

0

0

13248

11287

0

0

11287

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

132

132

132

132

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

132

0

0

132

132

0

0

132

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

211795

0

0

211795

247415

0

0

247415

224821

0

0

224821

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 485

28 485

28485

28485

28485

28485

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

28 485

0

0

28 485

28485

0

0

28485

28485

0

0

28485

Áht.belüli megelőlegezés

B814

1967

1967

1966

1966

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 485

0

0

28 485

30452

0

0

30452

30451

0

0

30451

Finanszírozási bevételek

B8

28 485

28 485

30452

30452

30451

30451

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

277867

0

0

277867

255272

0

0

255272

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

30 292

0

0

30 292

47762

0

0

47762

46912

0

0

46912

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 665

0

0

4 665

6154

0

0

6154

6154

0

0

6154

Dologi kiadások

K3

53 047

0

0

53 047

62490

0

0

62490

44427

0

0

44427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

6550

0

0

6550

5228

0

0

5228

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 396

12 396

13296

13296

13281

13281

Elvonások és befizetések

K502

2 000

2 000

3178

3178

3177

3177

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

9286

9286

9286

9286

Tartalékok

K513

4 893

4 893

4 893

4893

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 469

0

0

22 469

30653

0

0

30653

25744

0

0

25744

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

68 798

68 798

65000

65000

5887

5887

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

0

0

3798

3798

1881

1881

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

18 575

18 575

18575

18575

1571

1571

Beruházások

K6

87 373

0

0

87 373

87373

0

0

87373

9339

0

0

9339

Ingatlanok felújítása

K71

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

0

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

203396

0

0

203396

240982

0

0

240982

137804

0

0

137804

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 042

3043

3043

3043

3043

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

33 842

33 842

33842

33842

18821

18821

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

36 884

0

0

36 884

36885

0

0

36885

21864

0

0

21864

Finanszírozási kiadások

K9

36 884

0

0

36 884

36885

0

0

36885

21864

0

0

21864

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

240280

0

0

240280

277867

0

0

277867

159668

0

0

159668

8. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2022. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

265

265

265

265

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

265

0

0

265

265

0

0

265

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

105

105

28

28

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

118

0

0

118

28

0

0

28

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

383

0

0

383

293

0

0

293

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

775

775

775

775

775

775

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

775

0

0

775

775

0

0

775

775

0

0

775

Központi, irányító szervi támogatás

B816

33 842

33 842

33842

33842

18821

18821

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

34 617

0

0

34 617

34617

0

0

34617

19596

0

0

19596

Finanszírozási bevételek

B8

34 617

34 617

34617

34617

19596

19596

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

19889

0

0

19889

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

24 434

0

0

24 434

24699

0

0

24699

14466

0

0

14466

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 600

0

0

3 600

3600

0

0

3600

1989

0

0

1989

Dologi kiadások

K3

6 701

0

0

6 701

6701

0

0

6701

3434

0

0

3434

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

19889

0

0

19889

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 735

0

0

34 735

35000

0

0

35000

19889

0

0

19889

9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

98 198

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

26 281

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

78 938

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

33 350

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

12 866

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

132

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

249 765

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

20 825

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

8 435

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

29 260

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

191 652

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

87 373

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

71 240

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 542

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

71 778

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 499

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

87 373

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

0

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

275 982

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 043

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

191 652

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

87 373

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

279 025

148 800

142 000

143 500

10. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
ezer Ft

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

Összesen

0

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2024.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

11. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

1

Karbantartó

2

2

2

Hivatalsegéd

1

1

1

Rendezvény szervező

1

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

5

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

1

Óvodapedagógus

2

2

2

Óvónő

1

1

1

Dajka

2

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

6

6

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

6

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

12

12

Önkormányzat mindösszesen

23

23

23

12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
ezer Ft

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2026

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

tény

eredeti

mód

tény

Pénzforgalmi bevételek

211 913

249 765

227 079

Pénzforgalmi kiadások

236 280

274 132

Működési célú

132 975

170 827

167 600

Működési célú

148 907

186 759

151 397

Működési c.támogatás B1

83 302

120 012

119 005

Személyi jellegű kiadások

K1

54 726

72 461

61378

Működési célú bevétel B4

16 323

13 366

11 314

Szoc.hozzájárulási adó

K2

8 265

9 754

8143

Közhatalmi bevételek B3

33 350

35 350

35 183

Dologi kiadások

K3

59 748

69 191

47861

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

132

132

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

6 550

5228

Működési célú tám.

K5

17 576

25 760

25744

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 042

3 043

3043

Felhalmozási célú

78 938

78 938

59 479

Felhalmozási célú

87 373

87 373

9 339

Intézményi beruházások

K6

87 373

87 373

9339

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú támogatások B2

78 938

78 938

59 479

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

1 967

1 966

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

29 260

29 260

29 260

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 893

4 893

0

Működési célú pénzmaradvány B813

20 825

20 825

20 825

Működési célú tartalékok

4 893

4 893

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

8 435

8 435

8 435

Általános és céltartalék

K513

4 893

4 893

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

241 173

279 025

256 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN

241 173

279 025

160 736

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 173

279 025

256 339

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

241 173

279 025

160 736

Működési célú bevételek összesen

153 800

191 652

188 425

Működési célú kiadások összesen

153 800

191 652

151 397

Felhalmozási célú bevételek összesen

87 373

87 373

67 914

Felhalmozási célú kiadások összesen

87 373

87 373

9 339

15. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
ezer Ft

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

4893

4893

4893

4893

0

0

0

0

0

0

0

összesen

4893

4893

4893

4893

0

0

16. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft

2022

2023

2024

2025

2026

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

29

1 483

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

30

1 491

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2022.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 29 fő részesül kedvezményben 1.483/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6942

6940

83302

124479

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

39469

0

0

0

0

0

39469

0

0

78938

78938

Közhatalmi bevételek

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2779

2781

33350

33350

Működési bevételek

500

1500

1200

1000

1500

1500

1480

1793

850

1700

1800

1500

16323

12866

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

29260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29260

29260

Bevételek összesen:

10221

11221

40181

50190

11221

11221

11201

11514

10571

50890

11521

11221

241173

279025

4561

Személyi juttatások

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4555

54726

71240

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

689

686

8265

9542

Dologi kiadások

4979

5180

5200

4979

5650

4979

5050

4320

4250

4979

4979

5203

59748

71778

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

460

460

5550

5550

Egyéb műk. célú kiad.

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1461

17576

25606

Beruházások

0

0

0

0

20000

25000

0

24000

15000

3373

0

0

87373

87373

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék

4893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4893

4893

Áht.belüli megelőlegezés

3042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3042

3043

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20092

12358

12378

12157

32828

37157

12228

35498

26428

15530

12154

12365

241173

279025

19. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézmény összevont mérlege összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása
ezer Ft

Megnevezés

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Eszközök

0

0

Vagyoni értékű jogok

0

0

Szellemi termékek

0

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak

0

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

566 875

559 374

- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

372 816

362 159

- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon

21 724

21 237

- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon

125 892

125 714

- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon

46 443

50 264

Gépek,berendezések,felszerelések,járművek

12 622

10 073

Tenyészállatok

0

0

Beruházások,felújítások

2 824

4 916

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök

582 321

574 363

Tartós részesedések

3 010

3 010

-ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban

3 010

3 010

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

-ebből államkötvények

0

0

-ebből helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett Pénzügyi eszközök

3 010

3 010

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 107

19 033

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

19 107

19 033

A.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

604 438

596 406

Vásárolt készletek

0

0

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

Egyéb készletek

0

0

Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek

0

0

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

Készletek

0

0

Értékpapírok

0

0

B.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

C.)

PÉNZESZKÖZÖK

30 857

97 826

Költségvetési évben esedékes követelések

9 622

12 211

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

Követelés jellegű sajátos elszámolások

56

56

Ebből: Forgótőke elszámolás

56

56

D.)

KÖVETELÉSEK

9 678

12 267

E.)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

981

887

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

Halasztott ráfordítások

0

0

F.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

645 954

707 386

FORRÁSOK

Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

797 235

797 235

Felhatalmazott eredmény

-171 512

-169 167

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

Mérleg szerinti eredmény

2 345

64 238

G.)

SAJÁT TŐKE

628 068

692 306

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 043

1 967

Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások

2 454

2 304

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

5 497

4 282

I.)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 830

3 177

Halasztott eredményszemléletű bevételek

8 559

7 621

J.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 389

10 798

FORRÁSOK ÖSSZESEN

645 954

707 386

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Immateriális javak

3194

3 080

0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok

4065

4 065

0-ra leírt gépek, berendezések, járművek

22950

23 591

0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

195

275

20. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézmény EREDMÉNYKIMUTATÁSA
ezer Ft

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.

40 073

0

40 073

2

2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.

3 505

0

3 505

3

3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

7 347

0

3 657

4

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)

50 925

0

47 235

5

4. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

6

5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

7

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)

0

0

0

8

6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.

88 250

18 822

107 072

9

7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.

30 621

265

30 886

9

8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev.

60 417

0

60 417

11

9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.

521

27

548

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)

179 809

19 114

198 923

13

10. Anyagköltség

13 000

772

13 772

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 089

1 998

28 712

15

12. Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)

37 089

2 770

42 484

18

14. Bérköltség

29 360

12 107

41 467

19

15. Személyi jellegű egyéb kifizetések

17 020

666

17 686

20

16. Bérjárulékok

6 033

1 698

7 731

21

V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

52 413

14 471

66 884

22

VI. Értékcsökkenési leírás

15 800

0

15 800

23

VII. Egyéb ráfordítások

61 191

664

61 855

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

64 241

1 209

65 450

25

17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.

0

0

0

27

19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

28

18a. - ebből árfolyamnyereség

0

0

0

29

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)

0

0

0

30

19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.

3

0

0

31

20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.

0

0

0

32

21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai

0

0

0

33

21a. - ebből árfolyamveszteség

0

0

0

34

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)

3

0

0

35

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX)

-3

0

0

36

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)

64 238

1 209

65 450

21. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
ezer Ft

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások felújítások

Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány

3 307

852 049

42 526

0

2824

29 478

930 184

Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások

0

0

0

0

7768

0

7 768

Nem aktivált felújítás

0

0

0

0

0

0

0

Beruházásból, felújításból aktivált érték

0

3 937

745

0

0

0

4 682

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

0

0

936

0

0

719

1 655

Összes növekedés

0

3 937

1 681

0

7768

719

14 105

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

0

794

0

5676

0

6 470

Összes csökkenés

0

0

794

0

5676

0

6 470

Bruttó érték összesen

3 307

855 986

43 413

0

4 916

30 197

937 819

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.

3 307

285 173

29 905

0

0

10 371

328 756

Terv szerinti értékcs.áll.növekedése

0

11 438

3 436

0

0

793

15 667

Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti écs.záró állománya

3 307

296 611

33 341

0

0

11 164

344 423

Terven felüli écs.nyító állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.áll. növekedése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs. áll. csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

3 307

296 611

33 341

0

0

11 164

344 423

Eszközök nettó értéke

0

559 375

10 072

0

4 916

19 033

593 396

Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke

3 080

4 065

23 591

0

0

0

30 736

Kisértékű t.eszközök br.értéke

114

0

5 251

0

0

0

5 365

22. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS
ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

224 821

292

225 113

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

137 804

19 889

157 693

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

87 017

-19 597

382 806

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 451

19 597

50 048

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

21 864

0

21 864

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

8 587

19 597

71 912

A.)

Alaptevékenység maradványa

95 604

0

95 604

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B.)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C.)

Összes maradvány

95 604

0

95 604

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa

95 604

0

95 604

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

F.)

Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség

0

0

0

G.)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

23. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE - Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

1. Pénzeszközök

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1.

A./ Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből

35 988

110

36 098

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

35 829

110

35 939

3.

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

159

0

159

B./ Korrekciós tételek

-12 039

-99

-12 138

4.

Kiadások (-)

-171 684

-26 777

-198 461

5.

Bevételek (+)

193 813

26 800

220 613

Előző évi p.maradvány igénybevétele

-34 644

-110

-34 754

Forgótőke elszámolás

22

0

22

Utalványok, bérletek…..

13

12

25

Túlfizetések, téves és visszajáró bef.

-641

12

-629

Más szervet megillető bevételek elsz.

130

0

130

6.

C./Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

23 949

11

23 960

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 870

11

23 881

8.

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

79

0

79

2. Részesedések

ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkorm. Kezességvállalás összege

Megjegyzés

2021. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

3 000

100%

0

-

1 440

összesen:

3 000

100%

0

-

1 440

Részvény-átruházás

Névértéke

sorszáma

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

10000.- Ft

A 000000822570

24. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ( a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)

1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Szőlősgyörök, 2023. április 24. Mezriczky Tünde jegyző

25. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ( a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)

1. Alulírott Szabó Szilvia, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 2022.augusztus 31.-ig gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Szőlősgyörök, 2023. április 24. Szabó Szilvia intézményvezető