Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített, jelen rendelet 3. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon, a közterület tervezett használata előtt kell benyújtani a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodájánál.”

2. § A közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a jelen rendelet hatálybalépését követően a közterületet a közterület-használó saját forrásból, a tulajdonos hozzájárulásával esztétikus burkolattal látja el és ez által az utca képe, illetve a tér hangulata kedvezően változik, a burkolás évét követő 5 éven keresztül a burkolat létesítését megelőző állapotnak megfelelő közterület-használati díjat köteles fizetni. Az 5 éves időtartam lejártát követően a kérelmező a tényleges burkolatnak megfelelő díjat köteles fizetni.”

3. § (1) A közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja.

5. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Közterület-használati díjak

Közterület használati módok

Terület

Időtartam

Díjtétel
Ft

(1) Elárusító és egyéb pavilon
(fülke) elhelyezése

m2

800

(2) Önálló, mobil, mozgó hirdető- és reklámberendezés (e terület alatt a
berendezés felülete értendő)

m2

2000

(3) Építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék
(konténer), tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolása

m2

500

(4) Alkalmi árusítás

m2

nap

550

(5) Mozgó árusítás

nap

a) gépjárműből

m2

2200

b) egyéb kisebb eszközről

m2

800

(6) Vendéglátó üzleti terasz

m2

a) díszburkolattal ellátott

m2

1100

b) szilárd burkolattal ellátott

m2

800

c) burkolatlan terület

m2

500

(7) Mutatványos tevékenység

m2

nap

300

(8) Kiállítás, vásár, technikai
bemutató

m2

nap

550

(9) Cirkusz

nap

24000

(10) Kereskedelmi üzletek előtt
áru- és termékbemutató

m2

1100

(11) Egyéb célra

m2

nap

500

(12) Kihangosítóval történő hirdetés

nap

2000

(13) Elektromos töltőhely
elhelyezése, működtetése

m2

2000”

2. melléklet

1. A közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. Becsatolt mellékletek:

Helyszíni vázlat, amelyen a használni kívánt közterület feltüntetésre került.

Reklámhordozó, önálló reklámtartó építmény, hirdető berendezés, hirdetőtábla kihelyezés esetén annak vázlata, látványterve.

Vendéglátó üzleti terasz létesítése esetén a közterületre kihelyezni kívánt tárgyak (asztalok, székek, napernyők és egyéb tárgyak) fotófelvétellel, vagy egyéb módon történő hasznosítás.

A vendéglátó üzleti teraszt kivéve közterületre kihelyezésre kerülő bármilyen vagyontárgy esetén a főépítész szakvéleménye a közterületen történő elhelyezéséről.

Egyéb:

A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 8 nappal megelőzően kell benyújtani.

A kérelem benyújtása nem jogosít a közterület-használatra.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében hozzájárulok személyes adataim / a gazdálkodó szervezet adatainak kezeléséhez, illetve az eljáró hatóságokhoz történő továbbításához.

A kérelmemnek helyt adó közterület-használati engedély esetén fellebbezési jogomról lemondok.

Kelt: , év hónap nap

PH

……………………………………………

kérelmező (cégszerű) aláírása