Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 06

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.10.05.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)

„a) 7.133.042 ezer Ft bevétellel,
b) 7.133.042 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.340.701 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 1.650.151 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 2.142.190 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 714.869 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 ezer Ft

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 84.321 ezer Ft

cd) megelőlegezések 23.000 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 3.436.234 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.142.824 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.695 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.403.726 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.600 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 723.389 ezer Ft

df) általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadás 2.259.874 ezer Ft

ea) a beruházások összege 886.305 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.373.188 ezer Ft

ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege 381 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 1.436.934 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 1.320.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 46.037 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 47.897 ezer Ft

fd) megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 644 669

1 702 918

1 777 299

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 359 804

1 359 804

1 360 724

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

77 000

77 000

93 773

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

207 865

266 114

322 802

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 548

244 929

254 576

Önkormányzati

129 396

139 221

139 989

Intézményi

42 152

105 708

114 587

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

213 536

307 270

279 822

4. Önkormányzat saját bevételei

693 137

695 480

695 480

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

296 771

298 590

331 290

6. Működési célú támogatás bevétele

175

1 334

2 234

7. Működési bevételek összesen

3 019 836

3 250 521

3 340 701

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 681 808

1 778 909

1 875 419

2. Önkormányzati kiadások

1 432 561

1 566 145

1 559 815

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 378 384

1 508 894

1 494 595

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 600

14 600

14 600

Működési célú pénzeszköz átadás

39 577

42 651

50 620

3. Működési kiadások összesen

3 114 369

3 345 054

3 435 234

III. Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

95 533

95 533

95 533

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

141 570

141 570

141 570

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

46 037

46 037

46 037

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

Működési bevételek mindösszesen

4 481 406

4 712 091

4 825 271

Működési kiadások mindösszesen

4 481 406

4 712 091

4 825 271

VI. Felhalmozási bevételek

450 254

2 775 533

1 650 151

VII. Felhalmozási kiadások

1 059 977

3 385 256

2 259 874

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

573 299

573 299

573 299

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

84 321

84 321

84 321

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

47 897

47 897

47 897

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 589 280

8 145 244

7 133 042

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 589 280

8 145 244

7 133 042

2. melléklet

2. melléklet

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

6 510

8 329

8 329

60

60

60

103 899

103 899

117 932

21 539

21 539

36 836

68 045

68 045

69 045

96 718

96 718

99 088

296 771

298 590

331 290

Egyéb működési célú támogatás

4 119

15 149

15 149

351

1 828

5 023

6 780

14 844

14 844

14 944

20 721

67 017

69 988

640

3 675

7 375

42 152

105 708

114 587

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 828

5 023

6 780

3 207

3 207

3 307

20 721

67 017

69 988

640

3 675

7 375

26 396

78 922

87 450

- egyéb fejezettől

4 119

15 149

15 149

351

11 637

11 637

11 637

15 756

26 786

27 137

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

133

133

133

479

479

479

698

698

698

17 111

17 111

17 111

7 759

7 759

7 759

873

873

873

27 053

27 053

27 053

Önkormányzati támogatás

264 906

264 756

262 696

224 962

224 962

218 488

281 666

283 321

290 607

159 346

173 350

184 788

219 316

225 415

232 585

165 461

175 579

213 150

1 315 657

1 347 383

1 402 314

Működési bevételek összesen

275 668

288 367

286 307

225 501

225 501

219 378

388 091

392 941

416 017

212 840

226 844

253 679

316 016

368 411

379 552

263 692

276 845

320 486

1 681 808

1 778 909

1 875 419

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

7 314

2 383

2 383

1 810

5 410

5 410

3 980

3 980

3 980

2 633

2 633

6 897

15 737

14 406

18 670

Költségvetési maradvány

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

Felhalmozási bevételek összesen

7 314

2 383

2 383

13 425

17 025

17 025

3 980

3 980

3 980

2 633

2 633

6 897

27 352

26 021

30 285

Mindösszesen

275 668

288 367

286 307

225 501

225 501

219 378

395 405

395 324

418 400

226 265

243 869

270 704

319 996

372 391

383 532

266 325

279 478

327 383

1 709 160

1 804 930

1 905 704

3. melléklet

3. melléklet

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

217 810

228 146

226 325

195 507

195 507

190 139

151 997

156 163

156 704

102 191

101 386

103 988

170 282

208 230

211 097

156 689

160 489

164 497

994 476

1 049 921

1 052 750

Járulékok

31 148

32 473

32 234

27 894

27 894

27 139

20 240

20 522

20 471

12 958

12 853

13 108

21 834

24 301

24 526

20 719

20 966

21 136

134 793

139 009

138 614

Dologi kiadások

26 710

27 748

27 748

2 100

2 100

2 100

215 854

216 256

238 842

97 691

112 605

136 583

123 900

135 880

143 929

86 284

95 390

134 853

552 539

589 979

684 055

ebből: - élelmiszer

138 157

138 157

159 490

138 157

138 157

159 490

- karbantartás (eseti)

678

784

784

1 139

1 139

1 139

1 000

1 000

1 000

3 175

3 175

4 975

5 992

6 098

7 898

- dologi

26 710

27 748

27 748

2 100

2 100

2 100

77 019

77 315

78 568

96 552

111 466

135 444

122 900

134 880

142 929

83 109

92 215

129 878

408 390

445 724

516 667

Működési kiadások összesen

275 668

288 367

286 307

225 501

225 501

219 378

388 091

392 941

416 017

212 840

226 844

253 679

316 016

368 411

379 552

263 692

276 845

320 486

1 681 808

1 778 909

1 875 419

Beruházás

7 314

2 383

2 383

13 425

9 253

9 253

1 420

1 420

1 420

2 633

2 633

6 897

24 792

15 689

19 953

Felújítás

7 772

7 772

2 560

2 560

2 560

2 560

10 332

10 332

Felhalmozási kiadások összesen

7 314

2 383

2 383

13 425

17 025

17 025

3 980

3 980

3 980

2 633

2 633

6 897

27 352

26 021

30 285

Kiadások mindösszesen

275 668

288 367

286 307

225 501

225 501

219 378

395 405

395 324

418 400

226 265

243 869

270 704

319 996

372 391

383 532

266 325

279 478

327 383

1 709 160

1 804 930

1 905 704

Engedélyezett létszám (fő)

49

49

47

47

47

47

55

53

50

31

28

27

48

45

44

49

49

45

279

271

260

Közfoglalkoztatott (fő)

8

8

4

74

66

73

3

9

5

85

83

82

1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

NINESZ

678

784

784

Műfűves pálya karbantartása

678

784

784

NKSK

1 139

1 139

1 139

Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása

381

381

381

Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe

191

191

191

Kulturális Központ lift karbantartás

567

567

567

Városgondnokság

1 000

1 000

1 000

Önkormányzati bérlakások karbantartása

1 000

1 000

1 000

Nagyatádi Fürdők

3 175

3 175

4 975

Strand eseti karbantartása

2 375

2 375

2 375

Tanuszoda eseti karbantartása

800

800

800

Szivattyú javítási költsége

1 600

Energiatakarékos izzók

200

Mindösszesen

5 992

6 098

7 898

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás

500

500

500

Összesen:

500

500

500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

1 000

1 000

1 000

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás

14 000

13 000

13 000

Városfásítások, pótlások

2 500

2 500

4 000

Virágosítás

4 000

4 000

4 000

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása

350

350

350

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása

500

500

500

Csupasz csigák elleni védekezés

300

300

300

Összesen

22 650

21 650

23 150

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

3 000

3 000

1 000

Galambok és varjak elleni védelem

1 500

1 500

1 000

Nyilvános WC működtetése

360

360

360

Összesen:

4 860

4 860

2 360

Mindösszesen:

28 010

27 010

26 010

4. melléklet

4. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2022. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Költségvetési támogatás

1 644 669

1 702 918

1 777 299

Önkormányzat működésének általános támogatása

261 769

261 769

261 769

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 888

254 888

254 596

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

195 639

195 639

195 639

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

22 747

22 747

22 747

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

535 534

535 534

536 746

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

89 227

89 227

89 227

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

77 000

77 000

93 773

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

207 865

266 114

322 802

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

129 396

139 221

139 989

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

90 688

97 318

97 318

Önkormányzati Társulástól

36 708

39 019

39 019

Helyi önkormányzatoktól

2 000

2 769

3 537

Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)

115

115

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

213 536

307 270

279 822

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

13 840

31 000

3 552

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

192 332

192 332

192 332

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

7 364

7 364

7 364

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

2 282

2 282

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

72 201

72 201

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 091

2 091

4. Az önkormányzat saját bevételei

693 137

695 480

695 480

Saját működési bevételek

94 437

96 780

95 280

Közhatalmi bevételek

598 700

598 700

600 200

Kommunális adó

68 800

68 800

68 800

Iparűzési adó

416 000

416 000

416 000

Idegenforgalmi adó

9 000

9 000

9 000

Építményadó

102 800

102 800

102 800

Talajterhelési díj, közterület használati díj

400

400

1 900

Pótlék, bírság

1 700

1 700

1 700

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 159

2 059

6. Működési célú költségvetési maradvány

114 517

114 517

114 517

Működési bevételek mindösszesen

2 795 255

2 960 565

3 009 166

Finanszírozási műveletek

1 320 000

1 320 000

1 343 000

Bevételek mindösszesen

4 115 255

4 280 565

4 352 166

5. melléklet

5. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Önkormányzati működés

36 124

36 488

36 938

5 035

5 082

5 082

97 079

110 886

131 075

138 238

152 456

173 095

1

Általános igazgatási tevékenység

36 124

36 488

36 938

5 035

5 082

5 082

48 453

48 453

48 453

89 612

90 023

90 473

Hosszúlejáratú hitelek kamata

46 126

61 933

82 122

46 126

61 933

82 122

Folyószámla hitelkeret kamata

2 500

500

500

2 500

500

500

2. Egészségügyi Alapellátás

45 952

48 686

48 686

6 107

6 460

6 460

75 552

88 058

88 091

127 611

143 204

143 237

7

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

4 450

4 450

4 450

539

539

539

310 874

404 728

377 862

315 863

409 717

382 851

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

153 498

153 498

153 498

153 498

153 498

153 498

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

25 269

25 269

25 269

25 269

25 269

25 269

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

30 051

30 051

30 051

30 051

30 051

30 051

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

29 416

29 416

29 416

29 416

29 416

29 416

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

13 840

31 000

4 308

13 840

31 000

4 308

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

320

320

320

50

50

50

24 733

24 733

24 733

25 103

25 103

25 103

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 130

4 130

4 130

489

489

489

30 567

30 567

28 679

35 186

35 186

33 298

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

2 402

4 116

2 402

4 116

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

72 201

72 201

72 201

72 201

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 091

2 091

2 091

2 091

4. Városműködtetési feladatok

115 802

122 647

122 143

115 802

122 647

122 143

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

16 289

16 899

16 899

16 289

16 899

16 899

Vagyonbiztosítás

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

20 963

26 529

26 735

20 963

26 529

26 735

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

26 192

26 192

20 518

26 192

26 192

20 518

Közvilágítás

32 524

32 524

35 988

32 524

32 524

35 988

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 108

4 108

5 608

4 108

4 108

5 608

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

10 026

10 695

10 695

10 026

10 695

10 695

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

30 164

30 164

30 164

30 164

30 164

30 164

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

650 206

650 206

642 605

650 206

650 206

642 605

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

14 600

14 600

14 600

14 600

14 600

14 600

Kötelező feladatok összesen

86 526

89 624

90 074

11 681

12 081

12 081

599 307

726 319

719 171

14 600

14 600

14 600

680 370

680 370

672 769

1 392 484

1 522 994

1 508 695

8

8. Pénzeszköz átadás

39 577

42 651

50 620

39 577

42 651

50 620

Államháztartáson belül

1 577

1 597

2 866

1 577

1 597

2 866

Államháztartáson kívül

38 000

41 054

47 754

38 000

41 054

47 754

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

500

500

500

500

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

500

500

39 577

42 651

50 620

40 077

43 151

51 120

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

86 526

89 624

90 074

11 681

12 081

12 081

599 807

726 819

719 671

14 600

14 600

14 600

719 947

723 021

723 389

1 432 561

1 566 145

1 559 815

8

Intézményi támogatás

1 315 657

1 347 383

1 402 314

Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások mindösszesen

2 749 218

2 914 528

2 963 129

Finanszírozási műveletek

1 366 037

1 366 037

1 389 037

Kiadások mindösszesen

4 115 255

4 280 565

4 352 166

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség

2 471

2 471

2 471

Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások

9 937

10 547

10 547

Közvetített szolgáltatások

1 596

1 596

1 596

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

700

700

700

Rágcsáló irtás

737

737

737

Tűzjelzőrendszer felügyelet

548

548

548

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

200

200

200

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

100

Összesen:

16 289

16 899

16 899

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2021. évről áthúzódó

3 155

3 155

3 155

Közüzemi díjak

880

880

880

Közlekedési táblák beszerzése

1 218

1 218

1 733

Útburkolati jelek festése

1 000

2 000

1 691

Városi utak javítása / kátyútlanítás

2 540

7 106

7 106

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

1 572

1 572

1 572

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

6 640

6 640

6 640

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 131

3 131

3 131

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

127

127

127

Földutak javítása

700

700

700

Összesen:

20 963

26 529

26 735

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

700

700

700

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

500

500

500

Összesen:

1 200

1 200

1 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja

152

152

152

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

100

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz

20 400

20 400

14 726

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz

5 540

5 540

5 540

Összesen:

26 192

26 192

20 518

Közvilágítás

2021. évről áthúzódó

7 061

7 061

7 061

Közvilágítási villamos energia

20 892

20 892

24 356

Közvilágítási karbantartási díj

4 571

4 571

4 571

Összesen:

32 524

32 524

35 988

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2021. évről áthúzódó

1 125

1 125

1 125

Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme

1 183

1 183

1 183

Díszburkolatok gyomírtása

300

300

300

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 500

1 500

3 000

Összesen:

4 108

4 108

5 608

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2021. évről áthúzódó

3 342

3 342

3 342

Közüzemi díjak

216

216

216

Nyilvános WC működtetése

311

311

311

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 522

2 522

2 522

Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)

381

381

381

Zöldhulladék szállítás

2 000

2 000

2 000

Köztéri szobrok védelme

1 000

1 000

1 000

Köztemető fenntartása és működtetése

254

254

254

Kerítések felületkezelése

669

669

Összesen:

10 026

10 695

10 695

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Települési támogatások

9 100

Lakásfenntartási támogatás

3 000

Gyógyszertámogatás

400

A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás

400

Születési támogatás

1 800

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

3 500

Egyéb ellátás

4 000

Köztemetés

4 000

Szociális támogatások összesen

13 100

Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)

1 500

Önkormányzat mindösszesen

14 600

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

38 000

41 054

47 754

Sportcélú támogatás

27 400

28 000

33 000

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 600

3 708

3 708

Egyedi támogatás

900

900

2 500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 500

1 500

1 500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

3 000

Polgármesteri keret

200

200

300

Pro Família Nagyatád Alapítvány

400

400

400

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 277

1 277

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

1 069

1 069

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

651 783

651 803

645 471

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

220

220

Bursa Hungarica

1 300

1 300

1 300

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

77

77

1 346

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

650 206

650 206

642 605

Működési célú támogatás átadása

545 303

545 303

536 746

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

89 227

89 227

89 227

Létszám arányos tagdíj

1 542

1 542

1 542

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

14 134

14 134

15 090

Mindösszesen

689 783

692 857

693 225

6. melléklet

6. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

225 360

2 552 198

1 416 228

EU támogatással megvalósuló programokhoz

143 143

1 318 511

1 318 511

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

62 460

62 460

62 460

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

41 801

42 470

42 470

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

38 882

38 882

38 882

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

77 119

77 119

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

907 558

907 558

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

190 022

190 022

Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

82 217

1 228 687

92 717

Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)

59 687

59 687

59 677

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

22 530

1 169 000

33 040

Egyéb felhalmozási célú támogatások

5 000

5 000

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

223 894

222 335

232 023

Ingatlan értékesítés bevétele

15 000

15 000

15 000

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

1 721

Vagyonértékesítés

207 173

205 614

215 302

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

1 900

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)

Egyéb forrásból

1 000

1 000

1 900

4. Felhalmozási bevételek összesen

450 254

2 775 533

1 650 151

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

817 712

965 480

843 736

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

285 685

285 686

285 686

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

158 950

136 200

138 467

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

93 845

93 845

93 845

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése

133 746

96 746

96 746

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

112 459

153 128

153 128

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

9 674

124 011

0

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

39

39

39

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

2 486

2 486

2 486

Vis maior támogatás (villámárvíz)

35 023

35 023

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

18 316

18 316

Pályázat előkészítés

20 828

20 000

20 000

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

32 600

25 322

32 048

Központi temető járda burkolat

1 606

1 606

2 086

Kandelláber építés

2 000

3 858

3 858

Egyéb beruházások (6.1. melléklet)

28 994

19 858

26 104

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

10 521

Szennyvíz hálózat

10 521

Beruházások összesen

850 312

990 802

886 305

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

157 048

2 328 599

1 312 179

Vis maior támogatás (villámárvíz)

66 327

31 304

31 304

Munkás utca útfelújítás

51 534

51 534

50 998

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

39 187

39 187

39 187

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

1 044 989

29 105

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

81 178

81 178

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

889 242

889 242

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

191 165

191 165

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

19 642

32 880

32 881

Parkoló felújítás (Árpád utca)

5 382

4 973

4 973

Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)

290

290

290

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)

3 012

3 089

3 090

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere)

2 475

2 475

2 475

Út felújítás (Aradi u.)

5 798

5 798

Egyéb felújítások (6.1. melléklet)

8 483

16 255

16 255

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

2 728

28 128

Ivóvíz hálózat

2 728

28 128

Felújítások összesen

176 690

2 364 207

1 373 188

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

381

Munkás utca útfelújítás

381

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen

381

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

1 027 002

3 355 009

2 259 874

V. Fejlesztési célú céltartalék

32 975

30 247

0

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

561 684

561 684

561 684

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény

11 615

11 615

11 615

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

573 299

573 299

573 299

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

36 424

36 424

36 424

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

84 321

84 321

84 321

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

47 897

47 897

47 897

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 107 874

3 433 153

2 307 771

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 107 874

3 433 153

2 307 771

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások

6.1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló
egyéb beruházások és felújítások

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Beruházások

Önkormányzat

4 202

4 169

6 151

Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés

4 202

4 169

6 151

Önkormányzati intézmények

NINESZ

7 314

2 383

2 383

Konyhai eszközök beszerzése

1 364

1 433

1 433

Önjáró fűgyűjtős traktor

950

950

950

Kishaszonjármű

5 000

0

0

NKSK

13 425

9 253

9 253

Telefonközpont

51

105

105

Sportpálya szivattyú beszerzése

559

559

559

Múzeum nyomda vásárlása

1 200

1 200

1 200

Szobor, vitrin

1 921

1 921

HACS pályázat beruházási kiadásai

11 615

5 468

5 468

Városgondnokság

1 420

1 420

1 420

Motoros fűkasza beszerzés

700

700

700

Hulladékgyűjtők beszerzése

720

720

720

Nagyatádi Fürdők

2 633

2 633

6 897

1. Gyógyfürdő

673

673

673

Szivattyú beszerzés

241

241

241

Ipari mosó

432

432

432

2. Uszoda

360

360

4 624

Szivattyú beszerzés

360

360

360

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

200

Természetes szellőztetés kialakítása

4 064

3. Strand

1 600

1 600

1 600

Fűnyíró traktor

1 600

1 600

1 600

Intézményi beruházások összesen

24 792

15 689

19 953

Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen

28 994

19 858

26 104

Felújítások

Önkormányzat

5 923

5 923

5 923

Távhőszolgáltató rendszer felújítása

5 923

5 923

5 923

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság

2 560

2 560

2 560

Tehergépjárművek felújítása

2 560

2 560

2 560

NKSK

7 772

7 772

HACS pályázat felújítási kiadásai

7 772

7 772

Intézményi felújítások összesen

2 560

10 332

10 332

Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen

8 483

16 255

16 255

7. melléklet

7. melléklet

2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése

Működési kiadás eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás

Polgármesteri Hivatal

286 307

163 518

57,1%

15 149

5,3%

8 329

2,9%

133

0,05%

99 178

34,6%

Óvodák fenntartása (NOVIK)

219 378

217 020

98,9%

351

0,2%

60

0,0%

479

0,2%

1 468

0,7%

Óvodák működtetése (NINESZ)

42 839

37 576

87,7%

5 263

12,3%

Gyermekétkeztetés (NINESZ)

278 789

160 372

57,5%

59 127

21,2%

59 290

21,3%

Telephelyek működtetése (NINESZ)

38 216

6 780

17,7%

2 632

6,9%

698

1,8%

28 106

73,5%

Könyvtár (NKSK)

20 178

2 275

11,3%

72

0,4%

17 831

88,4%

Közművelődés (NKSK)

115 477

20 472

17,7%

14 944

12,9%

5 741

5,0%

17 111

14,8%

57 209

49,5%

Városüzemeltetés (Városgondnokság)

379 552

70 163

18,5%

69 045

18,2%

7 759

2,0%

232 585

61,3%

Szociálpolitikai jellegű feladatok

14 600

14 600

100,0%

Önkormányzat

1 397 928

1 118 486

80,0%

8 254

0,6%

89 768

6,4%

114 517

8,2%

66 903

4,8%

Egészségügyi alapellátás

143 204

133 794

93,4%

5 512

3,8%

3 898

2,7%

Kötelező feladatok összesen

2 936 468

1 734 319

59,1%

249 435

8,5%

240 286

8,2%

140 697

4,8%

571 731

19,5%

600 200

Vendég étkeztetés (NINESZ)

56 173

56 173

100,0%

Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)

61 433

1 939

3,2%

59 494

96,8%

Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)

56 591

29 084

51,4%

27 507

48,6%

Fürdők

320 486

7 375

2,3%

99 088

30,9%

873

0,3%

213 150

66,5%

Önkormányzat

51 120

51 120

100,0%

Önként vállalt feladatok összesen

545 803

7 375

1,4%

186 284

34,1%

873

0,2%

351 271

64,4%

Mindösszesen:

3 482 271

1 734 319

49,8%

256 810

7,4%

426 570

12,2%

141 570

4,1%

923 002

26,5%

600 200

8. melléklet

8. melléklet

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

747 212 500 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

739 527 730 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

dologi kiadás

154 132 328 Ft

154 132 328 Ft

beruházás

585 395 402 Ft

30 620 049 Ft

616 015 451 Ft

projekt összköltsége

739 527 730 Ft

30 620 049 Ft

770 147 779 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

145 695 Ft

360 590 Ft

127 940 Ft

153 498 103 Ft

154 132 328 Ft

beruházás

16 993 715 Ft

27 741 514 Ft

3 948 972 Ft

281 645 876 Ft

285 685 374 Ft

616 015 451 Ft

kiadás

16 993 715 Ft

27 887 209 Ft

4 309 562 Ft

281 773 816 Ft

439 183 477 Ft

770 147 779 Ft

fedezet

570 493 000 Ft

554 012 679 Ft

527 912 470 Ft

695 850 638 Ft

439 183 477 Ft

770 147 779 Ft

maradvány előző évről

553 499 285 Ft

526 125 470 Ft

523 602 908 Ft

414 076 822 Ft

támogatás

567 280 000 Ft

172 247 730 Ft

739 527 730 Ft

saját forrás (hitel)

3 213 000 Ft

513 394 Ft

1 787 000 Ft

0 Ft

25 106 655 Ft

30 620 049 Ft

pénzmaradvány

553 499 285 Ft

526 125 470 Ft

523 602 908 Ft

414 076 822 Ft

0 Ft

2.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:

55 611 785 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

70 786 614 Ft

70 786 614 Ft

beruházás

439 825 171 Ft

26 000 000 Ft

8 266 975 Ft

474 092 146 Ft

projekt összköltsége

510 611 785 Ft

26 000 000 Ft

8 266 975 Ft

544 878 760 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

255 020 Ft

45 262 731 Ft

25 268 863 Ft

70 786 614 Ft

beruházás

6 489 383 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 263 500 Ft

297 433 471 Ft

138 467 146 Ft

474 092 146 Ft

kiadás

6 489 383 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 518 520 Ft

342 696 202 Ft

163 736 009 Ft

544 878 760 Ft

fedezet

441 662 754 Ft

438 805 254 Ft

432 831 553 Ft

427 642 417 Ft

163 736 009 Ft

544 878 760 Ft

maradvány előző évről

-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

84 946 215 Ft

támogatás

448 152 137 Ft

62 459 648 Ft

510 611 785 Ft

saját forrás

8 266 975 Ft

8 266 975 Ft

saját forrás (hitel)

7 607 445 Ft

10 329 384 Ft

8 063 171 Ft

26 000 000 Ft

pénzmaradvány

-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

84 946 215 Ft

0 Ft

3.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

Támogatás, projekt teljes összege:

642 070 271 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

303 493 639 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

támogatás visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

56 119 333 Ft

56 119 333 Ft

beruházás - építés

252 466 433 Ft

-5 092 127 Ft

30 000 000 Ft

277 374 306 Ft

projekt összköltsége

308 585 766 Ft

-5 092 127 Ft

30 000 000 Ft

0 Ft

333 493 639 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

465 040 Ft

238 190 Ft

25 365 383 Ft

30 050 720 Ft

56 119 333 Ft

beruházás

2 667 000 Ft

31 313 919 Ft

11 961 154 Ft

5 117 929 Ft

129 568 326 Ft

96 745 978 Ft

277 374 306 Ft

kiadás

2 667 000 Ft

31 313 919 Ft

12 426 194 Ft

5 356 119 Ft

154 933 709 Ft

126 796 698 Ft

333 493 639 Ft

fedezet

141 488 624 Ft

144 976 779 Ft

119 436 415 Ft

107 010 221 Ft

269 480 310 Ft

126 796 698 Ft

333 493 639 Ft

maradvány előző évről

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 601 Ft

támogatás

141 488 624 Ft

167 097 142 Ft

308 585 766 Ft

támogatás visszafizetés

-5 092 127 Ft

-5 092 127 Ft

saját forrás (hitel)

6 155 155 Ft

5 773 555 Ft

5 821 193 Ft

12 250 097 Ft

30 000 000 Ft

pénzmaradvány

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 601 Ft

0 Ft

4.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft

NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:

42 469 221 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

70 301 003 Ft

70 301 003 Ft

beruházás

264 477 162 Ft

33 000 000 Ft

40 000 000 Ft

337 477 162 Ft

projekt összköltsége

334 778 165 Ft

33 000 000 Ft

40 000 000 Ft

407 778 165 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018.

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

140 000 Ft

40 745 368 Ft

29 415 635 Ft

70 301 003 Ft

beruházás

6 731 000 Ft

13 562 100 Ft

2 902 100 Ft

161 154 116 Ft

153 127 846 Ft

337 477 162 Ft

kiadás

6 731 000 Ft

13 562 100 Ft

0 Ft

3 042 100 Ft

201 899 484 Ft

182 543 481 Ft

407 778 165 Ft

fedezet

287 228 944 Ft

291 989 944 Ft

278 427 844 Ft

278 427 844 Ft

292 170 284 Ft

182 543 481 Ft

407 778 165 Ft

maradvány előző évről

-5 080 000 Ft

287 228 944 Ft

278 427 844 Ft

278 427 844 Ft

275 385 744 Ft

88 619 800 Ft

támogatás

292 308 944 Ft

42 469 221 Ft

334 778 165 Ft

saját forrás

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

saját forrás (hitel)

4 761 000 Ft

16 784 540 Ft

11 454 460 Ft

33 000 000 Ft

pénzmaradvány

287 228 944 Ft

278 427 844 Ft

278 427 844 Ft

275 385 744 Ft

88 619 800 Ft

0 Ft

5.

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

100 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 345 291 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi kiadás

3 499 999 Ft

3 499 999 Ft

beruházás

93 845 292 Ft

0 Ft

93 845 292 Ft

projekt összköltsége

97 345 291 Ft

0 Ft

97 345 291 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

3 499 999 Ft

3 499 999 Ft

beruházás

93 845 292 Ft

93 845 292 Ft

kiadás

0 Ft

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

fedezet

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

maradvány előző évről

0 Ft

97 345 291 Ft

támogatás

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

saját forrás

0 Ft

pénzmaradvány

97 345 291 Ft

0 Ft

6.

Vis-maior 492635 - Villámárvíz

Támogatás összege:

65 246 000 Ft

Elszámolandó összköltség:

72 498 271 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

védekezés

5 559 000 Ft

874 748 Ft

6 433 748 Ft

helyreállítás

59 677 060 Ft

6 649 770 Ft

66 326 830 Ft

projekt összköltsége

65 236 060 Ft

7 524 518 Ft

72 760 578 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

védekezés (dologi)

862 004 Ft

5 571 744 Ft

6 433 748 Ft

helyreállítás - közmű

57 167 844 Ft

57 167 844 Ft

helyreállítás - útjavítás

9 158 986 Ft

9 158 986 Ft

kiadás

862 004 Ft

5 571 744 Ft

66 326 830 Ft

72 760 578 Ft

fedezet

5 559 000 Ft

11 288 528 Ft

66 326 830 Ft

72 760 578 Ft

támogatás

5 559 000 Ft

59 677 060 Ft

65 236 060 Ft

saját forrás - védekezés

874 748 Ft

874 748 Ft

saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére)

5 716 784 Ft

5 716 784 Ft

saját forrás - útjavítás

932 986 Ft

932 986 Ft

pénzmaradvány

4 696 996 Ft

5 716 784 Ft

0 Ft

7.

Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca

Támogatás összege:

33 496 704 Ft

Elszámolandó összköltség:

51 533 391 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

támogatás visszafizetés

380 176 Ft

380 176 Ft

fejlesztés

33 496 704 Ft

17 501 801 Ft

50 998 505 Ft

projekt összköltsége

33 496 704 Ft

17 881 977 Ft

51 378 681 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

támogatás visszafizetés

380 176 Ft

380 176 Ft

felújítás

50 998 505 Ft

50 998 505 Ft

kiadás

0 Ft

51 378 681 Ft

51 378 681 Ft

fedezet

33 496 704 Ft

51 378 681 Ft

51 378 681 Ft

támogatás

33 496 704 Ft

33 496 704 Ft

saját forrás

17 881 977 Ft

17 881 977 Ft

pénzmaradvány

33 496 704 Ft

0 Ft

8.

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

Egyedi támogatás összege:

36 591 600 Ft

Elszámolandó összköltség:

36 591 600 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

visszaigényelt áfa

összköltség

dologi

3 551 600 Ft

756 000 Ft

4 307 600 Ft

beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

felújítás

33 040 000 Ft

8 920 800 Ft

41 960 800 Ft

projekt összköltsége

36 591 600 Ft

9 676 800 Ft

46 268 400 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

dologi kiadás

4 307 600 Ft

4 307 600 Ft

felújítás

4 748 000 Ft

8 108 200 Ft

29 104 600 Ft

41 960 800 Ft

beruházás - eszközbeszerzés

0 Ft

0 Ft

kiadás

4 748 000 Ft

8 108 200 Ft

33 412 200 Ft

46 268 400 Ft

fedezet

-4 748 000 Ft

33 412 200 Ft

46 268 400 Ft

maradvány előző évről

-4 748 000 Ft

-12 856 200 Ft

levonható áfa

9 676 800 Ft

9 676 800 Ft

támogatás

36 591 600 Ft

36 591 600 Ft

pénzmaradvány

-4 748 000 Ft

-12 856 200 Ft

0 Ft

9.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

380 349 894 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

személyi juttatás

104 063 664 Ft

103 991 028 Ft

szociális hozzájárulás adó

17 921 758 Ft

17 910 952 Ft

dologi kiadások

225 879 740 Ft

225 831 840 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

14 988 852 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

12 695 880 Ft

15 382 093 Ft

28 077 973 Ft

2 783 537 Ft

2 783 537 Ft

projekt összköltsége

380 349 894 Ft

18 165 630 Ft

398 515 524 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

83 908 242 Ft

142 774 109 Ft

87 400 812 Ft

55 799 175 Ft

28 633 186 Ft

398 515 524 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

10 680 000 Ft

8 756 722 Ft

613 450 Ft

38 702 310 Ft

szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

1 993 600 Ft

1 780 000 Ft

1 357 293 Ft

95 085 Ft

6 780 545 Ft

dologi kiadás

486 870 Ft

514 350 Ft

1 001 220 Ft

Önkormányzat

személyi juttatás

11 576 077 Ft

19 496 631 Ft

23 099 178 Ft

10 796 832 Ft

320 000 Ft

65 288 718 Ft

szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

3 536 553 Ft

3 700 189 Ft

1 623 909 Ft

49 600 Ft

11 130 407 Ft

dologi kiadás

31 106 980 Ft

93 237 139 Ft

46 083 095 Ft

29 670 663 Ft

24 732 743 Ft

224 830 620 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 096 000 Ft

1 544 000 Ft

400 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

8 216 436 Ft

3 193 756 Ft

38 771 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

25 047 093 Ft

3 030 880 Ft

28 077 973 Ft

2 783 537 Ft

2 783 537 Ft

fedezet

160 556 484 Ft

79 775 196 Ft

-23 282 066 Ft

-110 682 878 Ft

28 633 186 Ft

398 515 524 Ft

maradvány előző évről

76 648 242 Ft

-62 998 913 Ft

-110 682 878 Ft

-166 482 053 Ft

támogatás

148 301 345 Ft

39 716 847 Ft

192 331 702 Ft

380 349 894 Ft

- működési

119 956 167 Ft

39 716 847 Ft

192 331 702 Ft

352 004 716 Ft

- fejlesztési

28 345 178 Ft

28 345 178 Ft

saját forrás (hitel)

12 255 139 Ft

3 126 954 Ft

2 783 537 Ft

18 165 630 Ft

pénzmaradvány

76 648 242 Ft

-62 998 913 Ft

-110 682 878 Ft

-166 482 053 Ft

0 Ft

10.

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
MŰKÖDÉS

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

20 776 596 Ft

20 645 500 Ft

szociális hozzájárulás adó

4 805 904 Ft

3 297 081 Ft

dologi kiadások

11 917 500 Ft

13 557 419 Ft

projekt működési ksg

37 500 000 Ft

37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

1 905 000 Ft

3 233 501 Ft

5 350 864 Ft

6 504 908 Ft

10 440 232 Ft

10 065 495 Ft

37 500 000 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

115 909 Ft

4 509 091 Ft

5 580 900 Ft

5 608 850 Ft

6 501 658 Ft

22 316 408 Ft

szociális hozzájárulás adó

22 602 Ft

841 773 Ft

924 008 Ft

869 372 Ft

856 544 Ft

3 514 299 Ft

Önkormányzat

dologi kiadás

1 905 000 Ft

3 094 990 Ft

3 962 010 Ft

2 707 293 Ft

11 669 293 Ft

fedezet

4 326 923 Ft

1 093 422 Ft

7 791 293 Ft

14 261 819 Ft

10 065 495 Ft

37 500 000 Ft

maradvány előző évről

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 442 Ft

1 286 385 Ft

3 821 587 Ft

támogatás - működés

6 231 923 Ft

12 048 735 Ft

12 975 434 Ft

6 243 908 Ft

37 500 000 Ft

pénzmaradvány

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 442 Ft

1 286 385 Ft

3 821 587 Ft

0 Ft

11/1

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

I. József Attila sétány:

42 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

1 179 710 Ft

1 179 710 Ft

beruházás

41 320 290 Ft

41 320 290 Ft

projekt összköltsége

42 500 000 Ft

42 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2019. év

2020. év

2021. év

összesen

kiadás

2 466 340 Ft

39 913 950 Ft

119 710 Ft

42 500 000 Ft

beruházás

2 466 340 Ft

38 853 950 Ft

41 320 290 Ft

dologi kiadás

0 Ft

1 060 000 Ft

119 710 Ft

1 179 710 Ft

fedezet

40 018 370 Ft

119 710 Ft

42 500 000 Ft

maradvány előző évről

-2 466 340 Ft

104 420 Ft

támogatás - működés

1 164 420 Ft

15 290 Ft

1 179 710 Ft

támogatás - fejlesztés

41 320 290 Ft

41 320 290 Ft

pénzmaradvány

-2 466 340 Ft

104 420 Ft

0 Ft

11/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
II. Fejlesztés (Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:

6 333 333 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

163 666 667 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

750 000 Ft

750 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

116 250 Ft

116 250 Ft

dologi

5 135 893 Ft

5 135 893 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

projekt összköltsége

6 333 333 Ft

6 333 333 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

1 053 065 Ft

5 280 268 Ft

6 333 333 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

625 000 Ft

125 000 Ft

750 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

96 875 Ft

19 375 Ft

116 250 Ft

Önkormányzat

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

dologi kiadás

5 135 893 Ft

5 135 893 Ft

fedezet

5 280 268 Ft

6 333 333 Ft

maradvány előző évről

5 280 268 Ft

támogatás - működés

6 002 143 Ft

6 002 143 Ft

támogatás - fejlesztés

331 190 Ft

331 190 Ft

pénzmaradvány

5 280 268 Ft

0 Ft

11/3

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
III. Fejlesztés (Közösségi terek fejlesztése)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

14 094 460 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

149 572 207 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

337 903 Ft

337 903 Ft

beruházás

13 756 557 Ft

1 009 079 Ft

14 765 636 Ft

projekt összköltsége

14 094 460 Ft

1 009 079 Ft

15 103 539 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

14 765 636 Ft

337 903 Ft

15 103 539 Ft

beruházás

14 765 636 Ft

14 765 636 Ft

dologi kiadás

337 903 Ft

337 903 Ft

fedezet

15 103 539 Ft

337 903 Ft

15 103 539 Ft

maradvány előző évről

337 903 Ft

támogatás - működés

337 903 Ft

337 903 Ft

támogatás - fejlesztés

13 756 557 Ft

13 756 557 Ft

saját forrás

1 009 079 Ft

1 009 079 Ft

pénzmaradvány

337 903 Ft

0 Ft

11/4

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
IV. Fejlesztés (Korányi u. 5.)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:

40 001 667 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

109 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

beruházás

2 486 034 Ft

2 486 034 Ft

felújítás

36 395 633 Ft

36 395 633 Ft

projekt összköltsége

40 001 667 Ft

40 001 667 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

összesen

kiadás

40 001 667 Ft

40 001 667 Ft

beruházás

2 486 034 Ft

2 486 034 Ft

felújítás

36 395 633 Ft

36 395 633 Ft

dologi kiadás

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

fedezet

40 001 667 Ft

40 001 667 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

támogatás - fejlesztés

38 881 667 Ft

38 881 667 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

11/5

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
V. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

V. Nagyatád, itt vagyok!:

4 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

105 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

438 789 Ft

3 Ft

438 792 Ft

szociális hozzájárulás adó

61 211 Ft

61 211 Ft

dologi

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

projekt összköltsége

4 500 000 Ft

3 Ft

4 500 003 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

331 190 Ft

4 168 813 Ft

4 500 003 Ft

személyi juttatás

447 630 Ft

447 630 Ft

szociális hozzájárulás adó

52 373 Ft

52 373 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

dologi kiadás

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

fedezet

4 500 000 Ft

4 168 813 Ft

4 500 003 Ft

maradvány előző évről

4 168 810 Ft

támogatás - működés

4 168 810 Ft

3 Ft

4 168 813 Ft

támogatás - fejlesztés

331 190 Ft

331 190 Ft

pénzmaradvány

4 168 810 Ft

0 Ft

11/6

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
VI. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:

7 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

98 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

263 273 Ft

1 Ft

268 577 Ft

szociális hozzájárulás adó

36 727 Ft

31 424 Ft

dologi

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

projekt összköltsége

7 000 000 Ft

1 Ft

7 000 001 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

0 Ft

7 000 001 Ft

7 000 001 Ft

személyi juttatás

268 577 Ft

268 577 Ft

szociális hozzájárulás adó

31 424 Ft

31 424 Ft

dologi kiadás

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

fedezet

7 000 000 Ft

7 000 001 Ft

7 000 001 Ft

maradvány előző évről

7 000 000 Ft

támogatás - működés

7 000 000 Ft

1 Ft

7 000 001 Ft

pénzmaradvány

7 000 000 Ft

0 Ft

11/7

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
VII. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:

16 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

81 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

4 069 264 Ft

8 Ft

4 186 944 Ft

szociális hozzájárulás adó

630 736 Ft

513 064 Ft

dologi

9 009 480 Ft

9 009 480 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

projekt összköltsége

16 500 000 Ft

8 Ft

16 500 008 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

881 256 Ft

15 325 002 Ft

293 750 Ft

16 500 008 Ft

személyi juttatás

773 370 Ft

3 150 592 Ft

262 982 Ft

4 186 944 Ft

szociális hozzájárulás adó

107 886 Ft

374 410 Ft

30 768 Ft

513 064 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

dologi kiadás

9 009 480 Ft

9 009 480 Ft

fedezet

16 500 000 Ft

15 618 744 Ft

293 750 Ft

16 500 008 Ft

maradvány előző évről

15 618 744 Ft

293 742 Ft

támogatás - működés

13 709 480 Ft

8 Ft

13 709 488 Ft

támogatás - fejlesztés

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

pénzmaradvány

15 618 744 Ft

293 742 Ft

0 Ft

11/8

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
VIII. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:

14 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

67 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

3 801 940 Ft

192 009 Ft

3 993 949 Ft

szociális hozzájárulás adó

589 300 Ft

589 300 Ft

dologi

4 256 879 Ft

4 256 879 Ft

beruházás

5 351 881 Ft

5 351 881 Ft

projekt összköltsége

14 000 000 Ft

192 009 Ft

14 192 009 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

7 181 574 Ft

7 010 435 Ft

14 192 009 Ft

személyi juttatás

1 584 150 Ft

2 429 766 Ft

4 013 916 Ft

szociális hozzájárulás adó

245 543 Ft

323 790 Ft

569 333 Ft

beruházás

5 351 881 Ft

0 Ft

5 351 881 Ft

dologi kiadás

4 256 879 Ft

4 256 879 Ft

fedezet

14 000 000 Ft

7 010 435 Ft

14 192 009 Ft

maradvány előző évről

6 818 426 Ft

támogatás - működés

8 648 119 Ft

192 009 Ft

8 840 128 Ft

támogatás - fejlesztés

5 351 881 Ft

5 351 881 Ft

pénzmaradvány

6 818 426 Ft

0 Ft

11/9

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
IX. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:

32 570 540 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

35 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

704 990 Ft

6 Ft

712 794 Ft

szociális hozzájárulás adó

109 273 Ft

101 475 Ft

dologi

162 850 Ft

162 850 Ft

beruházás

25 447 374 Ft

25 447 374 Ft

felújítás

6 146 053 Ft

1 625 063 Ft

7 771 116 Ft

projekt összköltsége

32 570 540 Ft

1 625 069 Ft

34 195 609 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

22 167 677 Ft

12 027 932 Ft

34 195 609 Ft

személyi juttatás

293 750 Ft

419 044 Ft

712 794 Ft

szociális hozzájárulás adó

45 531 Ft

55 944 Ft

101 475 Ft

beruházás

21 828 396 Ft

3 618 978 Ft

25 447 374 Ft

felújítás

0 Ft

7 771 116 Ft

7 771 116 Ft

dologi kiadás

0 Ft

162 850 Ft

162 850 Ft

fedezet

32 570 540 Ft

12 027 932 Ft

34 195 609 Ft

maradvány előző évről

10 402 863 Ft

támogatás - működés/önerő

977 113 Ft

6 Ft

977 119 Ft

támogatás - fejlesztés/önerő

31 593 427 Ft

1 625 063 Ft

33 218 490 Ft

pénzmaradvány

10 402 863 Ft

0 Ft

11/10

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
X. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

X. Szünidőben is aktívan! NKSK:

7 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

27 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

506 875 Ft

6 Ft

506 881 Ft

szociális hozzájárulás adó

73 125 Ft

73 125 Ft

dologi

5 473 060 Ft

5 473 060 Ft

beruházás

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

projekt összköltsége

7 500 000 Ft

6 Ft

7 500 006 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

4 376 116 Ft

3 123 890 Ft

7 500 006 Ft

személyi juttatás

181 030 Ft

331 862 Ft

512 892 Ft

szociális hozzájárulás adó

26 116 Ft

40 998 Ft

67 114 Ft

beruházás

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

dologi kiadás

2 722 030 Ft

2 751 030 Ft

5 473 060 Ft

fedezet

4 293 257 Ft

3 123 890 Ft

7 500 006 Ft

maradvány előző évről

-82 859 Ft

támogatás - működés

2 846 317 Ft

3 206 749 Ft

6 053 066 Ft

támogatás - fejlesztés

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

pénzmaradvány

-82 859 Ft

0 Ft

11/11

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
XI. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:

8 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

19 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

1 214 297 Ft

20 Ft

1 240 536 Ft

szociális hozzájárulás adó

183 183 Ft

156 964 Ft

dologi

3 853 000 Ft

3 853 000 Ft

beruházás

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

projekt összköltsége

8 000 000 Ft

20 Ft

8 000 020 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

900 400 Ft

6 866 703 Ft

232 917 Ft

8 000 020 Ft

személyi juttatás

1 033 780 Ft

206 756 Ft

1 240 536 Ft

szociális hozzájárulás adó

130 803 Ft

26 161 Ft

156 964 Ft

beruházás

900 400 Ft

1 849 120 Ft

2 749 520 Ft

dologi kiadás

3 853 000 Ft

3 853 000 Ft

fedezet

8 000 000 Ft

7 099 600 Ft

232 917 Ft

8 000 020 Ft

maradvány előző évről

7 099 600 Ft

232 897 Ft

támogatás - működés

5 250 480 Ft

20 Ft

5 250 500 Ft

támogatás - fejlesztés

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

pénzmaradvány

7 099 600 Ft

232 897 Ft

0 Ft

11/12

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
XII. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:

5 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

14 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

923 402 Ft

26 Ft

935 548 Ft

szociális hozzájárulás adó

143 128 Ft

131 008 Ft

dologi

3 493 470 Ft

3 493 470 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

projekt összköltsége

5 000 000 Ft

26 Ft

5 000 026 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

2 272 000 Ft

2 630 661 Ft

97 365 Ft

5 000 026 Ft

személyi juttatás

333 333 Ft

516 051 Ft

86 164 Ft

935 548 Ft

szociális hozzájárulás adó

51 667 Ft

68 140 Ft

11 201 Ft

131 008 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

dologi kiadás

1 447 000 Ft

2 046 470 Ft

3 493 470 Ft

fedezet

5 000 000 Ft

2 728 000 Ft

97 365 Ft

5 000 026 Ft

maradvány előző évről

2 728 000 Ft

97 339 Ft

támogatás - működés

4 560 000 Ft

0 Ft

26 Ft

4 560 026 Ft

támogatás - fejlesztés

440 000 Ft

0 Ft

0 Ft

440 000 Ft

pénzmaradvány

2 728 000 Ft

97 339 Ft

0 Ft

11/13

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
XIII.-XVI. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:

2 000 000 Ft

XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:

4 500 000 Ft

XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:

5 000 000 Ft

XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:

3 000 000 Ft

12.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

Egyedi támogatás összege:

79 400 994 Ft

Elszámolandó összköltség:

83 579 997 Ft

Támogatás intenzitása:

95%

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

önerő

összköltség

dologi

2 281 564 Ft

3 549 083 Ft

4 116 147 Ft

felújítás

77 119 430 Ft

4 058 920 Ft

81 178 350 Ft

projekt összköltsége

79 400 994 Ft

7 608 003 Ft

85 294 497 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022.

összesen

dologi kiadás

4 116 147 Ft

4 116 147 Ft

felújítás

81 178 350 Ft

81 178 350 Ft

kiadás

85 294 497 Ft

85 294 497 Ft

fedezet

85 294 497 Ft

85 294 497 Ft

támogatás

79 400 994 Ft

79 400 994 Ft

önerő

5 893 503 Ft

5 893 503 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

13.

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése

Egyedi támogatás összege:

1 000 000 000 Ft

Elszámolandó összköltség:

1 000 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

72 200 962 Ft

72 200 962 Ft

beruházás

18 316 330 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

909 482 708 Ft

909 482 708 Ft

projekt összköltsége

1 000 000 000 Ft

0 Ft

1 000 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022.

2023.

összesen

dologi kiadás

72 200 962 Ft

72 200 962 Ft

beruházás

18 316 330 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

889 241 673 Ft

20 241 035 Ft

909 482 708 Ft

kiadás

979 758 965 Ft

20 241 035 Ft

1 000 000 000 Ft

fedezet

979 758 965 Ft

20 241 035 Ft

1 000 000 000 Ft

maradvány előző évről

saját forrás

0 Ft

támogatás

979 758 965 Ft

20 241 035 Ft

1 000 000 000 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

0 Ft

14.

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése

Egyedi támogatás összege:

192 112 332 Ft

Elszámolandó összköltség:

192 112 332 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

felújítás

190 021 735 Ft

1 143 000 Ft

191 164 735 Ft

projekt összköltsége

192 112 331 Ft

1 143 000 Ft

193 255 331 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

felújítás

191 164 735 Ft

191 164 735 Ft

kiadás

193 255 331 Ft

0 Ft

193 255 331 Ft

fedezet

193 255 331 Ft

0 Ft

193 255 331 Ft

maradvány előző évről

saját forrás

1 143 000 Ft

1 143 000 Ft

támogatás

192 112 331 Ft

192 112 331 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

0 Ft

9. melléklet

10. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

tőke + kamat

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 493 929 Ft

kamat

4 592 261 Ft

19 921 668 Ft

24 513 929 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

130 019 000 Ft

kamat

10 122 000 Ft

72 000 000 Ft

82 122 000 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

127 585 305 Ft

kamat

5 552 472 Ft

40 018 833 Ft

45 571 305 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

121 435 411 Ft

kamat

4 698 112 Ft

34 723 299 Ft

39 421 411 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

117 101 117 Ft

kamat

3 843 752 Ft

31 243 365 Ft

35 087 117 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

112 766 823 Ft

kamat

2 989 392 Ft

27 763 431 Ft

30 752 823 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

108 432 529 Ft

kamat

2 135 032 Ft

24 283 497 Ft

26 418 529 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

104 098 235 Ft

kamat

1 280 672 Ft

20 803 563 Ft

22 084 235 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

92 859 941 Ft

kamat

426 312 Ft

17 323 629 Ft

17 749 941 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

82 077 695 Ft

kamat

13 843 695 Ft

13 843 695 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

78 597 761 Ft

kamat

10 363 761 Ft

10 363 761 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

75 117 827 Ft

kamat

6 883 827 Ft

6 883 827 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

71 637 893 Ft

kamat

3 403 893 Ft

3 403 893 Ft

2034.

tőke

34 109 000 Ft

34 109 000 Ft

34 534 226 Ft

kamat

425 226 Ft

425 226 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

1 125 984 150 Ft

1 549 260 390 Ft

kamat összesen

78 248 477 Ft

345 027 763 Ft

423 276 240 Ft

10. melléklet

11. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet hez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés

Saját bevétel a tárgyévet

Tárgyév
2022.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2022-2034. összesen

két évvel megelőző évben

megelőző évben 2021.

1. évben
2023.

2. évben
2024.

3. évben
2025.

4. évben
2026.

5. évben
2027.

6. évben
2028.

7. évben
2029.

8. évben
2030.

9. évben
2031.

10. évben
2032.

11. évben
2033.

12. évben
2034.

1.

Helyi adók

554 727 508

593 224 365

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

596 600 000

7 755 800 000

2.