Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A természetbeni ellátásként, tűzifára biztosított rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó kérelem október 1. napjától április 1. napjáig nyújtható be.

(2) A szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a kérelmező személy a (4) bekezdés szerinti határidőn belül több kérelmet nyújt be, azok benyújtásának időpontja között

a) legalább 60 napnak kell eltelni, ha a kérelmező háztartása kizárólag fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezik, vagy

b) legalább 90 napnak kell eltelni, ha a kérelmező háztartása az a) pontban megjelölt mellett egyéb fűtési móddal is rendelkezik.

(4b) A támogatás egy naptári évben

a) három alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező háztartása kizárólag fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezik, vagy

b) kettő alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező háztartása az a) pontban megjelölt mellett egyéb fűtési móddal is rendelkezik.

(4c) Egy alkalommal legfeljebb 3 űrméter mennyiségű tűzifa adható.

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.