Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:Tszt.) 6. § (2) bekezdésben, valamint a 60. § (3) bekezdésben, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A használati melegvíz (HMV) díj elszámolási mértékegysége Ft/m3. A HMV díját az egyes épületrészekben felszerelt hiteles melegvíz mennyiségmérővel mért fogyasztás alapján kell meghatározni.

(2) A használati melegvíz díj az alábbi költségeket tartalmazza:

a) Termálvízből szolgáltatott használati melegvíz esetén:

aa) a felhasznált termálvíz vízkészlet-járuléka,

ab) a HMV szolgáltatás üzemeltetési és rendszerfenntartási költségei.

b) Műszaki, technikai ok, meghibásodás, vagy a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás miatt közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás esetén:

ba) a HMV előállításához felhasznált közműves ivóvíz díja, amely összege a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul,

bb) a felhasznált hálózati ivóvíz felmelegítéséhez felhasznált energia költsége, és annak a felhasználók részére történő megfelelő szolgáltatásához szükséges energia költsége, amelyek összege a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul,

bc) a HMV szolgáltatás üzemeltetési és rendszerfenntartási költségei.

(3) A felhasznált melegvíz mennyiségével azonos mértékben kiszámlázásra kerül:

a) Termálvízből szolgáltatott HMV esetén a melegvíz csatornahasználati díja, amely az önkormányzat területén mindenkor érvényes lakossági csatorna használati díj egységárán történik.

b) Műszaki, technikai ok, meghibásodás, vagy a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás miatt közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás esetén a melegvíz csatornahasználati díja, amely az önkormányzat területén mindenkor érvényes lakossági csatorna használati díj egységárán történik.

(4) Az egységnyi (1 m3) melegvíz felmelegítéséhez, illetve annak a felhasználók részére történő szolgáltatása céljára felhasznált hőmennyiség 0,28 GJ.”

2. § A távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a felhasználási helyen mérőberendezés nincs felszerelve, vagy a mérőberendezés adatainak leolvasása a felhasználó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a távhőszolgáltató a HMV felhasználásának mennyiségét e rendelet 1. melléklete szerinti normatíva alapján állapítja meg.”

3. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A távhőszolgáltató a számlában köteles szerepeltetni a felhasznált melegvíz m3 mennyiségével megegyezően kibocsátott szennyvíz, illetve adott esetben az ivóvíz költségét is.”

(2) A távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A felhasználási helyre vonatkozó tényleges használati melegvízdíj elszámolása évente két alkalommal történik február és augusztus hónapban. A távhőszolgáltatónak a melegvízmérők leolvasását január illetve július hónapban kell elvégeznie. A közbenső időszakban a távhőszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz.”

4. § A távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Műszaki, technikai ok, meghibásodás, vagy a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás miatt közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás

16/A. § (1) A távhőszolgáltató a használati melegvíz ellátást termálvízből biztosító berendezések meghibásodásáról vagy a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás miatti eseményről annak bekövetkezésétől számított 4 órán belül az épületekben kifüggesztett hirdetmény útján köteles tájékoztatni a lakossági felhasználókat és elektronikus levélben a polgármesteri hivatal műszaki és vagyongazdálkodási irodáját. A távhőszolgáltató köteles a hiba kijavítását, elhárítását a tájékoztatással egyidejűleg haladéktalanul megkezdeni.

(2) A műszaki, technikai okból történő meghibásodás, valamint a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás jellegét, nagyságát mérlegelve a polgármesteri hivatal műszaki és vagyongazdálkodási irodája és a távhőszolgáltató a váratlan hiba, esemény bekövetkezésétől számított 24 órán belül közösen határoz a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás bevezetéséről, és annak várható időtartamáról. Amennyiben a váratlan hiba, esemény annak bekövetkezésétől számított 72 órán belül nem hárítható el, a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatást haladéktalanul be kell vezetni.

(3) Műszaki, technikai ok, meghibásodás, vagy a termálvíz-bázist hátrányosan érintő természetes változás miatt közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás a hiba elhárításáig rendelhető el.

(4) Amennyiben a hiba a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás bevezetését követő 3 hónapon belül nem hárítható el, a polgármesteri hivatal műszaki és vagyongazdálkodási irodája és a távhőszolgáltató a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltásra történő átállás további szükségességét, a három hónap leteltét megelőző 15 napon belül közösen felülvizsgálja.

(5) A felülvizsgálat eredménye alapján a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás időtartama egyszeri alkalommal, további 3 hónapra meghosszabbítható.

(6) Amennyiben a hiba kijavítása, a termálvíz szolgáltatás helyreállítása aránytalan, gazdaságilag nem elvárható teherrel járna, vagy a hiba belátható időn belül nem javítható ki, az önkormányzat és a távhőszolgáltató a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás végleges bevezetéséről is dönthetnek.

(7) A közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás bevezetéséről illetve elrendeléséről, okáról, időpontjáról, várható időtartamáról és a rendkívüli elszámolás módjáról a távhőszolgáltató a közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás elrendelésétől számított 4 órán belül köteles értesíteni a lakossági felhasználót az épületekben kifüggesztett hirdetmény és a helyi média útján.

(8) A közműves ivóvíz felmelegítéséből származó HMV szolgáltatás bevezetését követő 3 napon belül a távhőszolgáltató köteles a melegvízmérők rendkívüli leolvasását elvégezni. Amennyiben a melegvízmérők adatainak leolvasása bármely okból meghiúsul, a távhőszolgáltató a HMV felhasználásának mennyiségét e rendelet 1. melléklete szerinti normatíva alapján állapítja meg.”

5. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.