Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az energiaár-emelések miatt
szükséges intézkedések meghozataláról döntött. A határozat alapján Nagyatád Város
Jegyzőjének 2022. szeptember 30. napjáig javaslatot kell tennie a Nagyatádi Polgármesteri
Hivatal által szervezett anyakönyvi események díjainak emelésére.
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
rendeletet alkosson.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 96. §-a felhatalmazza
a települési önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
1. §-hoz
A rendelet 6. § (1)-(3) bekezdéseit módosítja: Meghatározza azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket az önkormányzat hivatali munkaidőben minden megrendelő számára díjmentesen
biztosít. Térítés nélküli szolgáltatások körébe tartozik a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas, megfelelően berendezett hivatali helység és az
anyakönyvvezető anyakönyvi esemény során elmondott ünnepi beszéde. A hivatali
munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen szervezett szertartások
lebonyolításánál, a többletszolgáltatások ellenértékeként fizetendő díjak mértékét határozza
meg. A díj mértéke a korábban alkalmazotthoz viszonyítva differenciáltan került
megállapításra.
2. §-hoz
A rendelet 7. § -hoz: Az anyakönyvvezetőt közreműködői munkájáért az At. 19. § (2.) és 33. §
(2.) bekezdései alapján – választása szerint – külön jogszabályban biztosított szabadidő, vagy
a rendelet-tervezetben meghatározott díjazás illeti meg. A díjazás összege általános forgalmi
adó nélkül került meghatározásra.
3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.