Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (IX.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat intézményében folyó étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Somogyszentpál Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvényben foglaltak, valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet alapján az általa fenntartott közétkeztetési intézményében igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.


A rendelet hatálya


E rendelet hatálya az Önkormányzat által fenntartott közétkeztetési intézményében étkezőkre, a község közigazgatási területén óvodai oktatásban részesülő gyermekekre, szociális étkeztetésben részesülő személyekre, szociális étkeztetésre nem jogosult, életvitelszerűen itt tartózkodó lakosokra, önkormányzat dolgozóira valamint külső vendég étkezőkre terjed ki.

Térítési díjak


2. §.


Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért a külön jogszabályban meghatározott nyersanyagnorma szerint az étkezési térítési díjat, a mindenkori ÁFA-val növelt a nyersanyagárak valamint normatív állami hozzájárulás figyelembe vételével kell megállapítani.

A 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008.évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

3. §.


Az óvodás gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított intézményi étkeztetés előállításának önköltsége:


                                  nyersanyagnorma             430,- Ft     

                                  rezsiköltség/áfás/           1230,- Ft

                                  Összesen:                       1660,- Ft


A nyersanyagnorma megosztása: tízórai: 86,- Ft, ebéd: 258,- Ft uzsonna: 86,- Ft


Az óvodás gyermekek térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.


Térítési díj összege: 1660,-Ft – 1102,- Ft = 558,-Ft/fő/adag


A Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben nem részesülők részére a Képviselő-testület térítésmentes étkezést biztosít.

4. §.


Felnőtt ebéd térítési díja a vendég, a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az előfizetéses lakossági étkeztetés igénybe vételekor:

Térítési díj:  670,- + 180,- áfa = 850,- Ft/fő/adag


5. §.


Alkalmazotti kedvezmény adagonként 250,-Ft/fő

További adag kedvezmény adagonként 450,-Ft/fő


6. §.


Jövedelemmel nem rendelkező személy részére térítésmentes étkezés biztosításának jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester köteles minden esetben egyéni elbírálást végezni.

7. §.


A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 20-ig kell befizetni.


8. §.


  1. Az étkezés igénylését, lemondását az igénybevételt megelőző munkanap délelőtt 9 óráig kell bejelenteni az intézményben.


  1.  A vendégétkező bejelentése az igénybevétel napján 9 óráig történhet.


  1. Jelen rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.
  2. E rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző rendelkezik.


Somogyszentpál, 2020. szeptember 03.                        


 dr. Halász Péter                                                                          Poszáné Szabó Edit

          jegyző                                                                                     polgármester


A rendelet kihirdetve:

Somogyszentpál 2020. szeptember 04.


                                                                                                       dr. Halász Péter          

                                                                                                                 jegyző