Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 21- 2021. 03. 30

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Somogyszentpál községben bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2.§

(1) Szociális célú tűzifára jogosult, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, valamint erről nyilatkozik és akinek:

a) a  családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülálló, 60 év feletti személy esetén jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át nem haladja meg és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségén személyesen, vagy meghatalmazottja útján a rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2020. november 16. napjáig benyújtja.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,


b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 100 %-kal haladja meg a 2.§ (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.

(5) Az egy lakcímen, de külön lakrészben (egy lakrésznek minősül az ingatlan, ha külön szoba és konyha helyiségekkel rendelkezik), és külön háztartásban lakó családok                   – amennyiben igazoltan külön fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek -  külön-külön jogosultak, legfeljebb 6 köbméter tűzifa biztosítására.


(6)   Az egy személynek, vagy családnak adható támogatás maximum 6 mlehet.

3. §

(1) A kérelmet a rendelet 1. sz. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Irodájában (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.).

(2) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A jogosultságról a képviselő-testület határozattal dönt.

4.§.

A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a gondoskodik legkésőbb 2021. február 15. napjáig.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2021. március 31.-én hatályát veszti.


          Poszáné Szabó Edit                                                                      dr. Halász Péter

                 polgármester                                                                                    jegyző  Záradék:

A rendelet kihirdetve: Somogyszentpál,  2020. október 20.

dr. Halász Péter

                                                                                                                              jegyző


Mellékletek