Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VIII.14.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 08. 14

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja, hatálya

   1. §

A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között:

a) biztosítsa a külterületi és az egyéb belterületi lakott helyeken élők                 életkörülményeinek javítását, 

b) a külterületek és az egyéb belterület lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítse,

            c) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá,

            d) biztosítsa a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását.

2. §

A rendelet hatálya Somogyszentpál község közigazgatási területének külterületi, bel- és egyéb belterületi lakott helyein (Kisperjés,Varjaskér, Háti-hegy) :

            a) életvitelszerüen tartózkodó személyekre,

              b) működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és

                szolgáltatókra,    valamint

            c) tevékenykedő egyéb szervezetekre terjed ki.


2. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. §

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás során alapfeladatnak minősül:

a) a közreműködés:

                        aa) az étkeztetésben,

                        ab) a házi segítségnyújtásban,

                        ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

 b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, ennek keretében:

                        ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

                        bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

                        bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, ennek keretében:

                        ca) az óvodába, iskolába szállítás,

                        cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás során kiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi lakossági szolgáltatások:

            a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

            b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

            c) az egyéb lakossági szolgáltatások, és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:

            a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

            b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

            c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


 3. Étkeztetésben való közreműködés

                                                                                                   4. §

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális ellátások helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletében szabályozott szociális étkezést:

            a) az étel házhoz szállításával, vagy

            b) az ellátott étkezési helyre, illetve onnan otthonába szállításával.

(2) Az ellátott a szociális étkeztetésért Pusztakovácsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális intézményi térítési díjakról szóló rendelet alapján megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) Az étkeztetéshez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.


4. Házi segítségnyújtásban való közreműködés

5. §

(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja:

            a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását,

            b) a 2. §-ban meghatározott ellátási területen élők részére bevásárlást,

          c) a 2. §-ban meghatározott ellátási területen élők részére gyógyszer kiváltását és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást.

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.


5. Betegek háziorvoshoz, egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása

6. §

(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig szállítását és hazaszállítását jelenti.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnok a polgármester felhatalmazása alapján látja el. Halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetben – baleset bekövetkezése, közvetlen életveszély elhárítása – esetén a tanyagondnok a polgármester utólagos tájékoztatásával saját döntése alapján végezheti a rászoruló személy, vagy személyek szállítását.

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:

            a) az igénylő egészségügyi állapotát,

            b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű stb.)

            c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(4) Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét, szükség esetén környezettanulmányt kell végezni.

(5) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.


6. Óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe szállítása

7. §

(1) Az óvodások és általános iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat közigazgatási területének külterületi és az egyéb belterületi lakott helyén élő gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézményekbe szállítását és hazaszállítását.


(2) Az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai oktatást és nevelést ellátó intézmények neve és székhelye:

            a) Tündérrózsa Óvoda 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13.

            b) Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                (8713 Kéthely, Magyari utca 30.)

 (3) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.


7. Fekvőbeteg gyógyintézeti, szociális otthoni látogatás, családi eseményeken való részvétel, és nagybevásárlás céljára történő személyszállítás

8. §

(1) Az igénylők:

            a) kórházi, szociális otthon stb. látogatás céljára,

            b) családi eseményekre,

           c) nagybevásárlás céljára történő szállítása a településről a polgármester által meghatározott intézményekbe és helyekre szállítást és onnan a visszaszállítást jelenti.

(2) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több    – legalább 4 fős – igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetők.

(3) A tanyagondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.


8. Önkormányzati és egyéb települési rendezvényre szállítás

9. §

(1) Az önkormányzati, és egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester vagy az azzal megbízott személy irányításának megfelelően kell ellátni.

(3) A személyszállítás történhet:

            a) meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre,

            b) rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(4) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.

(5) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

9. Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával

kapcsolatos feladatok

10. §

(1) A tanyagondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

            a) képviselő-testületi ülés,

            b) közmeghallgatás,

            c) egyéb lakossági fórum,

            d) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények (falunap, gyermeknap, idősek

               napja stb.)

(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.


10. Kapcsolattartási feladat

11. §

(1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:

            a) az önkormányzat és a lakosság, valamint

            b) az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

(2) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.

(3) A tanyagondnok köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.

(4) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a tanyagondnok számára kötelező.

(5) A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár.

11. Egyéb szolgáltatás jellegű feladat

12. §

(1) A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb lakosság érdekét szolgáló, komfortérzetét növelő feladatot is a polgármester utasítása alapján, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezőek és térítésmentesek.


12. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

13. §

A tanyagondnoknak elsősorban az alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

14. §

A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester irányításával.


13. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere,

valamint a jogtalanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei

15. §

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás kertében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

            a) egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján nyílik meg,

            b) más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.

(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban vagy írásban. A kérelem a polgármesternél, vagy a tanyagondnoki szolgáltatást ellátónál terjeszthető elő. Az igénybevétel feltételeiről a kérelmezőt értesíteni kell.(3) A polgármester a kérelmezőt értesíti a szolgáltatás igénybevételéről. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.

(4) A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a tanyagondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalanság gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi a hivatal adott ügyben illetékes munkatársát, aki intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.

(5) A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díjköteles szolgáltatásokra általánosan előírt térítési díj kettőszeresét kell alkalmazni.

(6) A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát nem fizette meg. A kizárást a tartozás megfizetésétől számított három hónapig fenn kell tartani.


14. A tanyagondnoki szolgálat

16. §

(1) Somogyszentpál Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot működtet Somogyszentpál község közigazgatási területének külterületi, bel- és egyéb belterületi lakott helyein (Kisperjés, Varjaskér, Háti-hegy). A tanyagondnok feletti munkáltatói jogkör gyakorlója Somogyszentpál Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: polgármester). A tanyagondnok közvetlen irányítását, egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a polgármester gyakorolja.

 (2) A tanyagondnoki szolgálat működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségvetési bevételeket-kiadásokat, egyéb költségvetési elszámolásokat a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az évenkénti tanyagondnoki költségvetés és beszámoló a Somogyszentpál Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be, külön kormányzati funkción és annak részét képezi.

15. A tanyagondnoki szolgálat ellátása

17. §

(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat 1 fő kinevezett tanyagondnok, a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani. A polgármester köteles e rendelet hatálybalépésekor érvényben levő munkarendet felülvizsgálni, és indokolt esetben dönteni annak a feladathoz igazodó módosításáról.(3) A tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesítésről gondoskodni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

(4) A tanyagondnok munkarendjén kívül eső feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését követően a következők szerint kell megoldani:

            a) kötelező feladat esetében a tanyagondnok adott feladatra történő külön    megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult,

            b) nem kötelező feladat esetében a tanyagondnok helyettesítésével.

(5) A tanyagondnok a) pont szerinti megbízási díja, illetve az őt helyettesítő személynek fizetett személyi juttatás legalább a tanyagondnok személyi juttatásának adott feladat-ellátási idejére jutó részének megfelelő összeg, mely maximum 25 %-kal több is lehet.


16. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


      Poszáné Szabó Edit                                                                 dr. Halász Péter László

            polgármester                                                                                        jegyző