Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (IX.4.) önkormányzati rendelete

"Somogyszentpál" településnév, valamint a helyi címer, pecsét és zászló használatának rendjéről

Hatályos: 2020. 09. 05

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§  A rendelet célja Somogyszentpál község nevének jogszerű felvételét és használatát, valamint Somogyszentpál község címerének, pecsétjének és zászlajának jogszerű használatának szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed azon civil szervezetekre, intézményekre, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, valamint magánszemélyekre és ezek jogi személyiség nélküli szerveződéseire, akik a „Somogyszentpál” nevet, ennek ragozott, rövidített, vagy bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: településnév), valamint Somogyszentpál község címerét, pecsétjét és zászlaját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához használni kívánják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Somogyszentpál Község Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, intézményeire, valamint az önkormányzat által alapított jogi személyekre.

3. A településnév használata

3.§ (1) A „Somogyszentpál” településnév kizárólag önkormányzati engedéllyel használható.

(2) A névhasználat iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani Somogyszentpál Község Önkormányzatának polgármesteréhez, aki a kérelemről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény valamint e rendelet alapján dönt.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a természetes személy kérelmező esetén a nevét, természetes személyazonosító adatait, címét, nem természetes személy kérelmező esetén, a megnevezését, székhelyét (telephelyét), az alapító okiratát, alapszabályzatát, továbbá a képviselőjének nevét, képviselői minőségét és címét,
 2. a kérelmező tevékenységi körét,
 3. a tervezett használatnak a célját és módját,
 4. a használatnak időtartamát.

(4) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a község neve, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(5) A névhasználatért nem kell díjat fizetni.

(6) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell

 1. az engedélyes nevét, megnevezését, székhelyét (telephelyét), címét,
 2. az engedélyezett használat célját és módját,
 3. a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
 4. a felvétellel és használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
 5. az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és a lehetséges okainak a felsorolását.

(7) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

 1. a tevékenység folytatásának időtartamára,
 2. meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,
 3. egy alkalomra,
 4. határozatlan időre.

(8) Az engedélyes a névhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át.

(9) A polgármester által kiadott engedélyek nyilvántartásáról a polgármester gondoskodik.

(10) Az engedély kiadását meg kell tagadni,

 1. ha a használat vagy annak módja és körülményei Somogyszentpál Község Önkormányzatának, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti,
 2. ha a kérelmező székhelye nem Somogyszentpál Község területén van, vagy tevékenysége nem kötődik jellemző módon a községhez,
 3. ha a használat módja vagy célja Magyarország Alaptörvényébe, vagy más jogszabályba ütközik,
 4. ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához más személy már engedélyt kapott, vagy valaki a nevet már jogszerűen használja,
 5. ha olyan kérelmező kéri, akitől a névhasználat joga korábban megvonásra került.

(11) Az engedély kiadását meg lehet tagadni,

 1. ha a folytatni kívánt tevékenység, használat nem jogellenes, de Somogyszentpál érdekeivel ütközik, illetve a község jó hírét sérti, vagy a község lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki,
 2. egyéb indokolt esetben.(12) Az engedélyt vissza kell vonni

 1. ha a használat vagy annak módja és körülményei Somogyszentpál Község Önkormányzatának, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti,
 2. ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat, feltételeket súlyosan vagy ismételten megsérti.

(13) Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez kötése, az ideiglenes, vagy alkalomra történő engedélyezése, illetve a visszavonás feltételeinek megállapítása és emiatt az engedély visszavonása, illetve a használatnak a jövőre nézve történő megtiltása kérdésében hozott határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.


4. Az önkormányzat jelképeinek használata

4.§ Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Címer:


Zászló:A címer leírása

5.§ Az önkormányzat címere:

Álló, csücskös talpú vágott pajzs felső 2/3 zöld mezejének közepén egy stilizált tölgyfa, jobb oldalán  a tölgyfára néző,  négy lábán álló szarvasbika, a bal oldalán szintén a  tölgyfára néző,  négy lábán álló ló található. A felső 2/3 rész hátterének színe fehér.

Az  alsó 1/3 kék mezejében ezüst  színű hal látható.

A pajzs alatt  egymást 30 fokos szögben keresztező arany színű búzakalász és egy zöld babérág  látható. (Az búzakalász kalászával jobbra és felfelé, a babérág balra és  szintén felfelé néz.)


6. A címer használatának köre és szabályai

6.§ (1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

 1. az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző.  A pecsétnyomó esetében legkisebb 30 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;
 2. Az önkormányzat zászlaján és annak változatain;
 3. Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
 4. Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;
 5. A polgármesteri hivatal épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és jegyző irodáiban;
 6. Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
 7. Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
 8. A községbe vezető utak mellett levő táblán.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével, és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

7.§ A 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más          civilszervezetnek, intézménynek, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat címerének használatát a polgármester engedélyezi.

8.§ (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek a 3.§ (2) bekezdésében leírtakon túl tartalmaznia kell:

 1. az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
 2. a címer előállításának anyagát,
 3. terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
 4. a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),

 (2) A címer használatára vonatkozó engedélynek a 3.§ (5) bekezdésében leírtakon túl tartalmaznia kell:

 1. az előállítás anyagát,
 2. az előállításra engedélyezett mennyiséget,
 3. a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

9.§  (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az

        ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

(3) A címer használatára, és használatának engedélyezésére egyebekben a településnév használatára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


7. A zászló leírása

10.§ (1) Az Önkormányzat lobogója: Fehér alapszín  középen Somogyszentpál címere és SOMOGYSZENTPÁL felirat látható. A zászló alsó és felső szélén a címer színeiből zöld és kék egyszám melletti háromszögek helyezkednek el váltakozóan, ezzel is díszítve a lobogót.

 (2) Az önkormányzat zászlaja az önkormányzat hivatalának tanácskozótermében kerül elhelyezésre.

8. A zászló használata

11.§ (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

 1. hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyarország zászlajával együtt,
 2. a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,
 3. a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
 4. nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
 5. minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállítására, és használatának engedélyezésére egyebekben a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. A rendeletbe foglaltak betartásának ellenőrzése

12. § A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzését, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatását, és a közigazgatási bírság kiszabását a jegyző végzi.

13. § (1) E rendelet alkalmazásában Somogyszentpál község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a 3. § (1) bekezdésében, 3. § (7) bekezdésében,a 6. § (1) bekezdésében,a 7. §-ban, valamint a 11.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5.000,- Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

(3)  Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény tudomásra jutásától számított 60 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény tudomásra jutásától számított 60 napon belül indítható meg.

(6) Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(7)  A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét.

(8)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Somogyszentpál Község Önkormányzatának bankszámlájára kell befizetni.

(9)  A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.


10. Záró rendelkezések

14.§ (1) Azon helyben bejegyzett és működő civilszervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, amelyek a község nevét e rendelet hatályba lépése előtt felvették és folyamatosan használják utólagosan nem kötelesek engedély iránti kérelmet benyújtani.

 (2) E rendelet hatályba lépése előtt felvett név használatát a polgármester a jövőre nézve megtilthatja, ha

 1. a használat vagy annak módja és körülményei Somogyszentpál Község Önkormányzatának, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti,
 2. a használó nem Somogyszentpál Község területén van, vagy tevékenysége nem kötődik jellemző módon a községhez.


(3) Amennyiben a használó a 12-13.§-ban foglaltak alkalmazását követően sem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – bírósági úton – igényérvényesítéssel fellépni.

15.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyszentpál, 2020. szeptember 03.


             Poszáné Szabó Edit                                                         dr. Halász Péter

                 polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember 04.

                                                                                         dr. Halász Péter

                                                                                                 jegyző