Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (IX.4.) önkormányzati rendelete

a szociális intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2020. 10. 01


Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat által fenntartott valamennyi élelmezési tevékenységet folytató intézményre és az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre.

Az intézményi térítési díj

2.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának intézményi mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kötelezett által a 2. § (1) bekezdés alapján fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj) az önkormányzat az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti az ellátást igénylőt.

(3) A térítési díj mértékének megállapítását a polgármesterre ruházza át.


3.§


A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó illetékes önkormányzati intézmény élelmezésvezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja az ellátást nyújtó bevétele.

4.§


Az önkormányzat a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt, vagy térítési díjmentességet adhat, különösen akkor, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen:

  • elemi kárt szenvedett,
  • egészségében állapotrosszabbodás következett be,
  • családi körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt az ellátott a térítési díjat nem tudja átmenetileg megfizetni.

Záró rendelkezések

5.§


(1) E rendelet október 1. napján lép hatályba.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben és a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 14/2017.(XII.23) sz. önkormányzati rendelet az irányadó.


Somogyszentpál, 2020. szeptember 2.


Dr. Halász Péter                                                        Poszáné Szabó Edit

                  jegyző                                                                   polgármester


Kihirdetve:

Somogyszentpál, 2020. szeptember 04.


dr. Halász Péter

      jegyző

Mellékletek