Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 29- 2023. 03. 31

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól1

2022.09.29.

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Somogyszentpál községben bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2.  § (1) Szociális célú tűzifára jogosult, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, valamint erről nyilatkozik és akinek:

a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülálló, 60 év feletti személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át nem haladja meg és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségén személyesen, vagy meghatalmazottja útján a rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2022. október 31. napjáig benyújtja.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa-juttatást.

(4) A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

(5) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 100 %-kal haladja meg a 2. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.

(6) Az egy lakcímen, de külön lakrészben (egy lakrésznek minősül az ingatlan, ha külön szoba és konyha helyiségekkel rendelkezik), és külön háztartásban lakó családok – amennyiben igazoltan külön fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek - külön-külön jogosultak, legfeljebb 6 m3 tűzifa biztosítására.

(7) Az egy személynek, vagy családnak adható támogatás maximum 6 m3 lehet.

3.  § (1) A kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Irodájában (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.).

(2) A kérelmek elbírálásáról Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig határozattal dönt.

4.  § (1) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(2) A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a gondoskodik legkésőbb 2023. január 31. napjáig.

3. Záró rendelkezések

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 30. napjával.