Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

2023.01.01.

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

1.2 Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mátészalka Város közigazgatási területén, hivatali helyiségen kívüli, valamit hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezési eljárására.

2.3 Értelmező rendelkezések

2. §4 (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Hivatali munkaidő: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.

b) Hivatali helyiség:

ba) Mátészalkai Szentpéteri Zsigmond Művelődési Ház Szalkai László terme (4700 Mátészalka, Kölcsey F. u. 2.),

bb) Mátészalkai Polgármesteri Hivatal első emeleti kistárgyaló terme (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).

(2) E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadóak.

3.5 Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének eljárás rendje, valamint többletszolgáltatások ellentételezéseként nyújtott díjazások

3. § A hivatali helyiségen kívüli, valamit hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezését a házasulandóknak, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánóknak, a szándékuk bejelentésekor, az anyakönyvvezető előtt a jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatlapon kell kérniük és egyben nyilatkozniuk az igényelt szolgáltatásokról.

4. §6 (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a helyszín alkalmas a szertartás ünnepélyes lebonyolítására, továbbá a nem zárt térben történő közreműködés csak abban az esetben, ha a helyszín ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség áll rendelkezésre.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamit hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére kért helyszín és időpont meghatározása során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett szertartások helyszíneire, időtartamára, azzal, hogy a szertartások lebonyolítása veszélybe nem kerülhet.

5. §7 A hivatali helyiségen kívüli, valamit hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, mint többletszolgáltatás ellentételezésért díjat kell fizetni, melyet a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda házi pénztárában a 10700402-66887951-51100005 számlaszámra készpénzben kell a szertartást időpontját megelőző 5. napig megfizetni.

a) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 11.000,- Ft díjat köteles fizetni a szolgáltatást igénybevevő.

b) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő lebonyolításért 11.000,- Ft díjat köteles fizetni a szolgáltatást igénybevevő.

c) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 33.000,- Ft díjat köteles fizetni a szolgáltatást igénybevevő.

6. §8 Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidőt választja, díjazás illeti meg:

a) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül egy napon több szertartás megtartása esetén a közreműködés díja 15.000,- Ft/szertartás, amennyiben egy napon egy szertartás megtartására kerül sor a közreműködés díja 20.000,- Ft. (kizárólag napi 1 szertartás esetében).

b) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő közreműködés esetén 15.000,- Ft/szertartás.

c) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés esetén 20.000,- Ft/szertartás.

7. § A közreműködő anyakönyvvezetők részére fizetendő díj elszámolása és kifizetése helyi pénztárból történik a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig.

4.9 Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2017. október 01. napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránt benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(2)10

9. §11 E rendeletnek a 15/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 5. § és 6. §-át a R. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

1

A bevezető a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. alcím címét a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. Ezzel egyidőben a rendelet 9. § a) pontja az Általános rendelkezések jelöletlen alcímet hatályon kívül helyzete.

3

A 2. alcím címét a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be. Ezzel egyidőben a rendelet 9. § b) pontja az Értelmező rendelkezések jelöletlen alcímet hatályon kívül helyzete.

4

A 2. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. alcím címét a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be. Ezzel egyidőben a rendelet 9. § c) pontja az Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének eljárási rendje, valamint többletszolgáltatások ellentételezéseként nyújtott díjazások jelöletlen alcímet hatályon kívül helyzete.

6

A 4. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. alcím címét a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be. Ezzel egyidőben a rendelet 9. § d) pontja a Záró rendelkezések jelöletlen alcímet hatályon kívül helyzete.

10

A 8. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. §-t a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.