Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 28

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól

2023.04.28.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

1. § (1)2 A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3)3

(4) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(5)4

2. § (1)5

(2)6

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

3. § (1)7

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon Mátészalka városhoz kötődik.

2. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

4. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Mátészalka város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Mátészalka város közigazgatási területén ingatlan, székhely, telephely tulajdonosai.

(2) A közterület megállapítására, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban a jegyzőhöz nyújtható be.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés okát,

b) a javasolt elnevezést,

c) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

5. § Az elnevezésre vonatkozó kezdeményezésről szóló tájékoztatót - a kezdeményezés Képviselő-testület elé való benyújtása előtt - 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

6. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell:

a) illetékes kormányhivatal járási hivatalát,

b)8 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mátészalkai Rendőrkapitányságát,

c) a Magyar Posta Zrt. helyi kirendeltségét,

d)9 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Kirendeltségét,

e) a helyi egészségügyi szolgáltatókat,

f) a város közigazgatási területén szolgáltatást végző közszolgáltatókat.

7. § (1) A magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére, vagy a címképzésért felelős szerv megkeresése alapján kerülhet sor. A kezdeményezést, illetve a megkeresést a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére vonatkozó javaslatát az elnevezésre vonatkozó javaslat indokolását.

(3) Amennyiben az eljárásra a jegyző megkeresése alapján kerül sor, a megkeresés kézhezvételét követően a jegyző haladéktalanul intézkedik a tulajdonos javaslatának a beszerzése iránt.

(4) A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

(5) A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem félrevezető, továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási szabályainak, valamint a közterület-elnevezés e rendelettel megállapított szabályainak.

(6) Amennyiben a magánút elnevezésére a címképzését felelős szerv megkeresése alapján kerül sor és a tulajdonos a jegyző kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat nem felel meg az (5) bekezdés rendelkezéseinek, a magánút elnevezéséről a Képviselő-testület a közterület-elnevezés szabályai szerint dönt.

(7) A magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a közterületekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

II. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

8. § (1)10

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik a házszámot az ABC nagybetűinek alátörésével kell megkülönböztetni.

(4) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik).

9. § (1)11 Az út, utca, körút, köz, park, sor, tér, tere, tag, tanya (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától (Hősök tere) kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti házszámozás nem alkalmazható az utca házszámozását a felsőbbrendű utakhoz való csatlakozásból kiindulva kell végezni 1-től kezdődően növekvő számozással.

(3) A tér és terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1- től kezdődően folyamatos.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

10. § (1) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat, kötőjellel jelölve az összevont ingatlanok kezdő és záró házszámát.

(2) Ugyanarra a közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

11. § Az ingatlanok házszámának megállapításáról a Jegyző gondoskodik.

III. Fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése

3. Névtáblák elhelyezésének szabályai

12. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

13. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

4. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

14. §12

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba.

16. §13

1

A bevezető a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (1) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (2) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 14. §-t a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.