Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2023. 10. 26

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2023.10.26.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A 2. alcím tekintetében a rendelet hatálya Mátészalka Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A 3–5. alcím tekintetében a rendelet hatálya ezen ellátásokat a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény Társulás útján igénybe vevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

2. Mátészalka Város Önkormányzata által biztosított ellátások

2. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátást Mátészalka Város Önkormányzata családok átmeneti otthonát működtető "GYOFI" Szolgáltatási Központtal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által biztosított ellátások

3. § (1) A Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (a továbbiakban: Intézmény) az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás keretében: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsődei ellátás.

(2)1 Az Intézmény gyermekétkeztetést biztosít a bölcsődei ellátást, a bölcsődei alapellátáson túli szolgáltatást igénybe vevő gyermekek, valamint a Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében biztosított nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos gyermekek számára. Az Intézmény a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatait az Intézmény keretén belül működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítják.

(2) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nagydobos, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Papos települések közigazgatási területe.

5. § (1) Mátészalka Város Önkormányzata a Család és Gyermekjóléti Központ működtetését a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretén belül biztosítja.

(2) A Család és Gyermekjóléti Központ ellátási területe: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ökörifülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj települések közigazgatási területe.

5. Bölcsődei ellátás

6. § (1)2 Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok a bölcsődei ellátás jogszabályban meghatározott feladatait az Intézmény két telephelyén, az Angyalszárny Bölcsőde és a Csillagfény Bölcsőde (a továbbiakban együtt: bölcsődék) tagintézmények útján biztosítják.

(2)3 A bölcsődék ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Ópályi, Nagydobos, Nyírparasznya, Szamoskér, Kocsord, Györtelek, Nyírcsaholy, Fülpösdaróc, Géberjén, Ököritófülpös, Rápolt községek közigazgatási területe.

(3)4 A bölcsődék nyitvatartási rendje – a nyári zárva tartási időszak kivételével - egész évben folyamatos. A bölcsődék munkanapokon 630 órától 1700 óráig tartanak nyitva. A nyári zárva tartás ideje mindkét tagintézmény esetében két hét, melyet a fenntartó június vagy július hónapban, eltérő időszakban engedélyez.

(4)5 A bölcsődék alapfeladatukon túl – ha a külön szolgáltatás az alapfeladatot nem veszélyezteti, és szabad kapacitás van rá – külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet nyújthatnak.

(5) Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás igénybevétele során az alábbi eljárási szabályokat kell alkalmazni:

a) a szolgáltatások igénybevételét előzetesen, lehetőleg egy nappal korábban egyeztetni kell a bölcsőde vezetőjével,

b)6 a szolgáltatás ideje alatt a szülő, törvényes képviselő kérésére étkezést kell biztosítani, melynek díja megegyezik a nyersanyagnormával,

c)7 a szolgáltatások igénybevételéről a befogadó csoport kisgyermeknevelője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilvántartást vezet, (igénybe vevő személyi adatai, a szolgáltatás igénybevételének napja, időtartama, étkezés igénybevétele, szülő, törvényes képviselő aláírása), továbbá az igénybevételi adatokról a térítési díj befizetéséhez igazolást állít ki,

d)8 a szolgáltatás és étkezés díját a szülő, a törvényes képviselő a szolgáltatás igénybevételének napján, a hét több napján történő igénybevétel esetén, az utolsó igénybevételi napon a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalban kezelt házi pénztárba befizeti.

6. Eljárási szabályok

7. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele iránti kérelmet közvetlenül a gyermekjóléti alapellátást nyújtó tagintézmény, vagy szakmai egység vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról, az ellátás igénybevételének kezdő időpontjáról, a személyi térítési díj összegéről, férőhely hiány esetén a kérelem nyilvántartásba vételéről, az ellátás igénybevételének elutasításáról.

(3) Az intézményvezető - a bölcsődei ellátás iránti kérelmeken kívül - az igénybevételi kérelmeket a kérelmek beérkezésének sorrendjében bírálja el. A bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálása során az intézményvezető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a felvétel során előnyre jogosító körülményeket igazoló gyermek kérelmét köteles előnyben részesíti a kérelem beérkezésének időpontjától függetlenül.

(4)9 Az ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott eseteken túl megszűnik

a) amennyiben az ellátott az intézmény ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, a szülő, vagy törvényes képviselő bejelentésében meghatározott nappal,

b) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, az intézmény megszűnésének napjával,

c) amennyiben az ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával.

(5) A (4) bekezdés b)–c) pontjaiban rögzített esetekben a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal az igénybevevőt megszűnés időpontjáról tájékoztatni kell.

(6) Az Intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást, valamint ezen szolgáltatással egy időben igényelt étkeztetést, a jogi tanácsadás és a pszichológiai tanácsadás igénybevételét.

(7) A kérelem elutasítását sérelmezők, illetve a személyi térítési díj összegét vitatók az intézményvezető intézkedésének kézhezvételéről számított 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz fordulhatnak jogorvoslatért. A Bizottság döntését határozatba foglalja.

7. Intézményi térítési díjak

8. § (1)10 A bölcsődei gondozás megállapított intézményi térítési díja: 350 Ft/fő/nap.

(2) Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 500 Ft/minden megkezdett óra.

(3)11 A bölcsődékben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) reggeli: 135 Ft

b) tízórai: 55 Ft

c) ebéd: 245 Ft

d) uzsonna: 150 Ft

e) az intézményi térítési díj napi összege: 585 Ft.

(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a gondozás intézményi térítési díjának és az igénybevett gondozási napok számának szorzata.

9. §12 Az óvodában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 120 Ft

b) ebéd: 325 Ft

c) uzsonna: 160 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 605 Ft.

10. §13 Az általános iskolában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 120 Ft

b) ebéd: 350 Ft

c) uzsonna: 175 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 645 Ft.

11. §14 Középiskolában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) ebéd: 525 Ft

b) az intézményi térítési díj napi összege: 525 Ft.

12. §15 Középiskolai kollégiumban biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) reggeli: 255 Ft

b) ebéd: 525 Ft

c) vacsora: 350 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 1130 Ft.

13. §16 Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 55 Ft

b) ebéd: 525 Ft

c) uzsonna: 205 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 785 Ft.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

15. §17

1

A 3. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (4) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (5) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (5) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (5) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 9. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 11. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 12. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.