Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2023. 07. 02

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos egyes rendelkezésekről

2023.07.02.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok és az azok ellátására kötelezettek

1. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyezését, fertőzését, elhagyott hulladéklerakatok kialakulását eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.

2. § Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti burkolattal ellátott járda, kijelölt gyalogút, gyalog- és kerékpárút, zöldsáv, árok útpadkáig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélőhó- és síkosságmentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását okozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

b) tömbtelek, úszótelek esetében a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére szolgáló járda teljes területének, körüljárására szolgáló járda hó- és síkosság-mentesítéséről és tisztántartásáról.

3. § (1) Anyagszállításnál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a munkavégzés után azonnal eltávolítani és a közterületet az eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba visszaállítani.

(2) Az építési munka során keletkezett - közterületen tárolt - építési törmeléket, egyéb hulladékot a tevékenység befejezése után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani. Az építési hulladék közterületen történő tárolására a közterületek-használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

4. § (1) A közterület és annak berendezési tárgyai - különösen mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző, vagy más, az életet, a testi épséget, az egészséget veszélyeztető anyaggal - nem szennyezhetők be.

(2) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a közterületről letakarított hóréteg

a) útkereszteződésben, útcsatlakozások közvetlen közelében a beláthatóságot akadályozó módon,

b) járdaszigeten,

c) gyalogos átkelőhelyeken,

d) a közösségi közlekedés biztosításához szükséges területeken, továbbá a közszolgáltatáshoz tartozó berendezési tárgyakon, vagy azok közvetlen közelében vagy

e) a csapadékvíz elvezetést szolgáló felszíni létesítményeken

nem halmozható fel.

(3) Az ingatlanhasználó az általa - a közterületek-használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint - a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényt és annak 2 méteres környezetét köteles tisztán tartani.

(4) Az ingatlanhasználó (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének az ingatlan tulajdonosának 2. § szerinti kötelezettségét megelőzően köteles eleget tenni.

2. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köre

5. § (1) Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését. Az elhagyott hulladék felderítése az önkormányzat városüzemeltetési és köztisztasági feladatkört ellátó gazdasági társasága, valamint a közterület-felügyelet (a továbbiakban együtt: felderítő) útján történik.

(2) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(3) Ha az elhagyott hulladék pontos helyének beazonosítását követően megállapítható, hogy a hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a felderítő a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4) Nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a felderítő a hulladék pontos helyének beazonosítását követően a rendelkezésre álló adatok megküldésével értesíti az ingatlan tulajdonosát.

(5) A felderítő az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény

6. § (1) A polgármester a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) megfizetéséhez jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenül 1 év időtartamra, egy lakóingatlanra díjkedvezményt állapít meg annak a személynek, aki

a) a 70. életévét betöltötte és a lakóingatlant egyedül élőként használja, vagy

b) a lakóingatlant kizárólag 70. életévét betöltött házastársával, élettársával, testvérével használja függetlenül a gyűjtőedény méretétől.

(2) A díjkedvezmény mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a közszolgáltatási díj 50 %-a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a közszolgáltatási díj 25 %-a.

(3) A közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

(4) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság kezdő napja – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - kérelem benyújtásának napja.

(5) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránt új kérelmet kell előterjeszteni.

(6) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság lejártát követő naptól kell megállapítani.

(7) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság, a (8) bekezdés b) pontja szerinti változások esetében, a bekövetkezett változás hónapjának utolsó napjával kerül megszüntetésre.

(8) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság

a) megszűnik az (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével,

b) megszüntetésre kerül

ba) illetékességet érintő lakcímváltozás,

bb) a háztartás létszámában, összetételében történő változás,

bc) a jogosult halálának

esetében.

(9) A közszolgáltató a díjkedvezmények pénzegyenértékét negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig számlázza le közvetlenül Mátészalka Város Önkormányzatának, csatolva a kedvezményezettek ellenőrizhető adatait tartalmazó kimutatást.

4. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

8. §1

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.