Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2023. 10. 26

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2023.10.26.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mátészalka Város Önkormányzatára, a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalra, a Képes Géza Városi Könyvtárra, a Négy Évszak Óvodára és a Szatmári Múzeumra (a továbbiakban: államháztartási szervezetek).

2. Készpénzben történő teljesítésre vonatkozó szabályok

2. § (1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) Az 1. § hatálya alá tartozó államháztartási szervezetek kiadásai készpénzben teljesíthetőek az alábbi esetekben:

a) személyi jellegű kiadások:

aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

ac) illetmény, illetményelőleg, fizetési előleg,

ad) jutalom,

ae) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére,

af) foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások,

ag) megbízási díjak,

ah) tiszteletdíjak,

ai) közlekedési költségtérítések

aj) reprezentációs kiadások;

b) dologi kiadások:

ba) könyv, folyóirat beszerzés,

bb) irodaszer, nyomtatvány beszerzés, nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése,

bc) üzemeltetési, fenntartási, karbantartási, javítási anyag beszerzése/szolgáltatás,

bd) munka- és védőruha beszerzése,

be) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése,

bf) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések,

bg) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, kifizetések,

bh) kivételesen indokolt esetben, a jegyző által adott írásbeli engedély alapján, fenti jogcímeken kívül 1 000 000,- Ft-os értékhatárig;

c) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

d) Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott, rendkívüli elismerés címén teljesített kiadások,

e) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

f) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos kiadások.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.