Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 11. 25

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

2023.11.25.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § (1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a tevékeny mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, és amelyet Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására, a közigazgatási szankciók alkalmazására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt az eljárás bejelentés, a közterület-felügyelő közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve alapján, hivatalból indul.

(4) Az eljárási szabályokra a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § Ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben a jegyző a közigazgatási szankciók közül a közigazgatási bírság szankciót alkalmazza, úgy a közigazgatási bírságot, az azt megállapító határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell postai utalványon megfizetni Mátészalka Város Önkormányzat 10700402-25452208-51100005 számú pénzforgalmi számlájára.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. Mátészalka Önkormányzata jelképeinek jogosulatlan használata

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 36/2005. (XI. 3.) önkormányzati rendelet szerint Mátészalka Város Önkormányzat címerét, zászlóját a rendeletben foglaltaktól eltérően vagy engedély nélkül használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja.

2. A közterület használatával, a közterület rendjével kapcsolatos szabályok megszegése

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az a közterületet rendeltetésétől eltérő célra díjmentesen használó, aki a közterület használatát követően nem tesz eleget a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület- használatának szabályozásáról szóló 20/2005. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közter. Ör.) 12. § (2) bekezdésében foglalt, közterület eredeti állapotának helyreállítására vonatkozó kötelezettségének.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a Közter. Ör. 9. §-ban szabályozott engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja a közterületet.

(3) Közterület rendjével összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

a) önkormányzati tulajdonban lévő közkutak kifolyóit emberi fogyasztáson kívül más célra használja,

b) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járművet közúton vagy más közterületen közterület-használati engedély nélkül tárolja.

3. Köztisztaság

5. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok, élő sövény lombozatról lehulló levelek, virágzat, termés, száraz ágak rendszeres összegyűjtéséről.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti burkolattal ellátott járda, kijelölt gyalogút, gyalog- és kerékpárút, zöldsáv, árok útpadkáig terjedő teljes területének tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosságmentesítéséről, gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását okozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

b) tömbtelek, úszótelek esetében a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére szolgáló járda teljes területének, körül járására szolgáló járda hó- és síkosságmentesítéséről és tisztántartásáról.

4. A helyi környezet védelme

6. § A levegő minőségének védelmével összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki március 1. és október 31. napja közötti időszakban nem tartja be az alábbi avar és kerti hulladék ártalmatlanítási szabályokat:

a) csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyeztet,

b) a szomszéd telken lévő épülettől minimum 10 méter a saját telken lévő épületektől minimum 5 méter távolságon belül tilos égetni, illetve tüzet gyújtani,

c) az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió hatása miatt 8.00 - 17.00 óra között lehet végezni, csak akkor, ha a füst felfelé száll, legfeljebb ingadozik, és a fák levelei gyengén rezegnek,

d) az elégetendő anyag kizárólag avar és kerti hulladékot tartalmazhat.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §1

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.