Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 02. 17

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2023.02.17.

Mátészalka Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőkre és a lezárt temetőre terjed ki.

(2) Jelenleg működő köztemetők: 192 hrsz., 0136/8 hrsz.

(3) Lezárt temetők: 3267 hrsz (önkormányzat tulajdonában lévő régi református temető, jelenleg kegyeleti park)

2. Temető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) Köztemető fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében a rendeltetésszerű használatához:

a) gondoskodik a közcélú zöldfelületek parkosításáról, gondozásáról, a köztemető rendjéről, tisztaságáról, a keletkezett hulladék elszállíttatásáról különösen a kiemelten kezelt ünnepnapok alkalmával,

b) gondozza és megvédi a történelmi értékű régi sírokat, síremlékeket, nemzetközi hősi temetési helyeket, síremlékeket.

(2) A köztemetők fenntartását, üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: üzemeltető) látja el az e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint.

3. A köztemetők és ravatalozók használatának és igénybevételének szabályai

3. § (1) A köztemető a temetőlátogatók részére április 1-től - szeptember 30-ig 8.00-18.00 óráig, október 1-től - március 31-ig 8.00-16.00 óráig - kivéve Mindenszentek ünnepet megelőző hétvége és november 2. közötti időszakban 7.00-20.00 óráig - tart nyitva.

(2) A köztemetőbe ki- és bejárni csak erre a célra szolgáló kapukon engedélyezett.

4. § (1) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább fél órával ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére bocsátani.

(2) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról az üzemeltető gondoskodik.

(3) A ravatalozóhelyiség a temetési szertartások ideje alatt látogatható. A ravatalozóban mindenkinek a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítania.

5. § (1) A köztemető területére a nyitvatartási időn belül szabad a gépjárművel történő behajtás.

(2) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, valamint a sírkeret építéséhez szükséges építőanyagoknak a gépjárművel történő helyszínre szállítása kizárólag az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

(3) A köztemető területére történő behajtás díjtalan.

6. § (1) A köztemető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. Gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően egy órával szabad.

(2) 12 éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) A köztemetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad, kivéve a vakvezető kutyát. A legeltetés, talaj vagy gyep felásása - sírokat kivéve - tilos.

(4) A temetések alkalmával, javítás, felújítás céljából megbontott síremléket a fagymentes időszak kivételével 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani vagy elszállítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról a sírhely felett jogosult személy köteles gondoskodni.

(5) A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, növényeket szabad elhelyezni, melyek a sírhely méreteit nem haladhatják meg és nem kegyeletsértők.

(6) A (5) bekezdés szerinti kötelezettség megszegése esetén a szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak és növények eltávolítására a temető üzemeltetője 15 napos határidő megjelölésével felhívást ad ki, amennyiben az eredménytelenül telik el azt a temető üzemeltetője az sírhely felett rendelkezni jogosult költségére elvégezteti.

(7) A köztemető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a temető fenntartója és üzemeltetője a hozzátartozók értékeiért és a sírhelyeken elhelyezett tárgyakért felelősség nem terheli.

(8) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is csak itt bonthatók szét. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

4. A temetési hely gazdálkodás szabályai és a temetkezés rendje

7. § (1) A temetési helyek beazonosíthatósága, azok nyilvántartással való egyeztethetősége érdekében a sírhelytáblákat római számmal, a sírhelyeket arab számmal jelölik.

(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek szolgálnak temetkezésre:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely

d) sírboltok,

e) díszsírhely,

f) urnafülkék,

g) urnasírhely.

8. § (1) Az üzemeltető a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(2) A temetések hétfőtől-péntekig 10.00-15.00 óra közötti időpontokban tarthatók, ettől eltérni csak a temető üzemeltetőjével történő egyeztetés alapján lehet. Ünnepnapokon és vasárnap temetés nem végezhető.

9. § (1) A sírhelyek méreteit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Temetés esetén:

a) a koporsós sírhelyek egymástól való távolsága 70 cm,

b) urnasírhelyek egymástól való távolsága 60 cm,

c) gyermeksírhelyek egymástól való távolsága 70 cm.

(3) A sorok közötti távolság

a) koporsós sírhely esetén:

aa) fejrész: 80 cm,

ab) lábrész: 70 cm,

b) urnasírok esetén: 120 cm,

c) gyermeksírok esetén:

ca) fejrész: 80 cm,

cb) lábrész: 70 cm.

10. § (1) Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat – hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén – a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a temető üzemeltető gondozza, illetve a használati idő lejárta után megszünteti.

(2) A lejárt és újra meg nem váltott sírhelyek hasznosítása érdekében – a lejárat napjától számított 1 év eltelte után – a rendelet 4. mellékletében meghatározott díjak ellenében a sírhelyek kiürítésük után újraértékesíthetőek.

11. § Az urnafülkébe 1, az urnasírhelybe 2, egyes sírhelybe 4, kettős sírhelybe 8, 2 személyes sírboltba 8 urnát lehet elhelyezni.

5. Díszsírhelyek

12. § (1) Díszsírhely illeti meg Mátészalka Város Díszpolgárát, illetve, azokat, akiket az önkormányzat a haza, a közösség, a város érdekében végzett, kimagaslóan eredményes munkája, hosszantartó közéleti tevékenysége miatt elismerésben részesített életében tett nyilatkozata, ennek hiányában az eltemettető nyilatkozatának figyelembevételével.

(2) Az életében tett nyilatkozata, ennek hiányában az eltemettető kérelme esetén díszsírhely a házastárs részére is adományozható- rátemetéssel, ha a halálesetkor az életközösség ténylegesen fennállt.

(3) Díszsírhelynek kijelölt parcellába egyéb temetkezési hely nem alakítható ki.

(4) Díszsírhelyek adományozásáról a mindenkori polgármester dönt.

6. A temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a temetőfenntartási hozzájárulás, létesítmény-használat

13. § (1) Az önkormányzat a (2) bekezdés szerint részletezett temetkezési szolgáltatások biztosításáról az üzemeltetőn keresztül gondoskodik.

(2) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások:

a) az elhunyt hűtése,

b) ravatalozás,

c) a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítás,

d) urnaelhelyezés,

e) sírásás,

f) sírhelynyitás,

g) sírba helyezés,

h) visszahantolás,

i) újratemetés,

j) exhumálás.

(3) Ezen feladatokat csak az üzemeltető láthatja el, mely során az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező.

(4) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó díjtételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

14. § (1) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, eltemetésénél a legnagyobb gonddal, és a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

(2) A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemettetőnek temetési hely megváltási díjat kell fizetni a temető üzemeltetőjének.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizet meg a temető üzemeltetőjének arra figyelemmel, hogy a megrendelt tevékenysége teljesítését a köztemető fenntartója a köztemető területén biztosítja.

(4) Az (2) és (3) bekezdés díjait és a létesítmény-használati díjakat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A sírhely használati ideje 25 év. Amennyiben a terület nem került átrendezésre a sírhely használati idejét - a sírhely újraváltása esetén - az elhalt hozzátartozójának kérelmére az üzemeltető a 25 év lejárata előtt vagy lejáratakor újabb 25 évre meghosszabbíthatja az érvényben lévő díjak megfizetése ellenében.

(6) Az önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírok örök sírhely jellegűek és a temető fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temető fenntartójától. A díszsírhelyek gondozása az önkormányzat kötelezettsége.

(7) A sírbolt használati ideje 60 év. A használati idő a sírbolthely megváltása napján kezdődik. Sírbolthely megvásárlása esetén a sírbolt építtetője köteles a sírboltot 1 éven belül megépíteni.

(8) Az urnafülke vagy urnasírhely használati ideje 25 év.

(9) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltáskor érvényben lévő sírhely díjat kell megfizetni. A használati idő meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki a temetéshely használati idejét megváltotta, illetve temetésének költségeit rendezte. A 25 év használati idő lejárta után meghosszabbított, betemetett sírok előre megváltott sírnak minősülnek és így a sírhely felett rendelkezni jogosult személy rendben tartási kötelezettség terheli.

(10) Sírhelyet, urnafülkét, urnasírhelyet előre meg lehet váltani. A kérelmet az üzemeltetőhöz kell benyújtani. A megváltott sírhelyet, urnafülkét, urnasírhelyet a sírhely felett rendelkezni jogosult személy vagy hozzátartozója köteles rendben tartani. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget a temető üzemeltetőjének kétszeri felszólítása ellenére sem, a szükséges munkálatokat az üzemeltető a sírhely felett rendelkezni jogosult személy költségére elvégezheti, vagy a sírhelyet, urnasírhelyet a részarányos díj visszafizetése ellenében visszakövetelheti.

(11) Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni.

(12) Felajánlás esetén, bármely megváltott, de igénybe nem vett temetkezési hely után, a jogosult részére, a megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni.

7. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai

15. § (1) A köztemető területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírkeret, sírbolt méreteit a 3. melléklet tartalmazza. A kivitelező köteles a felállítandó síremlék szabványméreteit betartani.

(3) A síremlék felállítását, átépítését, felújítását, lebontását a temető üzemeltetője felé be kell jelenteni. A bejelentést az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kell megtenni.

(4) A síremlék helyének kitűzése az üzemeltető által történhet.

(5) A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett szemetet, törmeléket, szétbontott régi keret anyagát a kivitelező köteles munka közben, illetve a munka befejezésekor elszállítani.

(6) A köztemetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére az engedélyezett idő hétfőtől-péntekig 8.00-tól-16.00 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon a temetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése tilos. A temetések ideje alatt síremlék felállítása, felújítása tilos.

(7) A köztemető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező vagy hozott készbeton használható fel.

(8) Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos. A síremlék felállításánál a fejrész és keret között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Erről a temető üzemeltetője felállítás előtt köteles meggyőződni. Ellenkező esetben minden anyagi felelősség az üzemeltetőt terheli.

(9) Síremléket a köztemető területére maximálisan 3,5 t összsúlyú gépjárművel lehet beszállítani.

8. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

17. §1

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSÁHOZ

1. Alulírott …………………………(név) ………………………………………(lakóhely) kérem a Mátészalkai Városgazda Kft.-t, hogy az alábbi temetési helyen részemre síremlék felállításához szíveskedjen engedélyt adni:

1.1. Temető neve:…………….,……………………………………………………………...

1.2. Parcella száma: ………………………………………………………………………….

1.3. Sírhely száma: ……………… ………………………………………………………….

1.4. Sírhely nagysága: (1 személyes, 2 személyes, 4 személyes, stb) ……………………………………………………………………………………………

1.5. Eltemetett személy(ek) neve, eltemetés éve: ……………………………………………………………………………………………

1.6. Síremléket kivitelező vállalkozó neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű aláírása: …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….

1.7. Az építendő síremlék rövid leírása VÁZRAJZ MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL:

1.7.1. Nemeskő:……………………………………………………………………………….

1.7.2. Fedlapos:……………………………………………………………………………….

1.7.3. Nem nemeskő:.……………………………………………………………………..

1.7.4. Kivitelezési mód:………………………………………………………………………

1.7.5. Szín:……………………………………………………………………………………

1.7.6. Egyéb:………………………………………………………………………………….

1.8. Dátum: …………………………................

1.9. …………………………………...................aláírás

2. NYILATKOZAT

2.1. Alulírott …………………………..……… (síremléket készítő vállalkozó) nyilatkozom, hogy a síremlék felállításához Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló …………./20…..(……...) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) …...§-ban meghatározott követelményeket tudomásul vettem.

2.2. Nyilatkozom, hogy az alapozás biztosítja a létesítendő síremlék süllyedésmentességét, valamint időtállóságát, a fejrész és keret között szilárd kapcsolatot létesítettem. Az alap oly formában kerül kivitelezésre, hogy az nem akadályozza a további betemetési lehetőséget.

2.3. Felelősséget vállalok arra, hogy az építés során az állítandó síremlék környékén a magánszemélyek létesítményeit, valamint a temető parkjait, berendezéseit sértetlenül hagyom.

2.4. A temetőfenntartási hozzájárulást a temetőüzemeltetési szabályzatban meghatározott módon megfizetem. A befizetést igazoló bizonylat száma: …………………………………..

2.5. Kötelezem magam, hogy a rendeletben meghatározott sírhely méreteket, előírásokat a kivitelezés során betartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben attól eltérően, illetve engedély nélkül építkezem, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat, tárgyakat helyeznék el, úgy azt a költségemre a temető üzemeltetője megszünteti, a rendelet megszegőivel szemben szabálysértési eljárást kezdeményez.

2.6. Dátum: ………………………………….

2.7. …………………………………….......kivitelező vállalkozó

2.8. ZÁRADÉK:

A síremlék felállításához szükséges hozzájárulást a rendelkezésre álló adatok alapján megadom.
2.9. Dátum: ……………………………….
2.10. ..............................................................üzemeltető
2.11. Kiadmány hiteléül: ………………………………….

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Temetési helyek méretei

A

B

C


Sírhely típus

Hosszúság
(cm)

Szélesség
(cm)

1

egyes sírhely

200

100

2

kettős sírhely

200

200

3

gyermeksírhely

130

90

4

urnafülke

33

33

5

urnasírhely

80

65

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Sírkeretek megengedett méretei

A

B

C


Sírhely típus

Szélesség
(cm)

Hosszúság
(cm)

1

1-es sírhely

100

210
(helyi alappal)

2

2-es sírhely

180

210

3

Gyermeksírhely

70

140

4

Urnasírhely
2 személyes
4 személyes


80
80


45
70

2. Sírbolt megengedett méretei

A

B

C


Sírhely típus

Szélesség
(cm)

Hosszúság
(cm)

1

1 személyes

belső méret

90
130

230
270

felszíni méret

2

2 személyes
egymás fölé temetéssel

belső méret

90
130

230
270

felszíni méret

3

2 személyes
egymás mellé temetéssel

belső méret

190
230

230
270

felszíni méret

4

4 személyes

belső méret

280
320

230
270

felszíni méret

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Temetési helyek megváltási díjai

A

B

C

Megnevezés

Nettó díj

Időtartam

1

Egyes sírhely

15.000

25 év

2

Kettős sírhely

30.000

25 év

3

Urnafülke

66.000

25 év

4

Urnasírhely

96.000

25 év

5

Gyermek sírhely

8.000

25 év

6

Egyszemélyes sírbolt férőhely díj

98.000

60 év

7

Kétszemélyes sírbolt férőhely díj

196.000

60 év

8

Négyszemélyes sírbolt férőhely díj

392.000

60 év

2. Temető – fenntartási hozzájárulási díj:

2.1. új síremlék elkészítése, meglévő síremlék felújítása esetén: nettó 3.500 Ft/nap/síremlék

2.2. sírbolt (kripta) elkészítése, felújítása esetén: nettó 5.600 Ft/nap/síremlék

3. Létesítmény-használati díjak:

3.1. Hűtőhasználati díj: 3.200 Ft/nap/elhunyt

3.2. Ravatalozó használati díj: 38.000 Ft/temetés

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai

A

B

Szolgáltatás megnevezése

Nettó díj

1

Elhunyt temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása ravatalozótól a sírig

7.300 Ft/alkalom

2

Urnaelhelyezés

5.000 Ft/alkalom

3

Sírba leengedés, elhelyezés-koporsós temetés esetén

7.000 Ft/alkalom

4

Sírásás-koporsós

16.000 Ft/sír

5

Sírásás-urnás

4.500 Ft/sír

6

Visszahantolás-koporsós

12.000 Ft/sír

7

Visszahantolás-urnás

4.500 Ft/sír

8

Sírhely nyitás új sírhely esetén-férőhelytől függetlenül

16.000 Ft/nyitás

9

Exhumálás

40.000

10

Ravatalozás

7.000

11

Szombaton történő temetés/urna elhelyezés díja

48.000 Ft/alkalom

12

Hűtőhasználati díj

3.200 Ft /nap/elhunyt

13

Ravatalozó használati díj

38.000 Ft /temetés

1

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.