Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 01

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól

2022.10.01.

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésének b.) pontja, 29. § (1)-(2) bekezdésében,

131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13. § (1) bek 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1. § E rendelet célja, hogy Ófehértó Község közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban –megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2. § (1) A gyermekvédelmi támogatásokat nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyerekek érdekének védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

(2) A gyermek, a szülő és más törvényes képviselő, a nevelőszülő adatainak, illetve a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó azonosító adatainak a kezelésére, a Gyvt. 15. §. (1-4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a képviselő-testület és a jegyző jogosult.

3. § A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások a család és gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek napközbeni ellátása érdekében, működtetett - bölcsőde.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

4. § (1) A személy gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivételével – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselő kérelmére történik.

(2) A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – az Önkormányzat jegyzője dönt.

(3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja

a) gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

ba) családi bölcsőde,

bb) óvoda

c) gyermekétkeztetés

Család és Gyermekjóléti szolgálat

5. § A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Ófehértói Gondozási Társulás intézménye az Ófehértói Szociális Központ (4558 Ófehértó, Szent István utca 25.) útján foglalkoztatott családgondozóval biztosítja.

Családi bölcsődei ellátás

6. § (1) A családi bölcsődei ellátást az önkormányzat a Gyvt 42§-a alapján, feladatellátási szerződés alapján az Ófehértói Református Egyházközség fenntartásában működő Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde – intézmény útján biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás iránti kérelmet az Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde (4558 Ófehértó, Szent István u. 2.) intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) Az intézményvezető a benyújtott kérelmekről – figyelemmel a férőhelyszámra – az alábbi szempontok figyelembe vételével dönt.

a) kérelmező lakóhelye

b) kérelmező munkahelye, távolsága, munkaköre

c) kérelmező családi és szociális körülményei, jövedelmi viszonyai.

d) az esetleg már meglévő intézményi jogviszonyt

Gyermekétkeztetés

7. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést

a) az Önkormányzat fenntartásában működő Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár intézmény által az óvodában, családi bölcsődében és a köznevelési intézményekben intézményi gyermekétkeztetés formájában,

b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak szerint biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetésért a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet biztosít oly módon, hogy éves költségvetése terhére minden évben átvállalja az Ófehértó településen intézményi ellátást (óvoda, családi bölcsőde, általános iskola) igénybe vevő gyermekek térítési díjának teljes összegét.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet az Ófehértói Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.