Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2017(XI.28.)

Ibrány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 29- 2017. 11. 29

B1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

29/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete


Ibrány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.269.888 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.468.709 E Ft

Költségvetési kiadással

-198.821 E Ft

   90.401 E Ft

 108.420 E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési hiány

             felhalmozási hiány


állapítja meg.”


2. §

A Rendelet 5. §-a az alábbi új (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a)      A költségvetési szerv vezetője év közben, a realizált többletbevétele terhére a kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaiban foglaltaknak megfelelően.


3. §

  1. A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
  5. A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
  6. A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
  7. A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
  8. A Rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

                                                           4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2017. november 27.


Berencsi Béla  sk.                                         Bakosiné Márton Mária sk.

                   polgármester                                                          jegyző