Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2018(XII.18.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 05.) Önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

25/2018. (XII.18.)Önkormányzati rendeleteA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáltatásról  szóló 10/2014. (VI. 05.)  Önkormányzati rendelet módosításaa vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) és 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról  szóló 10/2014. (VI. 05.)  Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét  Óvári József (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 93. IV/1., adószám: 51587868-1-35, nyilvántartási szám: 7073268) egyéni vállalkozó jogosult és köteles ellátni Ibrány Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2023. december 31-ig.


(2) Óvári József egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a vízügyi hatóság által kijelölt Nyírségvíz Zrt. ibrányi szennyvíztelepen (4484 Ibrány, Liliom u. 019/4 hrsz.) az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.”2.§


A Rendelet  7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A közszolgáltatás alapdíja: nettó 1420 Ft/m3. Az egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja: nettó 352.- Ft/m3.  A díjtétel összesen nettó  1772 Ft +ÁFA/m3. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


 Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

  
Ibrány, 2018. december 17.
                                    Trencsényi Imre sk                          Bakosiné Márton Mária sk

                                    Alpolgármester                                                        jegyző