Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2018(XII.18.)

Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018.(II.20.)rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19- 2018. 12. 19

B1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

26/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete


Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.325.472 E Ft

Költségvetési bevétellel

2.070.912 E Ft

Költségvetési kiadással

-745.440 E Ft

  242.171 E Ft

  503.269 E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési hiány

             felhalmozási hiány


állapítja meg. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 259.792.231 Ft összegben.


 (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 492.173.749 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”


2. §

  1. A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
  6. A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
  7. A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
  8. A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
  9. A Rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

                                                          

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Ibrány, 2018. december 17.Berencsi Béla sk.                                                 Bakosiné Márton Mária sk.

        polgármester                                                          jegyző