Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2019(I.29.)

A város esztétikai megjelenésének fejlesztését szolgáló „ szép környezet” díj alapításáról szóló 1/2008. (II.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 30- 2019. 01. 30

Ibrány Város Képviselő Testületének

1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete


A város esztétikai megjelenésének fejlesztését  szolgáló   „ szép környezet” díj alapításáról   szóló 1/2008. (II.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról


Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

A város esztétikai megjelenésének fejlesztését  szolgáló   „ szép környezet” díj alapításáról   szóló 1/2008. (II.01.) Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő testület évente 10 darab „ szép környezet” elnevezésű díjat adományoz határozatlan időre azoknak a város területén ingatlantulajdonnal/bérleménnyel rendelkező magánszemélyeknek, vállalkozóknak és intézménynek,  akiknek a tulajdonában/használatában/bérletében lévő ingatlana a környezetéből  ízléses esztétikai megjelenésével, parkosítottságával, virágosítottságával és folyamatos, egyenletes gondozottságával az átlagból kitűnik, s a környezetének példaként szolgálhat.”


2.§


Ez a rendelet  a kihírdetését köveztő napon  lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2019. január 28.
                                    Trencsényi Imre sk.                           Bakosiné Márton Mária sk.

                                      alpolgármester                                              jegyző