Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2019(VII.9.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10- 2019. 07. 10

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

13/2019 (VII.9.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:


(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat-és hatásköröket

…………….

     c) Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete gyakorolja”
2.§


A Rendelet 2.§ (b) pontja az alábbi  bd), be) és bf) alpontokkal egészül ki:


„bd) gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

            be) időskorúak eseti támogatása

            bf) fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési,

            lakásvásárlási támogatás”3.§


A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről, illetve az adott támogatási formához e rendeletben meghatározott egyéb feltételekről szóló igazolásokat, ahol is a jövedelmek esetében az  irányadó időszakra a Szt-ben meghatározottakat kell figyelembe venni. „
4.§


A Rendelet  kiegészül az alábbi új  12/A,., 12/B. és 12/C. paragrafusokkal:


„Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása


12/A. §


 1. A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek.
 2. A támogatás kifizetésének ideje – lehetőség szerint – az aktuális év augusztus-szeptember hónapjaiban történik.
 3. Jogosultsági feltételek:
 1. állandó, bejelentett ibrányi lakcím és nyilatkozat a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást)
 2. az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diák esetében igazolás arra vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák száma,
 3. 16. életévét betöltött tanuló esetén iskolalátogatási igazolás, illetve felsőoktatási intézménybe történő tanévkezdés esetén igazolás a beiratkozásról
 1. A támogatás összege:
 1. óvodások esetében 10.000 Ft / fő
 2. általános iskolások esetében 15.000 Ft / fő
 3. középiskolások esetében 20.000 Ft / fő
 4. felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 30.000 Ft / fő


 1. A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
 2. A támogatás igénylése a képviselő-testület által rendszeresített 5. melléklet szerinti formanyomtatványon történik.
Időskorúak eseti támogatása


12/B. §


 1. Az önkormányzat a szociális ellátásokra biztosított keretösszeg év végi maradványa terhére hivatalból karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek.


 1. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
 1. Ibrányban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él
 2. a 65. életévét a tárgyévben betölti,
 1. A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, legfeljebb 10.000 Ft összegben, pénzbeli, vagy  természetbeni ellátásként (ajándékcsomag) állapítható meg.
 2. A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
Fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési,

lakásvásárlási támogatás


12/C. §


 1. A város közigazgatási területén lakóingatlant építő, illetve használt lakóingatlant vásárló, s az építés illetve vásárlás után Ibrányban letelepülő fiatalok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.
 2. A támogatás összege építés esetén 500.000 Ft, vásárlás esetén 250.000 Ft összegű.
 3. A támogatás kifizetése bankszámlára való utalással történik az Önkormányzat sikeres 5 éves időtartamú jelzálogjog bejegyzését követő 15 napon belül.
 4. Támogathatók azok a kérelmezők, akik:
  1. a Támogatást legfeljebb 90 négyzetméter hasznos alapterületű lakás, illetve legfeljebb 180 négyzetméter hasznos alapterületű családi ház építésére, vagy vásárlására kívánják felhasználni,
  2. vállalják azt, hogy a támogatással szerzett ingatlanba való beköltözés után legalább 5 évig Ibrányban életvitelszerűen a támogatott ingatlanban élnek,
  3. a kérelmezők családjában (az 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeres összegét,
  4. a kérelmező és családtagjai tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50%-os tulajdoni hányada lehet, amelyet a tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja,
  5. a kérelmező házaspár, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló, 40. életévét még be nem töltött személy (ideértve az élettársi kapcsolatban vagyonközösség nélkül élőket is) legalább egy évet meghaladó folyamatos biztosítási jogviszonyt igazol (OEP-igazolás),
  6. a kérelmezők hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek,
  7. a kérelmezők köztartozásmentes adózók (NAV és önkormányzati adóhatósági-igazolás),
 5. A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be Ibrány Város Polgármesteri Hivatalába, a csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.
 6. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő Testület dönt.
 7. A Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Irodája ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, és megállapításait a helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez csatolni kell.
 8. A támogatás felhasználására építés esetén legfeljebb 3 év áll rendelkezésre.
 9. A támogatásra benyújtására utoljára abban az évben jogosult a kérelmező, amely évben ő vagy házastársa, bejegyzett élettársa a 40. életévét betölti.
 10. A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga 5 év időtartamra  bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálogjog bejegyzéséhez.
 11. A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal (a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese) együtt, ha
 1. a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
 2. azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
 3. a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó nagyságú lakás / családi ház vásárlására, építésére fordította,
 4. a Támogatott a lakóingatlanba való beköltözés utáni 5 éven belül elköltözik Ibrányból,
 5. a támogatott ingatlant elidegeníti 5 éven belül,
 6. a támogatott ingatlan egészét vagy részét bérbe adja.


 1.  A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás azokra a lakóingatlanokra tekintettel igényelhető, amelyek 2018. december 31. napja után kapták meg a kiemelt építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a lakóépület meglétéről, vagy az adásvétel  ingatlan-nyilvántartási átvezetése 2018. december 31. napja után történt.
5.§


A Rendelet 13.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Köztemetés

„(5) A köztemetés elrendelése, valamint a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés tárgyában a hatósági jogkört a polgármester gyakorolja.”6.§


A Rendelet jelen rendelet 1. és 2. melléklete szerint  új,  5. és 6. mellékletekkel egészül ki.
7.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Ibrány, 2019. július 08.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző
Mellékletek