Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2019. 08. 14- 2021. 12. 31

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2019.08.14.

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésében, a 76. § (1)-(2) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetést követően a következőket rendeli el::

1. § A rendelet célja, hogy Ibrány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakosságának közművelődési igényeinek és érdekeinek, közművelődési szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.

2. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) a művelődő közösségek rendszeres, vagy alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt.

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.

3. § Ibrány Város önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

a) Szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános olvasóterem működtetése, internetezési lehetőség biztosítása, ehhez szaksegítség nyújtása,

b) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a folyamatos állománygyarapításról, szakembert alkalmaz a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján biztosítja

c) c)Könyvbemutató foglalkozásokat, író-olvasó találkozókat szervez,

d) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése,

e) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása,

f) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer, egyeztetések szervezése az Ibrányi Civil Fórum keretében,

g) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő programok szervezése, lebonyolítása,

h) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, s a nyilvánosság számára megismerhetővé, elérhetővé tétele,

i) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

j) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a településen élő roma nemzetiség kulturális tevékenységének támogatása,

k) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése,

l) A hátrányos helyzetű öntevékeny társadalmi csoportok tevékenységének szakmai támogatása,

m) Támogatja az olyan ismeretterjesztő szerveződéseket, tevékenységeket, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését.

4. § (1) Az önkormányzat jelen rendelet 2. §-ában meghatározott alapszolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében közművelődési intézményt tart fenn.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum (továbbiakban: közművelődési intézmény) intézménye útján látja el, s biztosítja az intézmény működéséhez szükséges megfelelő létszámú szakember foglalkoztatását.

(3) A közművelődési intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait az Ibrányi Polgármesteri Hivatal látja el.

(4) A közművelődési intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célok megvalósításához.

(5) A kulturális intézmény munkatervét, programját, a könyvtárt is tartalmazó éves szakmai beszámolóját az önkormányzat hagyja minden évben jóvá.

5. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az önkormányzat a közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el, míg a szakmai ellenőrzést a beszámolók és szakértői vélemények alapján biztosítja.

6. § Az Önkormányzat és a közművelődési feladatainak ellátása során kapcsolatot tart fenn és együttműködik:

a) a szakminisztériummal,

b) a szakmai intézetekkel,

c) a városban működő köznevelési, közoktatási intézményekkel,

d) az önkormányzati intézményekkel, költségvetési szervekkel,

e) a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárával,

f) Ibrányban működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,

g) a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,

h) a városban működő egyházi szervezetekkel,

i) a civil szervezetekkel, alapítványokkal.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ibrány Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2007 (XII.28) önkormányzati rendelete.

Trencsényi Imre sk. polgármester Bakosiné Márton Mária sk. jegyző