Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2019(X.11.)

Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019.(II.18.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 12- 2019. 10. 12

B1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

16/2019. (X.11.) önkormányzati rendelete


Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


 1.006.622 E Ft

Költségvetési bevétellel

 1.934.672 E Ft

Költségvetési kiadással

  -928.050 E Ft

   428.933 E Ft

   499.117 E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési hiány

             felhalmozási hiány


állapítja meg. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 445.451.021 Ft összegben.


 (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 506.111.398 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”2. §

 1. A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
 2. A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
 3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
 4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
 5. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
 6. A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
 7. A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
 8. A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
 9. A Rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
 10. A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
 11. A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
 12. A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
 13. A Rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
 14. A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
 15. A Rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2019. október 9.
Trencsényi Imre sk.                                           Bakosiné Márton Mária sk.

    polgármester                                                             jegyző