Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2019(X.21.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 21- 2019. 10. 20

A1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

17/2019. (X.21) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület állandó  bizottságai:

1.  Pénzügyi Bizottság:                                                 5 fő

2.   Szociális-és Egészségügyi  Bizottság:                    7 fő

3.   Szavazatszámláló Ügyrendi és Jogi Bizottság:       5 fő

4.  Közbeszerzési Bizottság                                           5 fő

5.  Sport Bizottság                                                          3 fő


2.§


A Rendelet 43.§ (1) bekezdése  helyébe jelen rendelkezés lép, és kiegészül  új (1a) és (1b) bekezdésekkel:


„ (1) A Képviselő-testület a polgármester tartós helyettesítésére, munkájának segítésére 2 fő társadalmi  megbízatású alpolgármestert választ tagjai sorából, titkos szavazással, a polgármester által javasolt személyek közül.

(1a) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladatukat. Az alpolgármestereknek a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester határozza meg, azzal, hogy kijelöli az általános helyettesét.

(1b)  Az alpolgármesterek hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.”


3.§A Rendelet  41/A és 41/B §-a hatályát veszti és  helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„41/A§

(1)A Képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára – a 41/B §-ban meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére a képviselők közül két fő tanácsnokot választ a településüzemeltetési -közbiztonsági, valamint a vállalkozásfejlesztés-gazdaságélénkítés önkormányzati kötelező feladatok koordinálása céljából.

(2) A tanácsnok visszahívásáról a képviselők 1/3-ának javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(3) A tanácsnok a képviselő-testületet évente, a januári ülésén tájékoztatja az előző évben végzett munkájáról, elért eredményeiről, szakterületén tapasztaltakról.


41/B §

  1. A településüzemeltetési -közbiztonsági tanácsnok feladatai:

(1a) a város közrendjét, közbiztonságát ellátó rendészeti és civil szervezetekkel kapcsolatot tart, s rendszeresen egyeztet, kiemelten a városi sportrendezvényekkel, egyéb rendezvényekkel kapcsolatosan,

(1b)figyelemmel kíséri az önkormányzat településüzemeltetését ellátó intézmény munkáját, javaslatot tesz a feladat  ellátással kapcsolatosan, annak javítása érdekében, különös tekintettel az esetleges lakossági településüzemeltetéshez kapcsolódó közérdekű bejelentésekben, panaszokban foglaltakra,

(1c) tájékozódik a város lakosságának a közbiztonságról alkotott véleményéről, ennek érdekében egyeztet a város rendészeti szerveivel

(1d)  részt vesz bizottsági ülésen, a közrendet, közbiztonságot és település üzemeltetést érintő napirend tárgyalásán akkor is, ha nem tagja az adott bizottságnak

(1e) részt vesz a város gazdasági programjának, bűnmegelőzési programjának kidolgozásában, és azok végrehajtásáról szóló beszámolók készítésében, illetve véleményezi azokat.

(1f) feladatkörét érintő rendezvényeken képviseli az önkormányzatot a polgármester megbízása alapján.

  1. A vállalkozásfejlesztési-gazdaságélénkítési tanácsnok feladatai:

 (2a) kapcsolatot tart  a városban működő vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, azok tisztségviselőivel, képviselőivel

(2b) részt vesz bizottsági ülésen, a  helyi vállalkozásokat érintő napirend tárgyalásán akkor is, ha nem tagja az adott bizottságnak

(2c) részt vesz a város gazdasági programjának - különös tekintettel annak városfejlesztési és gazdaságélénkítési területire – kidolgozásában, véleményezi azt

(2d) elősegíti és szervezi a városba új vállalkozások letelepedését, s ezáltal új munkahelyek létrehozását, s közreműködik az ezt elősegítő pályázati lehetőségek felkutatásában,

(2e) segíti a vállalkozásokat a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű megismertetésében,

(2f) véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket

(2g) feladatkörét érintő rendezvényeken képviseli az önkormányzatot a polgármester megbízása alapján.”4.§Ez a rendelet a kihírdetését követően 14 óra 30.perckor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2019. október 21.            


                                                                              Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző