Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2019(XI.26.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 27- 2019. 11. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


 1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testületi ülések helye: Ibrányi Polgármesteri Hivatal (Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) földszinti tárgyalóterem.”2.§


A Rendelet 8.§-a a következő (7)  bekezdéssel egészül ki, és a (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti a szóbeli előterjesztés megtételét az ülésen, azon napirendek esetében, melyek a képviselő-testület által az ülés napirendi pontjainak elfogadásakor már ismertek, s jóváhagyásra kerültek.


(9) A képviselő testület ülésére a képviselő testület tagjai mellett a jegyzőn túl tanácskozási joggal meg kell hívni:

 1. A napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelező meghívott,
 2. Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
 3. az Ibrányi Járási Hivatal vezetőjét,
 4. egyéni országgyűlési képviselőt,
 5. a helyi rendőrőrs parancsnokát,
 6. Kertváros településrész képviseletét ellátó állampolgárt,
 7. az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit,
 8. a Polgármesteri Hivatal iroda – és csoportvezetőit,
 9. a város közigazgatási területén működő oktatási intézmények vezetőit
 10. akiket a polgármester a megtárgyalandó napirend témájától függően indokoltnak tart.”3.§


A Rendelet 10. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:


„(4) A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót először figyelmezteti, s ha ez nem jár eredménnyel, akkor az ülésről kiutasíthatja.”


4.§


A Rendelet 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 11. §

 (1) A polgármester feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:

 1. megállapítja az ülés határozatképességét,
 2. megnyitja az ülést,
 3. előterjeszti a napirendi javaslatot,
 4. indokolja, ha az a munkatervtől eltér, munkatervtől eltérő napirendi javaslat esetén az ülés rendjéről a képviselő-testület határoz,
 5. javaslatot tesz napirendi pont elhalasztására, elnapolására,
 6. javaslatot tehet a tartalmilag összefüggő napirendek együttes megtárgyalására,
 7. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére,
 8. napirendi pontonként: megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, valamint figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatképességét,
 9. napirendi pontonként szavazásra bocsátja az ülésen elhangzott kiegészítő és módosító javaslatokat, a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatokat,
 10. biztosítja a képviselő-testületi tagok jogainak gyakorlását, érvényesülését,
 11. biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
 12. berekeszti az ülést.

(2) A Képviselő-testület első napirendi pontként dönt a polgármester előterjesztésében:

a.) a végrehajtásért felelősök jelentése alapján a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásának helyzetéről,

b.) a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről szóló tájékoztatás tudomásul vételérő

 1. az előző ülésen elhangzott további intézkedést igénylő közérdekű bejelentésekkel kapcsolatosan tett intézkedésekről.

 (3) A tanácskozás során napirendi pontként:

 1. az írásbeli előterjesztést az előadó szóban kiegészítheti,
 2. amennyiben az adott napirendi ponthoz tartozó előterjesztést valamelyik bizottság előzetesen megtárgyalta, úgy az előterjesztő után a bizottság elnöke ismerteti a bizottsági tárgyalás eredményét, a bizottság javaslatát
 3. az előadóhoz a képviselő-testületi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
 4. a polgármester az előterjesztés és határozat-tervezet felett megnyitja a vitát,
 5. a vita lezárására vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a polgármester vagy a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, az indítvány felett a képviselő-testület vita nélkül határoz,
 6. a hozzászólások befejezése után a napirendi pontok előadója válaszol a hozzászólásokra és a határozat-tervezet módosítására elhangzott kiegészítő, módosító javaslatokra,
 7. a válaszadással egyet nem értő képviselő-testületi tag a válaszra észrevételt tehet és kérheti véleményének szószerinti jegyzőkönyvbe vételét,
 8. a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra, a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

(4) A testületi ülés adott napirendi pontja feletti vitában részt vehetnek a tanácskozási joggal meghívottak is.

(5) Az ülés rendjének fenntartása érdekében a polgármester

 1. figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a napirendhez nem illő illetve másokat sértő tartalmú a hozzászólása,
 2. rendre utasítja azt, aki a képviselő testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
 3. ha a rendre utasítás eredménytelen, s a rendzavarás lehetetlenné teszi a tanácskozást, az ülést határozott időre félbeszakíthatja, szünetet rendelhet el.(6) Az előterjesztő és a jegyző a napirendhez kapcsolódóan bármikor szót kérhetnek.”


5.§


A Rendelet 15.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az  önkormányzati testület tagjainak száma 8 fő. Az önkormányzati testület tagjainak névsorát a Rendelet függeléke tartalmazza.”


6.§


A Rendelet 25. §-a az alábbi (7)-(8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:


„(7) A jegyzőkönyv elkészítésének könnyítése érdekében a nyílt ülésekről a jegyzőkönyvvezető kezelésében lévő diktafonnal hangfelvétel készül.”

(8) A hangfelvétel ellenére a jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza. Hozzászólás jegyzőkönyvben történő szó szerinti rögzítésére vonatkozóan a hozzászólónak ezt az igényét a hozzászólásának megkezdése előtt kell jeleznie.

(9) 

„A” változat:

A hangfelvétel az ülésről készült jegyzőkönyv elkészülte, jegyzőkönyv hitelesítők általi aláírása után törlésre kerül. Ennek elvégzéséről a jegyző gondoskodik.

„B” változat:

A hangfelvételek további sorsáról, megsemmisítéséről, vagy a helytörténeti gyűjteménynek történő átadásáról az önkormányzati ciklus utolsó ülésén dönt a képviselő-testület. A döntésben foglaltak végrehajtása a jegyző feladata.” 


7.§A Rendelet 37. §-a az alábbi új (5)(6)(7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:


„(5) Két vagy több bizottság részvételével együttes bizottsági ülés is tartható, ha erről a bizottságok elnökei megállapodnak, illetve abban az esetben, ha a képviselő-testület döntése értelmében együttes ülést kell tartani.


(6)Az együttes bizottsági ülést a bizottsági elnökök együttesen hívják össze és megállapodás alapján jelölik ki a levezető elnök személyét.


(7)Az együttes ülésen az egyes napirendi pontokról bizottságonként külön kell szavazni.


(8) Az együttes ülésről minden bizottság külön jegyzőkönyvet készít. ”
8.§


A Rendelet 42.§ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(5) A polgármester a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan operatív szakmai-konzultációs csoportot működtet, melynek tagjai:

a)  alpolgármesterek,

b) Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vezetője,

c)  Polgármesteri Hivatal irodavezetői, fejlesztési csoport vezetője,

d) tanácsnokok,

e) jegyző.”


9.§


A Rendelet 46.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A nemzetiségi önkormányzati testület tagjainak száma 5 fő”10.§

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.
 2. Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete.Ibrány, 2019. november 25.           

                                  


                                            Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző


Mellékletek