Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2019(XII.14.)

Ibrány Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 12. 15- 2019. 12. 14

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2019 (XII.14.)

Önkormányzati rendelete


Ibrány Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró 

  • külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint
  • az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§

Ibrány Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 30/2008 (XII. 19.) önkormányzati Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)  1.§. helyébe a következő lép:


„A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1999. évi CXV. Törvénnyel  módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv), valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 37/2008. (III.7.) Korm. Rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint:

a) a T-64/2017. munkaszámú S-1 jelű külterületi szabályozási terv,

b) a T-70/2019. munkaszámú S-2 jelű belterületi szabályozási terv,

c) valamint a T-3.b-I., T-3.b-III-1, T-3.b-III-2., T-3.b-IV-1, T-3.b-IV-2, T-3.b-IV-3, T-3.b-IV-4, T-3.b-IV-5, T-3.b-IV-6, T-3.b-IV-7., T-3.b-V jelű szabályozási tervlapfedvények és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.”


2. §

A Rendelet  10.§ (6) bekezdése a) pontja helyébe a következő lép:


„10.§ (6) a) Az előkertek mélységét az építési övezetben – amennyiben a szabályozási terveken feltüntetettek másként nem rendelkeznek – az adott építési telek környezetben kialakult beépítéshez igazodóan kell meghatározni. (EK= kötelező előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel, mely egyben kötelező építési vonal is) Ez alól kivételt képeznek a sport, az egyházi, az oktatási rendeltetésű építmények, amelyeknek az előkerti mérete legfeljebb 10,0 méter.”3.§ 

Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2019. december 13.                                          


                Trencsényi Imre sk                                                              Bakosiné Márton Mária sk

   polgármester                                                                                    jegyző


A rendeletet kihirdettem:

Ibrány, 2019. december  hó 14. napján

                                                                                                      Bakosiné Márton Mária sk

                                                                                                                          jegyző
Melléklet


Mellékletek