Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2019(XII.23.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 01. 01

Ibrány Város Képviselő Testületének

25/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet )8.§ (10) bekezdése   az alábbi új h) ponttal egészül ki:

(10) a bérlő köteles gondoskodni:

……..

h. földszintes épület esetében mindazon munkák elvégzéséről, ami a rendeltetésszerű használathoz kapcsolódik, s a jó gazda gondosságával történő használat esetén elvárható, s nem tartozik jelen rendelet 8.§ (9) bekezdésében meghatározott bérbeadói kötelezettségek körébe .”2.§


A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi új, (3) bekezdéssel egészül ki:


(1)„A határozatlan időre bérbe adott lakás értékesítése esetén ha a vételi jogra jogosult  vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egyösszegben fizeti meg, úgy a jelen rendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott  vételár kedvezményen felül a teljes vételár 10 %-ának erejéig további árengedmény illeti meg.

……..

            

       (3) A határozatlan időre bérbeadott lakás kedvezményekkel történő értékesítése esetén az

adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlannak az adásvételt követő 5 éven belüli értékesítése esetén az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, ugyanazon a vételáron, mint amennyiért azt eladta a vevő részére.”3.§


A Rendelet 27.§-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Az önkormányzat települési támogatásként a fiatalok lakáshoz jutását lakásvásárlási és lakásépítési támogatás nyújtásával segíti, melynek részletes szabályait az önkormányzat külön rendeletében szabályozza.”

4.§


A Rendelet

  1. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
  2. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


2.§


Ez a rendelet  2020. január 1. napján  lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2019. december 20.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyzőMellékletek