Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2019(III.27.)

Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019.(II.18.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 27- 2019. 03. 28

B1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

4/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete


Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


918.671 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.563.372 E Ft

Költségvetési kiadással

-644.701 E Ft

  99.034 E Ft

  545.677 E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési hiány

             felhalmozási hiány


állapítja meg. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 116.482.426 Ft összegben.


 (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 552.649.906 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”2. §

  1. A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
  5. A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
  6. A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2019. március 25.
Trencsényi Imre                                                   Bakosiné Márton Mária

  alpolgármester                                                              jegyző