Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2020(I.28.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 29- 2020. 01. 29

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(9) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére az Önkormányzat a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság elnökét hatalmazza fel a Képviselő-testület összehívására, s az így összehívott testületi ülés vezetésére. A testületi ülés vezetésével kapcsolatos szabályok vonatkoznak a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság elnökére is”2.§


A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi új, (8) bekezdéssel egészül ki:


(5) A titkos szavazást a Szavazatszámláló-Ügyrendi és Jogi Bizottság bonyolítja le, bizottság hiányában az erre a célra megválasztott eseti bizottság. A szavazás eredményéről a Szavazatszámláló- Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, ennek hiányában az eseti bizottság elnöke  tesz jelentést a testületnek.”

……..

„(8) A képviselő-testület – bármely tagjának javaslatára - rendbírsággal sújthatja azt a képviselőt, aki a határozat meghozatala előtt  a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét  elmulasztotta. A rendbírság összege 10.000.-Ft.”
3.§

A Rendelet 16.§-ának  (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2.)Elfogadott határozat az lesz, amelyik több igenlő szavazatot kapott, feltéve, hogy megkapta a jelenlévők többségének szavazatát, illetve ha minősített döntés szükséges, a 15.§.(2) bekezdésében meghatározott számú minimális szavazatot”4.§


A Rendelet 20.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kihirdetést követő egy héten belül meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján (www.ibrany.hu).”


5.§


A Rendelet 36.§  (2) bekezdése-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Az alábbi bizottságok  tagjai kötelezettek vagyonnyilatkozat tételére:

  1. Pénzügyi Bizottság
  2. Szociális-és Egészségügyi Bizottság
  3.  Közbeszerzési Bizottság”


6.§


A Rendelet 39.§ (2) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság feladatai

„ 1. Ellátja a 14. § (5) bekezdésében meghatározott eset kivételével a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.”


7.§


A Rendelet 44.§-a az alábbi új, (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A jegyzőt távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén legfeljebb hat hónapra a  Pénzügyi és Városfejlesztési Iroda Vezetője helyettesíti.”8.§


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.
  2. Hatályát veszti a Rendelet 22§-a.


Ibrány, 2020. január 27.           

                                  

                                            Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző