Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2020(VI.25.)

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

10/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete


a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:1.§A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet  ( továbbiakban: Rendelet)2.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4) A sírhelyeket a használati idő lejárta után újra kell váltani további igénybevétel esetén. Az újra váltás díja megegyezik az adott sírhely kategóriára megállapított, az újra váltás időpontjában hatályos sírhely árral, az urnafülke sírhely kivételével. Az urnafülke (kolumbárium) használatának  újra váltása esetén az újra váltás díjaként már nem kell megfizetni  a gránit záró lap árát.”

2.§A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.

Ibrány, 2020. június 24.

                                    Trencsényi Imre sk.               Bakosiné Márton Mária sk

                                    polgármester                                       jegyzőMellékletek