Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2020(VI.25.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete


A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének d.) pontjában kapott  felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bejkezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.szóló 2017. évi CLXXIX törvény 2. § -ában meghatározott feltételek fennállnak.”

2.§

A Rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.szóló 2017. évi CLXXIX törvény szabályait kell alkalmazni.

(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.szóló 2017. évi CLXXIX törvény 3.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl mérlegelni kell az elkövető vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja.”


3.§

A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi új, k.) ponttal egészül ki:


….

„k) a szelektív gyűjtő edényben és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben nem az azok felirata, jellege szerint engedélyezett hulladékot helyez el.”

4.§

A Rendelet 11.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


….

„a.) avar-és kerti hulladékot vasárnap, vagy ünnepnapon, vagy egyéb napokon téli időszámítás esetén 08 óra előtt, illetve 18 óra után, nyári időszámítás esetén 06 óra előtt  illetve 20 óra után éget.”5.§

Hatályát veszti a rendelet 4.§ (11) bekezdése


6.§


Ez a Rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2020. június 24.Trencsényi Imre sk.         Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző