Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2020(VI.25.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  10.§ (4) és (7) bekezdésének   helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A támogatás összege háztartásonként évente összesen a (4a) bekezdésben valamint a 12/D §-ban meghatározott kivételektől  eltekintve a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladhatja meg.”


„(7) A rendkívüli települési támogatások elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület  Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.”

2.§


A Rendelet 11. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület  Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.”3.§


A Rendelet 12.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.”4.§


A Rendelet 12/A. § az alábbi új, (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező nevelőszülő  háztartásában nevelt, s a városban bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező  óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok , illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő, s bejelentett ibrányi tartózkodási hellyel rendelkező fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek amennyiben a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelnek.”


5.§


A Rendelet 12/C § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A város közigazgatási területén lakóingatlant építő, illetve használt lakóingatlant vásárló, s az építés illetve vásárlás után Ibrányban letelepülő fiatal házaspárok, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élők vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.”


6.§


A  Rendelet az alábbi  új 12/D §-sal egészül ki:


„Ikerszületés esetén  a gyermekek gondozásához nyújtott anyagi támogatás


12/D. §


  1. A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező szülőt kettő, vagy több gyermek egyszerre történő születése esetén kérelmére a gyermekek születésétől kezdődően a gyermekek egy éves koráig  havonta rendszeres anyagi támogatás illeti meg, a gyermekek gondozásához történő önkormányzati anyagi hozzájárulásként, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300 %-át.


(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának valamint lacímkártyájának a másolatát és  a családban együtt élők kereseti, jövedelmi igazolását, valamint annak a pénzintézeti folyószámlának a számát, ahová a támogatás összegét kéri utalni.  1. A támogatás összege havonta gyermekenként 20.000.-Ft.


  1. Az utalás kezdete: a kérelem elbírálását követően azonnal, az első utalás alkalmával amennyiben a gyermekek nem az adott hónapban születtek, úgy a születés kezdetétől esedékes összeg kerül utalásra.  1. Utolsó utalás: az a hónap, amikor a gyermekek betöltik első életévüket.


  1. A  támogatás iránti kérelem elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a polgármester gyakorolja.”7.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2020. június 24.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző