Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2020(VI.25.)

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete


A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer,  a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.7.)  önkormányzati rendelet,(továbbiakban: Rendelet)  3/D §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 „ 3/D §


KÖZÖSSÉGÜNK SZOLGÁLATÁÉRT  1. „Közösségünk Szolgálatáért” kitüntetés adományozható azoknak, akik  a város önkormányzati, illetve egyéb, más helyi intézménye, rendészeti szerve dolgozójaként, vezetőjeként, helyi civil szervezet tagjaként, önkormányzati bizottság tagjaként,  tevékenységével, lelkiismeretes munkájával Ibrány lakosságát, közösségét  példamutatóan szolgálja.
  2. A kitüntetésből évente   legfeljebb kettő  adományozható.
  3. A kitüntetés mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 30.000.- Ft.
  4. Az elismerés adományozására irányuló javaslatot, indítványt tehet:
  • polgármester,
  • képviselő-testület tagja,
  • képviselő-testület bizottságának elnöke,
  • helyi intézmények, rendészeti szervek vezetője
  • helyi civil szervezet.
  1. A javaslatokat 2020. évben az adott  évre vonatkozóan július 15-ig, ezt követően az adott évben április 15-ig lehet megtenni”


2.§


A Rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2020.  június 24.


Trencsényi Imre sk.         Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző