Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2020(VI.25.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

14/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A rendes ülések elsősorban hétfői napon, 14 órai kezdettel kerülnek megtartásra. „


2.§


A Rendelet  42. §  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Polgármester ügyfélfogadása:  hétfőn         8.00-10.00-ig

                                                         szerdán      13.00-15.00-ig”

3.§


A Rendelet 43.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Alpolgármester ügyfélfogadása:  kedden     08.00-10.00-ig”

4. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2020. június 24.          

                                  

                                            Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyzőMellékletek